Økonomi

EU skal kutte klimautslippene. Det vil gi dyrere strøm i Norge.

Kraftoverskuddet i Norden vil femdoble seg. Til tross for det, kan strømmen din bli 30 prosent dyrere.

EU skal kutte klimautslippene. Det vil gi dyrere strøm i Norge.
 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad
  Journalist

– Den europeiske klimapolitikken vil slå rett inn i norske kraftpriser.

Vassdrags- og energidirektør Per Sanderud i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har analysert det norske kraftmarkedet frem til 2030.

For første gang har NVE sammenstilt en rekke langsiktige utviklingstrekk.

Basert på en lang liste med forutsetninger viser analysen at norske kraftpriser kan stige med en tredjedel til 2030, regnet i faste kroner.

Budskapet er:

 • Overskuddet i det nordiske kraftmarkedet vil femdoble seg.
 • Flere kabler knytter Norden til det europeiske kraftmarkedet og bidrar til økte norske kraftpriser.
 • EUs klimapolitikk gir dyrere utslipp og dyrere strøm i Europa. Dette smitter over på Norge og bidrar til ytterligere økt pris her.
NVE-sjef Per Sanderud spår både kraftoverskudd og dyrere strøm.

For mye kraft i Norden

Det er mye kraftutbygging og svak vekst i etterspørselen. NVE anslår at det nordiske kraftoverskuddet derfor mer enn femdobles fra 2016 til 2030.

I 2030 kan kraftoverskuddet ha steget til 27 TWh (terawatt-timer). Det tilsvarer omtrent en femtedel av norsk produksjonskapasitet i et normalår.

Subsidier betalt av strømkundene sikrer lønnsomheten i den storstilte utbyggingen av småkraftverk og vindkraft i Norge og Sverige. I 2015 betalte hver husholdning rundt 500 kroner i slike subsidier gjennom et tillegg på strømregningen.

Strømmen blir dyrere

Det store overskuddet av kraft i Norden betyr ikke lavere priser i Norge.

Planen er at den subsidierte kraften skal ut i et forurenset europeisk kraftmarked.

– Dette er det nordiske bidraget i den europeiske klimadugnaden, sier Sanderud.

Basert på en lang liste forutsetninger viser et mellomalternativ at kraftprisen i Norge kan stige fra rundt 23 øre pr. kilowatt-time (kWh) i fjor til rundt 30 øre/kWh i 2030.

Dette er eksklusive nettleie og alle avgifter.

Legger nye kabler

For å få kraften ut i Europa er flere kraftkabler under bygging og planlegging.

I 2021 vil to nye, store kraftkabler knytte Norge til Tyskland og England. De dobler kapasiteten i kablene fra Norge. I tillegg bygger Sverige og Danmark ut forbindelsen til kontinentet.

Dette gjør at Norge kan eksportere og utveksle kraft med Europa. Den isolerte effekten av de to nye kablene er å presse opp norske kraftpriser med et par øre pr. kWh i 2030.

Kabler kutter pristoppene

Kablene gjør det mulig å erstatte skitten kraft i Europa med ren nordisk kraft.

– I tillegg vil kablene bety at vi kan importere mer strøm i tørrår med lite vann i magasinene i Norge. Økt kapasitet til import fra Europa vil føre til at prisøkningen på strøm her hjemme i tørre år, blir mindre enn den hadde vært uten den økte kabelkapasiteten, sier Sanderud.

Forbundsleder Leif Sande i fagforbundet Industri Energi er sterkt imot flere kabler til utlandet.

– Kablene betyr høyere strømpriser for folk flest og industrien. Kabelen til England er særlig alvorlig. Den vil i tillegg konkurrere ut norsk gass der.

– Ett av argumentene for kablene er å erstatte skitten kraft i Europa med ren nordisk kraft?

– Det er ikke dette som skjer. Produksjonen i Norge er omtrent like stor som forbruket. Når vi selger mer kraft til utlandet, så vil vi over tid importere tilsvarende mer. Denne importen er skitten kraft, sier Sande.

To veier til klimamålet

Men det kommer mer som kan øke norske kraftpriser.

Fram mot 2030 skal EU oppfylle sine klimamål etter Parisavtalen. Det vil presse norske kraftpriser ytterligere oppover.

Sanderud ser for seg to ulike virkemidler i EU, som hver for seg vil virke veldig forskjellig for Norge:

 • EU strammer til antall utslippskvoter. Kvoteprisen vil stige og kraftprisen i Europa vil stige med den. Via kablene smitter dette inn i Norge til glede for produsentene og deres eiere. Norsk kraft er ren, og produsentene her slipper å kjøpe kvoter. Økt pris er ren netto.
 • EU setter i gang flere direkte reguleringer og subsidierte utbyggingsprogrammer slik Tyskland har gjort med vindkraften de siste årene. Da vil den europeiske markedsprisen på kraft holde seg nede og norske strømkunder vil ikke merke så mye.

Litt av begge deler i klimapolitikken

Sanderud tror den europeiske klimapolitikken mot 2030 vil bygge på begge typer virkemidler: både dyrere utslippskvoter og subsidiert utbygging av ny, ren kraft.

– EU vil ikke bare basere seg på stadig dyrere utslippskvoter. Kvoteprisen vil bli bestemt av bæreevnen til de fattigste landene i EU. De vil sette prisen, sier han.

Råvareprisene ligger i bunn

Men kraftprisene i Europa, og dermed i Norge, bestemmes av mer enn prisene på utslippskvotene.

– Prisene på kull og gass vil bestemme hvilken type kraftproduksjon som setter prisen. Høy vekst i Kina gir høy etterspørsel etter kull som gir høye kullpriser. Det smitter over på det europeiske kraftmarkedet, sier Sanderud.

Satt på spissen: Gode eller dårlige tider i Kina, gir høy eller lav kraftpris i Norge.

– Valget mellom kull og gass vil i neste omgang også påvirke kvoteprisen. Mer kull betyr høyere klimautslipp og høyere kvotepriser, alt annet likt, sier Sanderud.

Spådommen om at norske kraftpriser kan stige til rundt 30 øre/kWh i 2030 er basert på at EUs klimapolitikk vil bygge delvis på dyrere kvoter og delvis på flere direkte reguleringer og subsidier.

I tillegg er det lagt inn en spådom om at gasskraft vil spille en større rolle i EU på bekostning av kullkraft.

Les også

 1. Solceller i veidekket kan bli fremtidens kraftverk

 2. Første juledag fikk danskene betalt for å bruke strøm

 3. Statkraft tapte 4 milliarder i Tyskland

Les mer om

 1. Klimapolitikk
 2. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
 3. Vindkraft
 4. Kull
 5. Økonomi