Oljefondet flytter eiendommene hjem

Oljefondet eier eiendommer via et selskap i Luxembourg. Nå vil fondet heller eie direkte fra Norge.

Oljefondssjef Yngve Slyngstad (t.v.) og sentralbanksjef Øystein Olsen legger ned Oljefondets eierselskap i Luxembourg.
  • Sigurd Bjørnestad

Oljefondet vil legge ned sine holdingsselskaper innen fast eiendom i Luxembourg, USA og Storbritannia.

Fondet vil flytte eierskapet hjem til Norge og heller etablere ett eller flere norske holdingselskaper som skal eie fondets eiendommer.

Dette dreier seg om den delen av eiendommene som ikke er børsnotert.

Holdingselskaper og «holdingstrukturer» er selskaper som bare eier andre selskaper. Selskapene i bunnen av kjeden består av den enkelte eiendommen fondet eier helt eller delvis.

I et brev til Finansdepartementet 15. september i fjor skriver sentralbanksjef Øystein Olsen:

«Både erfaringene med eiendomsforvaltning i Norges Bank og utviklingen av strategien for eiendomsinvesteringene taler for å etablere en ny eierstruktur med utgangspunkt i et norsk holdingselskap».

Brevet er unntatt offentlighet, men Aftenposten har fått innsyn i mesteparten av det.

Oljefondet tenker på skatten

Skatt har vært ett av mange hensyn når Oljefondet har organisert eiendomsinvesteringene. I fondets årsrapport for 2016 står det:

«Forventet skattekostnad har [...] vært en av faktorene som har inngått i vurderingen av eierskapsstruktur».

Eiendommene i Kontinental-Europa er eid gjennom det heleide datterselskapet NBIM S.à.r.l. i Luxembourg.

Eiendommene i USA og Storbritannia er eid gjennom «holdingstrukturer». I USA er alle eiendommene registrert i delstaten Delaware. Ingen av fondets eiendommer er lokalisert der.

  • Luxembourg har vært i søkelyset i store lekkasjer til mediene:
Les også

LuxLeaks: Varslere i Luxembourg får lavere straff

Les også

Luxembourg har tjent seg søkkrikt på hemmelighold. Hvorfor er de så vanskelige å stoppe?

Les også

Juncker: Luxembourg fulgte reglene

Kutter skatten i Luxembourg

Fondet er fritatt for skatt i USA, så valget av Delaware «har ikke (...) skattemessig betydning for fondet sammenlignet med en eventuell etablering i andre delstater», skriver fondet i en rapport fra 2015 om eiendomsinvesteringene .

I Luxembourg gjelder det imidlertid å organisere eierskapet slik at skatten kan reduseres. Fondet skriver i rapporten at bruken av interne lån mellom de ulike selskapene fondet eier, «vil (...) redusere grunnlaget for skattbar inntekt».

Fondet kommenterer

Oljefondet vil kommentere hjemflyttingen ved å bruke e-post. Aftenposten sendte tre spørsmål:

«– Hva er grunnen(e) til at dere vil flytte holdingsselskapene hjem?

– Har omdømmerisikoen ved å eie via Luxembourg og Delaware hatt noe å si?

– Vil flyttingen føre til at skatten på eiendomsinvesteringene samlet sett øker, gitt lovendring som gir skattefritak i Norge?»

Oljefondets kommunikasjonsavdeling svarer slik:

«Norges Bank etablerte i 2011 en plattform for å samle den operative og administrative forvaltningen av eiendomsinvesteringene i kontinental-Europa. Viktige hensyn ved valg av lokalisering var sentral geografisk plassering, tilgang til et lokalt arbeidsmarked med høy relevant kompetanse, robuste og velprøvde juridiske rammevilkår og forutsigbar praktisering av lokalt regelverk. Lave kostnader, også skattekostnader, har hatt betydning når vi har bestemt innretting av eiendomsinvesteringene. Valget falt på Luxembourg. Siden den gang har investeringsstrategien for eiendom blitt utviklet og spisset, og allerede i 2015 informerte vi Finansdepartement om at det er hensiktsmessig å vurdere norske datterselskaper for våre eiendomsinvesteringer.

Etter vår vurdering vil ikke etablering av norske datterselskap vesentlig påvirke fondets skattekostnader.»

Aftenposten gjentok deretter spørsmålet om omdømmerisikoen. Fondet viser til brevet av 15. september i fjor og svarer slik i en ny e-post:

«Som du ser av oppsummeringen i brevet skriver Norges Bank at det er operasjonelle hensyn som taler for å etablere en eierstruktur med norske holdingselskap.»

Endrer norske skatteregler

Finansdepartementet foreslår å endre skatteloven før fondet flytter eierskapet hjem. 11. mai sendte departementet forslag til Stortinget.

Med gjeldende regler blir nemlig norske datterselskaper av Norges Bank «i utgangspunktet skattepliktige hit».

Dette gjelder i motsetning til Norges Bank, som er fritatt for skatt. Departementet foreslår å endre loven slik at også fondets fremtidige norske datterselskaper blir fritatt for skatt.

Hvis fondet skal betale skatt til Norge for inntekter fra eiendom, ville dette «i røynda være eit uttak frå fondet på sida av det ordinære uttaket som vert fastsett kvart år av Stortinget».

Altså en ny, regelstyrt kanal for å ta penger ut av fondet.

Fritak enklest

Departementet mener skattefritak for fondets datterselskaper innen eiendom er enklere enn å føre innkrevd norsk skatt tilbake til fondet.

Det er tydelig at Oljefondet har planer om rask hjemflytting av eierskapet. Departementet foreslår overfor Stortinget at reglene blir endret «straks med verknad frå og med 2017».

http://api.schibsted.tech/proxy/content/v3/publication/ap/multimedias/f4d710d7-dce8%E2%80%933a60%E2%80%938fa0-a6d0574df86e