Siv Jensen kutter årets bruk av oljepenger i revidert budsjett

Pensjonistene får 1000 kroner i skattekutt og flere sykehjemsplasser i det reviderte statsbudsjettet. Samtidig blir det rom for å kutte bruken av oljepenger.

Finansminister Siv Jensen roer ned de aller yngste og gir mer penger til de aller eldste. Her roer hun Sylvi Listhaugs sønn Steffen under helgens Frp-landsmøte.

Torsdag legger Regjeringen frem Revidert nasjonalbudsjett 2017. Der blir alle anslag over utgifter og inntekter på statsbudsjettet gjennomgått på nytt.

Gjennomgangen gir ferske tall som i sum går finansminister Siv Jensens vei: Hun får nye, disponible penger som gjør det mulig både å øke enkelte utgiftsposter og å kutte bruken av oljepenger i år.

Øker med milliarder

I det reviderte budsjettet vil Jensen foreslå økte utgifter og skattekutt i milliardklassen.

Lekkasjene har kommet i jevne drypp den siste uken. Så langt summerer forslagene seg opp til økte utgifter og skattekutt på rundt 3,2 milliarder kroner.

Sett i forhold til hele statsbudsjett på 1300 milliarder kroner er dette småpenger. Men alle små og store enkeltforslag er gode å ha til bruk i den kommende valgkampen.

Etter det Aftenposten forstår kommer det flere forslag om økt pengebruk på enkeltområder. Summen vil derfor ende på mer enn 3,2 milliarder kroner i økte utgifter og skattekutt.

Kutter oljepenger

Aftenposten erfarer at oljepengebruken i revidert budsjett likevel blir noe lavere enn foreslått i det opprinnelige statsbudsjettet.

Det betyr at Jensen ikke bruker opp alle de ledige pengene som oppstår som følge av nye anslag for alle budsjettets utgifter og inntekter.

Ved at noen av de ledige pengene blir liggende ubrukt, blir underskuddet på budsjettet redusert, regnet før oljeinntekter.

Oljeinntekter blir brukt slik at statsbudsjettet går akkurat i balanse. Mindre underskudd betyr derfor mindre bruk av oljepenger.

For 2017 planla Regjeringen i det opprinnelige budsjettet å bruke knapt 226 milliarder kroner av oljepengene. Det er nesten 90 milliarder kroner mer enn det som ble brukt da Jensen startet som finansminister i 2013.

Her er lekkasjene

Følgende økte utgifter eller reduserte inntekter på 2017-budsjettet er kjent gjennom mediene eller fra talerstolen på Fremskrittspartiets landsmøte:

  • 2,15 milliarder kroner i økt tilskudd til å bygge ytterligere 1300 sykehjemsplasser i kommunene.
  • 840 millioner kroner i skattekutt for pensjonister ved at minstefradraget deres blir økt. – Det betyr at vanlige pensjonister får en skattelettelse på over 1000 kroner, sa finansminister Siv Jensen på Frps landsmøte.
  • 57 millioner kroner i ekstra tiltak for langtidsledige.
  • 48 millioner kroner mer til rassikring i Longyearbyen på Svalbard.
  • 40 millioner kroner til rehabilitering av teateret Den Nationale Scene i Bergen.
  • 25 millioner kroner til å rehabilitere bygg ved Norges Handelshøyskole i Bergen.
  • 17 millioner kroner mer til opplæring på arbeidsplassene.
  • 10 millioner kroner til å prosjektere scenekunst i sentralbadet i Bergen. Regjeringen vil foreslå en øvre ramme på 230 millioner til dette, gitt noen forutsetninger.
  • 2 millioner til dyrevernpoliti i Østfold.

Summen blir knapt 3,2 milliarder kroner. Men det kommer flere forslag torsdag.

Det vil gå bedre

Revidert nasjonalbudsjett vil bekrefte bildet om at norsk økonomi går bedre og at den vil gå enda bedre neste år.

I fjor høst anslo Regjeringen at veksten i produksjonen i Fastlands-Norge vil stige fra 1 prosent i fjor, til 1,7 prosent i år og 2,4 prosent neste år.

Trendveksten i økonomien viser den underliggende veksten som skyldes vekst i produktiviteten og økt tilgang på arbeidskraft og kapital. Denne er anslått til 2 prosent.

Revidert budsjett torsdag vil holde fast på forventningen om at fastlandsøkonomien neste år vil vokse mer enn trenden. Det vil si at slakken i økonomien blir mindre og ledigheten synker.

Lavere ledighet enn ventet

I fjor høst anslo Regjeringen at ledigheten i år skulle bli 3,1 prosent målt ved registrert ledighet og 4,6 prosent mål ved Statistisk sentralbyrås (SSB) arbeidskraftundersøkelse. Den siste prøver også å fange opp arbeidsledige som ikke registrerer seg hos Nav.

I april var den registrerte ledigheten 2,8 prosent etter å ha falt litt hver måned siden januar.

Ledigheten målt ved SSBs metode var 4,2 og 4,3 prosent i januar og februar.

Det meste av 2017 ligger foran oss og ledighetstallene svinger fra måned til måned.

Men gitt at tallene for resten av året blir omtrent som hittil i år, ligger det an til lavere ledighet i 2017 enn Regjeringen spådde i fjor høst.

Dette peker igjen i retning av at økonomien går bedre enn antatt og at finansminister Jensen torsdag vil oppjustere anslagene for 2017 til det bedre.