Holden skal utrede «urovekkende trekk» ved arbeidsmarkedet

Regjeringen ser «urovekkende trekk» ved arbeidsmarkedet. En ekspertgruppe ledet av professor Steinar Holden skal utrede saken i ett år. Så skal LO og NHO slutte seg til gruppen og drøfte videre i ett år til.

Professor Steinar Holden går i gang med et nytt offentlig utvalg. Fredag blir han oppnevnt som leder for et utvalg som skal utrede tiltak for å styrke sysselsettingen.

Fredag blir enda et Holden-utvalg nedsatt av Regjeringen. Nå skal økonomiprofessor Steinar Holden og fem andre eksperter utrede tiltak for å øke sysselsettingen.

Oppdragsgiver er arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

– Vi mener det er behov for å se nærmere på utviklingen i det norske arbeidsmarkedet. Mye går bra og vi er godt stilt i Norge, men på flere områder har utviklingen vært urovekkende over mange år, sier hun.

Skal vurdere støtteordninger

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H)

Utvalget skal analysere Norge i forhold til andre land og se om det erfaringer Norge kan lære av.

– Ekspertgruppen står fritt til å vurdere sysselsettingen i forhold til ordningene med blant annet arbeidsavklaringspenger, sosialhjelp, uførepensjon, sykepenger og ledighetstrygd. Alle slike ordninger for inntektssikring kan komme under lupen for på se hvordan de virker på sysselsettingen, sier Hauglie.

Hun mener Norge over lengre tid er «forbikjørt» av andre land når det gjelder sentrale trekk i arbeidsmarkedet.

– En del av den negative utviklingen flatet ut i 2017, men vi trenger likevel å få opp tempo og trykk på en rekke områder på arbeidsmarkedet, sier hun.

De urovekkende trekkene

Økonomiprofessor Steinar Holden har opparbeidet seg posisjonen som økonomisk sjefsutreder for diverse regjeringer. Det nye utvalget skal jobbe til februar neste år.

Mandatet er meget omfattende. Hauglie og Regjeringen peker på «noen urovekkende trekk i det norske arbeidsmarkedet»:

  • Blant menn i arbeidsfør alder er sysselsettingsandelen i Norge blitt lavere enn i mange land vi sammenligner oss med.
  • Andelen av folk på offentlige ytelser på grunn av helseproblemer er høyere enn i andre OECD-land.
  • Innvandrere med bakgrunn fra Asia og Afrika har «klart lavere» deltagelse i arbeidsmarkedet enn andre grupper.
  • Sysselsettingen blant funksjonshemmede er relativt lav.
  • Gjennomsnittlig arbeidstid pr. innbygger er lavere i Norge enn i mange andre land.

Hauglie plukker ut inkluderingen av unge i arbeidsmarkedet som det aller viktigste.

– Utenforskapet blant unge har økt siden 2008. Flere havner på helserelaterte offentlige ytelser. Det er alvorlig at det går feil vei her, sier hun.

Utredning i to trinn

Når Holdens rene ekspertutvalg er ferdig i februar neste år, vil representanter fra LO, NHO og andre parter i arbeidslivet slutte seg til utvalget.

Dette utvidede utvalget skal «drøfte og bygge videre på» ekspertgruppens rapport frem til februar 2020. Deretter skal Regjeringen vurdere forslagene.

– Vi gjør dette både fordi organisasjonene har mye kunnskap om temaet og fordi vi ønsker å forankre endringer og reformer hos partene i arbeidslivet.

– Men snur disse brede prosessene utviklingen til noe bedre? Har for eksempel avtalen om inkluderende arbeidsliv vært vellykket?

– Resultatene fra «inkluderende arbeidsliv» har ikke vært så gode som ønsket. Hvis avtalen skal forlenges, må vi endre den. Utredningene om arbeidsmarkedet er imidlertid noe annet. Her handler det i denne omgangen å skape bred enighet om tiltak for å styrke sysselsettingen, sier Hauglie.