Vil frata de ansatte makt over vaktplaner

Det er uheldig at arbeidstagerne gjennom sine tillitsvalgte i dag har vetorett på ordinære arbeidsplaner, mener Postens konsernsjef. Arbeidstilsynet må bli ankeinstans, mener Postens Dag Mejdell.

Spekters styreleder Dag Mejdell mener det er behov for å se på arbeidstidsbestemmelsene og fagforbundenes rolle i godkjennelsen av vaktplaner.

Arbeidstilsynet må bli ankeinstans, mener Postens Dag Mejdell.

Mejdell er også styreleder i arbeidsgiverorganisasjonen Spekter, som omfatter helseforetakene. Mejdells utspill om å fjerne ansattes vetorett vekker reaksjoner i LO Stat og Unio.

Arbeidsgiverne har ønskelisten klar overfor Regjeringen. Blant endringene de etterlyser, er:

Når på døgnet du kan jobbe. Hvor lenge det skal være mellom hver arbeidsøkt. Ordninger som innebærer at virksomhetene slipper å ha ansatte på vakt når det ikke er noe å gjøre. Spekters valgte styreleder Mejdell mener at Arbeidstilsynet bør få en forsterket rolle ved uenighet om arbeidstiden.

— Tilsynet kan for eksempel være ankeinstans når det ikke er enighet lokalt, mener Mejdell.

Tilsynets rolle

Styrelederen i Spekter mener at Arbeidstilsynet er i stand til å følge opp arbeidstid, turnusordninger og andre vaktplaner på en ganske objektiv måte.

- Har Spekter sett eksempler på at arbeidstagere har krevd ekstra betaling for å godkjenne vaktplaner?

— Vi har sett det både innen helsesektoren og i andre sektorer.

- Du etterlyser en mer pragmatisk tilnærming til utformingen av arbeidsmiljøloven?

— Det kan du si. Arbeidsmiljøloven fastslår allerede nå at arbeidstagere ikke skal bli pålagt å jobbe oftere enn annenhver søndag, mens noen fagforeninger krever en turnus hvor det ikke skal arbeides oftere enn hver tredje helg. Vi må respektere synspunktet, men vi må kunne forhandle med utgangspunkt i loven, sier Mejdell.

I Spekter reagerer man på holdninger som denne fra Norsk Sykepleierforbunds tillitsvalgte i 2012:

«Norsk Sykepleierforbund setter som forutsetning for godkjenning av turnus at det inngås avtale med foretakstillitsvalgt om godtgjøring for arbeid hyppigere enn hver tredje helg, lik avtale inngått for sommerferieperioden i fjor».

Styreleder Mejdell vil ikke kommentere denne konkrete formuleringen.

- Men hva synes du om slike holdninger?

— Fra mitt ståsted bruker arbeidstagernes organisasjoner her ikke bare sin rett til å sørge for lovlige vaktplaner, men også som en brekkstang for å få gjennomslag for ulike goder og økt kompensasjon. Og det er et uheldig utslag av at tillitsvalgte presser arbeidsgiver når vaktplanene skal godkjennes, mener Mejdell.

— Både i Spekter og i Posten mener vi at tiden er overmoden for å se på rammene for norsk arbeidsliv. Det kan skape rom for flere faste heltidsjobber, mener Mejdell.

«Fleksibilitet»

Fleksibilitet er nøkkelordet som nå brukes ofte av Mejdell og andre arbeidsgivere. Arbeidsgiverne vil videreføre trepartssamarbeidet mellom myndigheter, arbeidstagere og arbeidsgivere, men forbereder seg på en ny regjering og et nytt stortingsflertall.

- Innebærer fleksibilitet i realiteten at man tar opparbeidede rettigheter fra arbeidstagerne, slik blant annet LO advarer mot?

— Det kommer selvsagt an på hvem man spør, men fra Spekters side er det virkelig behov for å se på arbeidstidsbestemmelsene med nye øyne, slik at de er bedre tilpasset de ansattes og virksomhetens behov, sier Mejdell.

Varsler kamp

Unio-leder Anders Folkestad og leder Tone Rønoldtangen i LO Stat reagerer begge på Mejdells utspill.

— Ønsker man seg en turnus med hyppigere vakter i helgene, er det strengt tatt mulig å få dette til innenfor dagens lovverk. Lovlige tariffoverenskomster er en annen skål, men Arbeidstilsynet har aldri vært en part i tariffoverenskomster, og har heller ikke ønsket seg en slik rolle, sier Rønoldtangen.

Folkestad reagerer på at krav om kompensasjon brukes som argument for å svekke arbeidstagernes posisjon.

— Jeg synes det er ganske ille hvis Mejdell og Spekter har som sin ambisjon at folk som går i døgnkontinuerlig turnus, skal fratas retten til å få kompensasjon. Det er mange arbeidstagere som bidrar til å holde hjulene i gang i livsviktige virksomheter, sier Folkestad.

- Men er det riktig at ansatte driver med utpressing for å få økt kompensasjon hvis de skal akseptere vaktplaner?

— Det er arbeidsmiljøloven som setter ekstra strenge grenser for døgnkontinuerlige vaktordninger. Det er en sikkerhetsmekanisme i arbeidslivet. Arbeidstagerne må få opprettholde sin rolle her, mener Folkestad.

Rekruttering

— Hva er fleksibilitet? Er det noe som skal tas i bruk når arbeidsgiverne ønsker seg noe de ikke får? spør LO Stats Rønoldtangen.

— Spekter burde tenke mer på å sørge for en god rekruttering snarere enn å øke konfliktnivået. Helseforetakene har for eksempel allerede problemer med å skaffe seg spesialsykepleiere, sier Folkestad i Unio, som også omfatter Norsk Sykepleierforbund.

Uklarhet

Rønoldtangen i LO Stat mener at utspillene om «fleksibilitet» fra den nye regjeringens eller Spekters side kan skape uklarhet.

Folkestad signaliserer at heller ikke Unio kan utelukke alle endringer, men bare i en dialog med arbeidsminister Robert Eriksson og andre parter.

— Men det sier seg selv at arbeidstagerne ikke vil gi fra den makten de har og som er fremforhandlet gjennom tariffestede avtaler, til fordel for arbeidsgivernes styringsrett, sier Folkestad.

ulf@ap.no