Utvandringen i dag slår masseutvandringen til USA

Aldri tidligere har så mange utvandret fra Norge - 2015 ser ut til å bli et nytt rekordår.

Utvandrere fra Europa slo seg sammen og bygde helt nye jordbrukssamfunn under den store utvandringsbølgen til USA på 1800-tallet. Bildet er tatt i 1885 og viser nybyggere i Minnesota.

Selv ikke i toppårene under masseutvandringen til Nord-Amerika på slutten av 1800-tallet og begynnelsen av 1900-tallet, var det enkeltår med større utvandring.

Men det er en viktig forskjell på folkestrømmen da og nå: Innvandringen er i dag mye større enn utvandringen slik at det er nettoinnvandring i dag, og folketallet øker og er mer enn dobbelt så stort som den gangen.

Les også:

Les også

UDI tror det kan komme opp mot 60.000 asylsøkere i 2016.

Innvandrere utvandrer

I 1900 bodde det 2,2 millioner mennesker her i landet – 1. oktober i fjor hadde folketallet passert 5,2 millioner.

Andelen av befolkningen som dro var altså større for 100-150 år siden ettersom folketallet var under halvparten så stort som i dag.

Maleriet Utvandrere, som Gustav Wentzel (1859–1927) malte i Vågå i 1903, er blitt et ikonisk bilde på masseutvandringen til Amerika på 1800- og begynnelsen av 1900-tallet.

2/3 av dagens utvandrere er selv innvandrere, de fleste unge voksne med kort botid her i landet. Flyktninger inngår ikke i utvandringsstatistikken.

Omtrent som Porsgrunn

Dersom antallet utvandrere i 4. kvartal 2015 blir som i 4. kvartal 2014, blir utvandringen for hele året 2015 på ca. 36.500, viser en fremskrivning som seniorrådgiver Marianne Tønnessen i Statistisk sentralbyrå har laget for Aftenposten.

Den forrige rekorden var i 2013 da 35.716 personer utvandret.

— Tallet tilsvarer omtrent folketallet i hele Porsgrunn kommune som er nesten 36.000, sier Tønnessen.

Kanskje enda flere

1882 var rekordåret under masseutvandringen til Amerika. Da ble det registrert 28.804 utvandrere fra norske havner. Så godt som alle dro til USA.

Det neste toppåret i utvandringsbølgen var 1903 da 26.784 personer forlot Norge.

— I tillegg til alle som reiste til USA, må vi også regne med at noen flyttet fra Norge via Sverige eller andre europeiske land uten at dette ble registrert, forteller Tønnessen.

Utvandrere på vei vestover langs utvandrerruten OregonTrail til California på 1800-tallet.

I hele masseutvandringens epoke, fra 1865 til 1930, utvandret 780.000 nordmenn til «oversjøiske land» – de aller fleste dro til USA og Canada. Dette var mer enn en tredjedel av folketallet midt i perioden, ifølge historisk statistikk fra SSB.

Økonomiske årsaker

Utvandringen til Amerika gikk i bølger. De økonomiske virkningene for Norge var en helt annen og mer dramatisk enn dagens folkevandringer.

— Årsakene til utvandringen fra Norge er å finne mer i de økonomiske enn i de religiøse og politiske kår, ifølge SSB-forsker Lars Østby som har kartlagt masseutvandringen rundt 1900.

«Udvandringen maa have sin Forklaringsgrund ikke alene i Folkekarakteren men ogsaa i Mangler ved de økonomiske og sociale Forhold (. . .) Det er fornemlig fra de Egne som hører til de fattigste at Udvandringerne hyppigst har fundet sted.»

Amtmannen i Bratsberg (Telemark) i 1843

Med utgangspunkt i folketallet var utvandringen fra Norge mellom 1900 og 1910 høyere enn i alle land i Europa, med mulig unntak for Irland.

Utvandringen tok over halvparten av fødselsoverskuddet (antall fødte minus antall døde) i disse årene.

Flere grunner for å dra

— Det er først og fremst innvandrere til Norge som utvandrer i dag. Og de innvandrerne som har kortest botid her i landet, har større sannsynlighet for å utvandre enn de som har vært her i lengre tid, sier Tønnessen.

Hun har sammen med kollegene Terje Skjerpen og Lasse Sigbjørn Stambøl laget en analyse av utvandringen blant innvandrere i Norge.

— Utvandrerne i dag har en hel vifte med grunner til hvorfor de drar og hvor de drar. For utvandrerne på 1800-tallet og begynnelse av 1900-tallet var det i hovedsak økonomiske grunner til at de dro. De ønsket å skape seg et bedre liv i Amerika, sier SSB-forskeren.

Kom tilbake fra USA

Masseutvandringen den gangen har også likhetstrekk med dagens utvandring fra Norge. Mange norske innvandrere fant seg ikke til rette i USA og dro tilbake til hjemlandet etter en tid.

Les også:

Les også

Indianerangrep, lurendreiere, insekter, kulde og flom

Med utgangspunkt i folketellingene i 1910 og 1920 anslo Departementet for sociale saker i 1921 at 4 prosent av dem som utvandret i perioden 1901–10 hadde kommet tilbake.

«Tager man derhos i Betragtning, at der blandt Fleerheden af Emigranterne, saavidt man har kunnet erfare, har befunnet sig et ikke lidet Antal af mindre vindskibelige og tildeles unyttige og misfornøiede Medborgere, tør det neppe antages, at Emigrationen synderligen har svækket Nationens Kræfter.»

Rapport til Departementet for sociale saker, 1921

Befolkningseksperten Julie Backer (1890–1977) i SSB mente tallet var enda høyere. Hun anslo at 25 prosent av alle som utvandret i årene 1881–1930 vendte tilbake til Norge.

— Det hefter usikkerhet om kvaliteten på dataene som ligger bak disse beregningene, sier Tønnessen.

Ledighet og inntekter

Ifølge økonomisk teori om folkevandringer påvirker forhold som arbeidsledighet og inntektsnivå, både i hjemlandet og landet de har utvandret til, avgjørelsen om de velger å bryte opp på ny.

— Vi ser at om arbeidsledigheten stiger eller synker i Norge, har det betydning for om innvandrere fra de nye EU-landene i Øst-Europa drar tilbake til hjemlandet. For innvandrere fra vestlige industriland (Vest-Europa, Nord-Amerika, Australia og New Zealand) betyr arbeidsledigheten i hjemlandet mer for om de blir eller drar tilbake, sier Tønnessen.

Inntektsnivået i hjemlandet er også viktig for om den siste gruppen flytter tilbake.

— For innvandrere fra andre land i Asia og Afrika er det lavere sannsynlighet for at de utvandrer. Vi ser at inntektsnivået i Norge og i de landene de kommer fra påvirker om de utvandrer, sier hun.

Svensker og polakker

Svensker og polakker som er to av de største innvandringsgruppene her i landet, er også flest blant utvandrerne.

Les også:

Les også

Nå er det færre svensker som kommer til Norge enn som reiser hjem

Polske statsborgere utgjorde 7,5 prosent av innvandrerne som utvandret i 2014, mens svenske statsborgere utgjorde 10 prosent.

22 prosent av dem som utvandret i 2014 var norske statsborgere. Antallet i denne gruppen – i underkant av 10.000 hvert år – ser ut til å ha holdt seg stabilt de siste årene, sier Tønnessen.

Innvandringsland

Norge har siden 1971 – med ett unntak (1989) – vært et innvandringsland hvor det har vært flere som flyttet hit hvert år enn det har vært utvandrere.

Asylsøkere i ankomstsenteret for flyktninger i Kirkenes. Hit sendes flyktninger, som passerer den norsk-russiske grensen på Storskog, før de sendes videre til mottak andre steder i landet.

Det siste tiåret har innvandringen vært over dobbelt så høy (694.000 personer) som antallet utvandringer (302.000 personer) slik at nettoinnflyttingen var på snaue 400.000 i perioden.Det store omslaget i innvandringsbølgen kom med utvidelsen av EU i 2004 med flere tidligere kommuniststater i Øst-Europa. Det førte til en kraftig vekst i arbeidsinnvandringen, spesielt fra Polen og de baltiske landene.

Noen utvandrer ikke

Tendensen til å utvandre fra Norge har sunket siden år 2000.

Utvandringen er minst blant eldre innvandrere, kvinner, personer med lang botid her i landet og østeuropeere og folk fra land i Asia og Afrika.

Flyktninger – den store folkestrømmen i fjor – er i en gruppe for seg. De har lavere sannsynlighet for å utvandre, ifølge SSB-forskerne.