Økonomi

Toppen nådd for oljeinvesteringer

Oljeinvesteringene vil falle i 2015, og så flate ut. - Dette betyr at norsk økonomi vil miste den ekstra drahjelpen den har fått fra oljevirksomheten, sier Bjørn Harald Martinsen i Norsk olje og gass.

Når de store prosjektene for å forlenge levetiden for Ekofisk og andre gamle giganter er gjennomført, vil investeringsnivået på sokkelen synke .
  • Hilde Harbo
    Hilde Harbo

Før fallet vil vi ha ett ekstra år med vekst i oljeinvesteringene, som øker fra 219 milliarder kroner i år til 224 milliarder kroner i 2014. Deretter stabiliseres nivået rundt 200 milliarder kroner i perioden 2015-2018, fremgår det av organisasjonens ferske konjunkturrapport.

Forklaringen på fallet i investeringene på norsk sokkel, kan finnes i planene for investeringer i felt i drift. Mens dette tallet er på 112 milliarder kroner i år, er det halvert til 54 milliarder i 2018. For tiden pågår det en stor satsing for en kraftig forlengelse av levetiden til gamle giganter som Ekofisk, Snorre og Statfjord.

Når disse feltene er oppgradert, blir det mindre behov for slike investeringer. I den samme perioden fra 2013 til 2018 mener Norsk olje og gass, basert på tall fra Econ Oil & Gas, at investeringene i både leting og feltutbygging vil øke.

Høyt aktivitetsnivå

Selv om oljeinvesteringene vil ligge på et lavere nivå fremover enn de siste års stadige rekorder, er bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass ikke veldig bekymret. De konstaterer at aktivitetsnivået de nærmeste årene vil holde et jevnt, høyt nivå, og er fornøyd med bransjens effekt på norsk økonomi.

— Vi har hatt en situasjon der de norske oljeinvesteringene har vært økende. Det er en viktig forklaring på at norsk økonomi har gått langt bedre enn tilfellet er for våre handelspartnere, som har slitt mye mer i etterdønningene av finanskrisen. Når det ser ut til at vi får en utflating av oljeinvesteringene fra 2015, betyr det at vi ikke har den ekstra positive «driven» fra oljeinvesteringene, men det betyr ikke at det blir en negativ «drive», sa Martinsen under fremleggelsen av konjunkturrapporten.

Les også

Statoil har tro på nordlig godtepose

Analytiker Thina M. Saltvedt i Nordea Markets sier at lavere oljeinvesteringer vil slakke farten i norsk økonomi, noe som igjen kan bety økt ledighet og redusert boligbygging. Hun er ikke overrasket over at investeringene vil synke og flate ut, og viser til den sterke kostnadsøkningen i oljenæringen de siste årene.

— Tempoet må bremses opp på grunn av de økte kostnadene. Næringen har ikke kapasitet til å sette i gang like mange prosjekter fremover, sier hun.

Todeling i norsk økonomi

Martinsen har tro på at sysselsettingen i oljevirksomheten vil holde seg i årene fremover, tross investeringsnedgangen.

- Oljevirksomheten er en stor og betydningsfull aktør i norsk økonomi, som direkte og indirekte sysselsetter rundt 250.000 personer i Norge. Vi ser ikke for oss at det tallet vil falle nevneverdig .

Med en fortsatt høy aktivitet i norsk oljevirksomhet, vil trolig debatten om todelingen av norsk økonomi fortsette. Mange har vært bekymret for at et høyt aktivitets- og lønnsnivå på sokkelen presser kostnadene opp i øvrig virksomhet, og dermed bidrar til å svekke Norges konkurransekraft.

Skylder på lav ledighet

Martinsen mener at bekymringen er kraftig overdrevet.

— Jeg irriterer meg over denne diskusjonen. Det fremstilles som om oljenæringen står på den ene siden, og resten av norsk økonomi på den andre, der vi får skylden for nesten alt som er av kostnadsvekst i Norge. Det er ikke et korrekt bilde. Vi må se det i sammenheng med at når vi har en så lav arbeidsledighet som tre prosent, er det typisk for norsk økonomi at kostnadene vokser generelt. Ser vi på de store tallene for hva det er som driver etterspørselen i norsk økonomi, utgjør veksten i oljeinvesteringene rundt ti prosent av den økte etterspørselen mellom 2005 og 2012.

Les også

Norsk Arktis kommer i skyggen av Russland

Saltvedt mener det ikke er tvil om at oljevirksomheten bidrar sterkt til en todeling av norsk økonomi. Hun minner om at aktiviteten og lønningene i oljenæringen smitter over i alle andre bransjer som også mer indirekte er forsyningsledd til aktiviteten på sokkelen.

Økende produksjon

Produksjonen på norsk sokkel har vært fallende i snart et tiår, men nå er oljenæringen ved et vendepunkt der produksjonen igjen er økende. Årsaken er de mange og store funnene som er gjort de siste årene. I 2010 fant man for første gang siden 1997 mer olje og gass enn hva man produserte, noe som skyldes oppdagelsen av det gigantiske Sverdrup-feltet. I fjor tilsvarte funnene rundt 60 prosent av produksjonen, og det ligger an til en tilsvarende andel i år.

Les også

USA pumper snart opp mer olje enn Saudi-Arabia

Økningen i produksjonen er ventet å fortsette frem til begynnelsen av 2020-tallet, da det ligger an til et nytt fall.

Norsk olje og gass mener at forutsetningen for at trenden med vekst i produksjonen skal fortsette også inn i det neste tiåret, er at nye områder åpnes for letevirksomhet. Da øker sannsynligheten for nye funn.

— Demokratisk problem

— Det er fortsatt et betydelig ressursgrunnlag på norsk sokkel. Samtidig har man bare åpnet rundt 40 prosent av den delen av sokkelen der man forventer at det kan finnes olje og gass, sier Martinsen.

Området som bransjen sikler mest etter, er de antatt oljerike feltene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja. Representanter fra næringen lar ikke en eneste mulighet gå fra seg til å minne om dette. Administrerende direktør Gro Brækken i Norsk olje og gass gjentok under fremleggelsen av konjunkturrapporten sin skuffelse over at den nye regjeringen skjermer disse områdene i fire nye år. Hun mener det er et demokratisk problem når tre fjerdedeler av representantene fra Stortinget er innvalgt fra partier som går inn for konsekvensutredning.

Les også

  1. - Handlingsregelen er blitt sovepute og tvangstrøye

  2. Norges eldste oljefelt får 40 nye år

  3. - Klare for oljeboring i Arktis