Optimisme foran innspurt i forhandlinger om ny offentlig tjenestepensjon

Fredag går fristen ut for å komme til enighet om ny offentlig tjenestepensjon. Mette Nord i LO kommune har tro på at en løsning er i sikte.

Leder i LO Kommune Mette Nord (t.v.) har tro på at partene kan klare å lande en ny avtale om offentlig tjenestepensjon i løpet av uken. Her med LOs 1. nestleder Peggy Hessen Følsvik (t.h.) under forhandlingenes første dag.
  • NTB

Partene i offentlig sektor har i drøye tre uker sittet rundt bordet for å forsøke å komme til enighet om ny offentlig tjenestepensjon for de rundt 800.000 ansatte i staten og kommunene.

Partene har en selvpålagte frist til å komme til enighet innen fredag. Klokken 12 møtes toppene i de ulike sammenslutningene og organisasjonene igjen på arbeids- og sosialminister Anniken Hauglies (H) kontor for å konkludere.

Leder i LO Kommune, Fagforbundets Mette Nord, er optimistisk foran sluttspurten.

– Vi opplever at vi blir imøtekommet og at det er et godt forhandlingsklima, så vi er optimistiske til at det skal være en løsning på fredag, sier Nord til NTB.

Strides om slitertillegg

Etter det NTB erfarer, er partene enige om å innføre en AFP-ordning i offentlig sektor som i hovedsak er lik den i privat sektor, men med en såkalt betinget tjenestepensjon i bakhånd. Den vil sikre rett til et livsvarig tillegg i folketrygden for dem som ikke har rett til ordinær AFP, og den var et av arbeidstagerorganisasjonens viktigste krav inn i forhandlingene.

Kravet om et eget tidligpensjonstillegg for dem som ikke makter å jobbe videre etter 62 år, skal imidlertid stå igjen som et av de vanskeligste uløste spørsmålene.

Arbeidstagersiden krever at sliterne som må gi seg tidlig i jobb, skal få et livsvarig tillegg til tjenestepensjonen. Arbeidsgiversiden mener det vil svekke arbeidslinjen og bryter med intensjonene i pensjonsreformen.

Det at LO denne uken har krevd et eget slitertillegg inn i forhandlingene med privat sektor, kan også bli et kompliserende element inn i de offentlige forhandlingene, etter det NTB forstår.

Endringene av reglene for yrkesgrupper med særaldersgrenser, som politiansatte og sykepleiere, skal være et annet uløst spørsmål inn mot innspurten.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) i rødt ved innledningene av forhandlingene om ny offentlig tjenestepensjon i starten av måneden. Fredag blir det klart om partene klarte å komme til enighet.

Til uravstemning

Pensjonsreformen som ble innført i 2011, ble bare delvis gjennomført i offentlig sektor etter at forhandlingene om offentlig tjenestepensjon strandet i 2009. I mellomtiden har ordningen blitt stadig dårligere for de yngre årskullene på grunn av innføringen av såkalt levealdersjustering.

Arbeidstagerorganisasjonenes klare krav er at også fremtidige generasjoner skal ha krav på to tredjedeler av lønnen ved fylte 67 år. Dagens unge ligger an til å få langt under 50 prosent av lønnen – noen grupper helt ned mot noen og 40 prosent – med dagens ordning.

Forhandlingene kompliseres av at det er sprikende interesser mellom ulike grupper av ansatte. Arbeidstagerne er representert ved LO, Unio, YS og Akademikerne, mens arbeidsgiversiden er representert ved Arbeids- og sosialdepartementet, KS, Spekter og Oslo kommune.

Dersom partene blir enige fredag, vil de ulike sammenslutningene legge frem forslag til ny avtale til uravstemning hos sine forbund.