Bompengemillioner kan gå tapt: Alarmen gikk etter få måneder, men prosjektet fikk fortsette

Det tok Statens vegvesen halvannet år å innse at bompengeprosjektet «Grindgut» var en fiasko. Men allerede etter få måneder ble det slått alarm internt.

«Grindgut» skulle effektivisere dagens Autopass-system. Prosjektet endte i grøfta halvannet år og flere hundre millioner kroner senere.

Det får Aftenposten bekreftet av flere kilder.

Det var IT-giganten IBM som fikk oppdraget med å utvikle et nytt, sentralisert styringssystem for innkreving av bompenger. IBM-kontrakten var verdt om lag 190 millioner kroner.

Systemet skulle kutte kostnader for bilistene, men truer nå med å sende en regning i hundremillionersklassen til nettopp dem som betaler seg forbi bomstasjoner landet rundt.

Prosjektutviklingen ble ledet av en styringsgruppe med representanter blant annet fra Statens vegvesen, IBM og bompengeselskapene.

Gruppen hadde månedlige møter, og i juni/juli 2014 – et halvår etter at IBM for fullt startet arbeidet med utviklingen av «Grindgut» – ble det etter det Aftenposten forstår slått alarm.

«Mistet troen» på IBM

Ifølge flere kilder var det bomselskapenes representanter i styringsgruppen, Fjellinjens administrerende direktør Anne-Karin Sogn og daværende styreleder i Trøndelag bomveiselskap, Milian Myraunet, som forsøkte å dra i nødbremsen.

Etter det Aftenposten får opplyst hadde bomselskapenes representanter allerede da «mistet troen» på at IBM i det hele tatt var i stand til å levere et nytt system.

En sentral kilde opplyser i tillegg til Aftenposten at det internt ble «rapportert rødt veldig tidlig, altså at prosjektet hadde betydelig risiko».

Det går også frem av dokumenter Aftenposten har tilgang til.

Eksplosiv utgiftsvekst

I et internt notat fra avdelingsdirektør Jane Bordal i veivesenet til veidirektøren, datert 3.7.2014, går det frem at heving av IBM-kontrakten ble diskutert allerede da.

I notatet heter det blant annet: «Styringsgruppen opplever at prosjektet fremdeles har høy risiko. Risiko er særlig knyttet til om prosjektet klarer å bli ferdig med idriftsettelsen av ny løsning innen 13. november 2015».

Notatet bekrefter også at det fra prosjektet startet opp i 2012, til juli 2014, er «hittil påløpt i størrelsesorden 100 mill. kr. Ved en avslutning av kontrakten med IBM vil det påløpe ytterligere kostnader for et sluttoppgjør».

Samtidig avslører et revidert anslag av kostnadene en eksplosiv utgiftsvekst: Prosjektets basiskostnad anslås til å øke med nær 100 millioner kroner bare på ett år – fra 256 millioner i 2013 til 354 millioner i 2014.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen får kritikk for at han ikke grep inn i prosjektet tidligere.

Fikk flere advarsler

Notatet bekrefter Aftenpostens øvrige opplysninger om at det ble bedt om vurdering av alternativer til IBM. Flertallet i styringsgruppen lyttet imidlertid ikke til bekymringsmeldingen fra dem som finansierte prosjektet: Bompengeselskapene.

Styringsgruppen var uansett bare et rådgivende organ – det var veidirektøren som satt med myndighet til å fatte beslutninger.

Drøyt 13 måneder senere sporet prosjektet fullstendig av, og Statens vegvesen hevet 190-millionerskontrakten med IBM.

Det manglet imidlertid ikke på flere advarsler underveis.

Minst to år forsinket

Selskapet A2 var ett av to konsulentselskaper som var hyret inn for å kvalitetssikre systemutviklingen og bistå partene.

I oktober 2014 mente konsulentene at utviklingen hadde betydelige mangler.

En A2-rapport til veivesenet datert 31. oktober 2014 påpeker alt fra mangelfull fremdrift i prosjektet, manglende realisme i fremdriftsplanen, og at antall arbeidstimer hadde økt kraftig sammenlignet med estimatet.

Og av en hyppig korrespondanse mellom partene gjennom vinteren og våren 2015 går det frem at prosjektet er i store vansker. Systemet, som opprinnelige skulle tas i bruk høsten 2015, var minst to år forsinket.

I juli 2015 var det nok, da sa Statens vegvesen opp avtalen. Partene styrer nå mot et rettsoppgjør.

– Vi er grunnleggende uenige i at Statens vegvesen hadde rettslig grunnlag for å heve kontrakten, og vi forbereder oss på å fremme vår sak i retten. Vi ønsker ikke å kommentere saken nærmere nå, skriver kommunikasjonssjef i IBM Norge, Otto Backer Solberg, i en epost til Aftenposten.

Statsekretær i Samferdselsdepartementet Reynir Jóhannesson (Frp)

Departementet ble tidlig informert

Statssekretær Reynir Jóhannesson (Frp) opplyser til Aftenposten at departementet i juni/juli 2014 ble orientert om «forsinkelser hos IBM og kostnadsøkninger», men at Vegdirektoratet «anbefalte å fortsette kontrakten med IBM selv om terminering av kontrakten alltid lå der som en opsjon».

– Var dere klar over at bomselskapenes representanter slo alarm og ba om at det måtte utredes alternativer til IBM?

– Vi er blitt orientert om utviklingen i prosjektet, sier statssekretæren.

Han understreker at departementet hadde hyppige statusmøter med veidirektoratet, men at det første signalet om at direktoratet for alvor vurderte å bryte kontrakten med IBM først kom i juni 2015.

– Det som er viktig, er at det er veidirektoratet og veidirektøren som har ansvaret for oppgavene de får fra departementet, og da må man stole på at veidirektøren gir all nødvendig informasjon, sier Jóhannesson.

- Uttrykte bekymring

Direktør i Statens vegvesens veg- og transportavdeling, Jane Bordal

«Det har vært uttrykt bekymring for risikobildet i styringsgruppen og
dette har blitt kommunisert med departementet», skriver avdelingsdirektør i veidirektoratet Jane Bordal i en epost til Aftenposten.

Hun understreker at risikoen ved prosjektet var fast tema på møtene med Samferdselsdepartementet.

Når det gjelder videreføring av kontrakten skriver Bordal at «det var enighet i styringsgruppen om å fortsette sommeren 2014», til tross for at flere altså uttrykte bekymring.

Etter å ha sendt en advarsel til IBM i juni 2015, besluttet veidirektoratet å heve avtalen måneden etter.

– Sterkt kritikkverdig

Senterpartiet har flere ganger utfordret samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) om saken i Stortinget.

Stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp).

Sp-representant Geir Pollestad, som var statssekretær i samferdselsdepartementet i den rødgrønne regjeringstiden, mener det er sterkt kritikkverdig at Solvik-Olsen ikke grep inn tidligere.

– At departementet så tidlig var klar over hvordan dette prosjektet gikk, er ny informasjon for meg. Her kan det være brukt mye penger unødig, sier Pollestad, som varsler at Senterpartiet kommer til å be om mer informasjon om prosessen og hvilke vurderinger som er gjort i departementet.

Statssekretær Reynir Jóhannesson (Frp) avviser kritikken.

– Pollestad har null innsikt i saken og ønsker bare å skade regjeringen.

– Vi tar absolutt ikke lett på økte kostnader. Vi har jobbet for å heve veibevilgningene, vi vedlikeholder og bygger mer vei enn det ble gjort før. Det er viktig for bilistene. Så er det synd dersom det kommer økte kostnader som de ikke får noe igjen for.

Hilde Foss Christensen, styreleder i Norvegfinans

– Veidirektørens beslutninger får han stå for selv

Styreleder Hilde Foss Christensen i Norvegfinans, bompengeselskapenes interesseorganisasjon, bekrefter at selskapenes representanter i prosjektets styringsgruppe stilte kritiske spørsmål underveis.

– Hva tenker du om at innvendingene ikke ble tatt til følge?

– I en styringsgruppe som denne er det flertallet som bestemmer. Styringsgruppen var uansett bare rådgivende, og veidirektørens beslutninger får han stå for selv.

– Burde prosjektet blitt stanset tidligere?

– Jeg vil ikke svare verken ja eller nei til på det. Prosjektet ble styrt av veidirektoratet, og da overlater jeg den avgjørelsen til dem.

– Men det er bomselskapene, altså bilistene, som har betalt for prosjektet?

– Så absolutt, men jeg har ikke tenkt å ha min dialog med veidirektoratet gjennom pressen. Vi har våre vurderinger av dette, og så pågår det nå en rettslig tvist, og da er det begrenset hvor mye vi kan evaluere oss imellom. Det får komme i etterkant, sier Christensen.

  • LES OGSÅ: