Lavere andel uføre blant innvandrere

Andelen uføretrygdede innvandrere er halvparten av andelen i resten av befolkningen. En viktig årsak er at de er yngre enn resten.

Nav betaler ut svært lite uføretrygd til innvandrere fra EU/EØS-området.

Det er mye mindre risiko for at en innvandrer mottar uføretrygd enn noen i resten av befolkningen.

Tall fra Statistisk sentralbyrå viser at bare 4,9 prosent av innvandrerne var uføretrygdet i fjor. Andelen i resten av befolkningen var mer enn dobbelt så høy med 10,9 prosent.

Innvandrere lå lavere enn resten av befolkningen i alle aldersgrupper, med unntak av aldersgruppen 62–67 år. Der er andelen blant innvandrere litt høyere enn i resten av befolkningen.

Forskjellen mellom innvandrere og resten av befolkningen blir mindre desto eldre aldersgruppen er.

Store forskjeller blant innvandrere

Men innvandrere er ingen ensartet gruppe.

Det er store forskjeller i uføreandel mellom innvandrere som kommer fra EU/EØS- området og innvandrere fra resten av verden (unntatt Australia og New Zealand).

Blant innvandrerne fra EU/EØS var arbeidsinnvandrerne i flertall. For slike innvandrere var uføreandelen nær null.

Tallene for de to gruppene innvandrere viser

  • uføreandelen blant innvandrere fra EU/EØS var 2,1 prosent i 2017, alle aldre regnet sammen
  • uføreandelen blant innvandrere fra Afrika, Asia, Latin-Amerika var 7,2 prosent

Andelen i befolkningen ellers (regnet eksklusive alle innvandrere) var 10,9 prosent.

For innvandrere fra Afrika, Asia og Latin-Amerika var andelen uføre lavere enn i befolkningen ellers (eksklusive alle innvandrere) for alle aldersgrupper opp til 55 år.

For de to aldersgruppene over 55 år ligger imidlertid innvandrere fra Afrika, Asia og Latin-Amerika langt over befolkningen ellers.

Alder og kjønn er også forskjellig

Hele forskjellen i samlet uføreandel mellom innvandrere fra Afrika, Asia og Latin-Amerika og resten av befolkningen (regnet eksklusive alle innvandrere) kan forklares med ulik kjønns- og aldersfordeling.

Statistisk sentralbyrå har beregnet hva uføreandelen blant disse innvandrerne ville ha vært hvis kjønns- og aldersfordelingen hadde vært som i resten av befolkningen.

Da ville andelen uføre blant disse innvandrerne vært 11,7 prosent. Altså litt høyere enn 10,9 prosent som er andelen for resten av befolkningen.

Med andre ord er en viktig årsak til lavere uføreandel blant alle innvandrere fra Afrika, Asia og Latin-Amerika at de i gjennomsnitt er yngre enn resten av befolkningen. Yngre har lavere uføreandel enn eldre, og relativt mange unge blantyinnvandrerne drar dermed ned uføreandelen for gruppen.

Uføreandelen blant menn er høyere enn for kvinner blant innvandrere fra Afrika, Asia og Latin-Amerika. I resten av befolkningen er det motsatt, med mye høyere andel blant kvinner.

Innvandrere fra EU/EØS- området er mye likere resten av befolkningen når det gjelder alder og kjønn.