7 grafer som viser hvor likestilte vi er

Småbarnsfedre jobber mindre enn før, og gjør mer husarbeid. Kvinnene er på studietoppen.

afp000882051-vtulP4aZHo.jpg

Aftenposten skrev fredag om en ny studie som viser at jo mer ansvar småbarnsfedrene gjør hjemme, jo høyere er risikoen for å bli sykemeldt. Her er syv grafer som sier noe om det likestilte Norge:

1. Småbarnsfedre jobber mindre enn før

I analysen «Jobb og hjem i barnefasen» viser forskerne Ragni Hege Kitterød og Marit Rønsen at det å ha små barn (0-6 år) nå innebærer mindre yrkesarbeid for fedrene, mens barnas alder har fått mindre betydning for mødrenes yrkesaktivitet.

I 1980, 1990 og 2000 hadde ikke barnas alder noen betydning for hvor mye fedre jobbet. Fedre med små barn jobbet like mye som fedre med store barn. Mønsteret vi ser nå er altså nytt.

Fedre med yngste barn 0–1 år i 2010 brukte nesten syv timer mindre til yrkesarbeid enn fedre i 1980. For kvinnene har tendensen vært motsatt.

Utviklingen sammenfaller med tiåret der fedrekvoten stadig er blitt utvidet.

2. Fedrekvoten frem, frem — og tilbake igjen

Fedrekvoten ble mer enn tredoblet fra den ble innført i 1993 til 2013. Den blå-blå regjeringen kuttet fedrekvoten fra 14 til 10 uker fra og med 1. juli 2014. Flest tar ut fedrekvote i Sogn og Fjordane, mens færrest gjør det i kommuner i Finnmark, Troms og Nordland.

3. Menn gjør stadig mer husarbeid

Småbarnsfedre bruker mer og mer tid på husarbeid. Statistisk sentralbyrå har kartlagt menn og kvinners tid brukt på husarbeid gjennom fire tiår, fra 1971 til 2010, i Tidsbrukundersøkelsen:

De viser at mens kvinnene bruker mer tid på jobb og mindre tid på husarbeid i denne perioden, er tendensen omvendt for mennene.

Det er særlig blant småbarnsforeldre endringene er størst.

Mødre med barn 0–6 år brukte i 2010 i gjennomsnitt 2 timer pr. dag til husarbeid. Det er 1 time og 24 minutter mindre enn i 1980.

I 2010 brukte fedre i gjennomsnitt en time og seks minutter pr. dag til husarbeid, mot 42 minutter pr. dag i 1980.

4. ...men menn og kvinner er uenige om hvem som gjør mest

Kvinner og menns oppfatning av hvem som gjør mest, og om husarbeidet deles likt, spriker, ifølge Arbeidslivsbarometer utarbeidet av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) for YS.

Det er en langt høyere andel menn som mener ansvaret for hus og hjem deles likt (52 prosent) sammenlignet med kvinner (36 prosent).

Men da det er spurt om «ansvar for hus og hjem», mener Afi det er sannsynlig at menn vil svare litt annerledes enn kvinner og typisk ta med vask av bilen, vedlikeholdsarbeid, ansvar for regninger og hagearbeid.

Og når det gjelder vedlikeholdsarbeid i hjemmet, viser Tidsbrukundersøkelsen til SSB at småbarnsfedre i snitt bruker nesten fire ganger så mye tid på dette enn kvinner.

5. Kvinnene på deltidstoppen

34,7 prosent av norske kvinner jobber deltid, men det er store geografiske forskjeller. Færrest kvinner jobber deltid i Oppegård og Vadsø, hvor andelen er 23 prosent — 12 prosentpoeng lavere enn landsgjennomsnittet.

6. Få kvinner i toppen i Norge AS

Det er over 177.000 mannlige ledere i norske aksjeselskaper. Tallet for kvinner er litt over 33.000. Denne uken har debatten rast om at kvinnene er fraværende i toppen hos de største selskapene der staten er på eiersiden. Skipsreder Elisabeth Grieg gikk hardt ut mot Telenors styreleder Svein Aaser for at de ikke ansatte en dame til toppjobben i Telenor.

Alt i alt viser tall fra SSB at antall kvinnelige ledere har økt i alle kommuner med unntak av Aust-Agder siden 2012.

7. Flest jenter studerer

Jentene er i flertall i høyere utdanning, og slik har det vært i mange år. Og 2014 ble historisk: For første gang er det flere kvinner enn menn som tar doktorgrad.