Fire påstander om mandagens historiske stortingsvedtak

Stortinget vedtok mandag at Norge tilknyttes til EUs finanstilsyn. Er det riktig at finansminister Siv Jensen (Frp) nå har gitt bort kontrollen over norsk banksektor til EU?

Siv Jensen (Frp) sier hun er trygg på at løsningen ivaretar norske interesser på en god måte.– Løsningen som er funnet, innebærer at det aller meste av tilsynet med norsk finansnæring fremdeles skal utføres av det norske Finanstilsynet, framholder hun.

Mandagens stortingsbehandling hadde historisk sus. Ikke siden 1992 har Stortinget behandlet en sak etter Grunnlovens §115, som krever tre fjerdedels flertall med minst to tredeler av stortingsrepresentantene til stede, fordi det dreier seg som avgivelse av norsk suverenitet.

Les også

Mot norsk tilslutning til EUs finanstilsyn

Kritikerne har mobilisert kraftig de siste ukene. Stortingsrepresentantene som mandag behandlet saken, våknet samme morgen til et opprop i Dagsavisen, ført i pennen av 16 samfunnsøkonomer, med kraftige advarsler mot følgene av EU-tilnærmingen.

Les også

Samfunnsøkonomer advarer stortingspolitikerne

- Upresist

Finans Norges internasjonale direktør, Ellen Bramness Arvidsson, har i flere avisinnlegg gått i rette med påstander finansnæringens bransjeorganisasjon mener gir et feilaktig bilde.

Finans Norges internasjonale direktør, Ellen Bramness Arvidsson.

Aftenposten ber henne kommentere noen av påstandene de 16 samfunnsøkonomene fremmer:

Påstand 1: Finansminister Siv Jensen ønsker å gi bort tilsynet og kontrollen med norsk banksektor til EU.

– Man kan vanskelig forstå det slik, ettersom det norske finanstilsynet kommer til fortsatt å ha ansvaret for å drive tilsyn. Dette endres ikke i praksis. Det er på visse helt konkrete, veldefinerte områder at direkte tilsyn kommer til å bedrives i Europa, sier Arvidsson.

Påstand 2: Tilknytningen til EUs overnasjonale finanstilsyn i EØS betyr at nasjonalt tilsyn, regelverksutforming og sanksjonsmuligheter på finanssektoren svekkes.

– Det er upresist, dels for at det norske finanstilsynet fortsatt skal drive tilsyn. Regelverksutformingen påvirkes ikke av dette, utover at vi muligens får litt større innflytelse enn i dag over de forslagene som kommer opp. Vi får allerede regulering på det finansielle området gjennom EØS-avtalen, det har vi gjort siden avtalen ble inngått. Sanksjonsmulighetene blir verken verre eller bedre av dette.

Finanstilsynet skal fortsatt ha tilsynet i Norge

Påstand 3: Overvåkingsorganet ESA skal fatte bindende vedtak med direkte virkning for norske myndigheter og finansforetak.

– Det er veldig vanskelig å vite hva dette skal være, i og med at det bare er visse institusjoner som vil stå under direkte tilsyn fra det europeiske tilsynet. Det er lite praksis på dette i Europa i dag.

– Utgjør ikke det en risiko for konsekvenser vi ikke ser rekkevidden av i dag?

– Når man ser hvordan mandatet til tilsynsmyndighetene er lagt opp, er det hevet over enhver tvil at det er de nasjonale tilsynene som skal drive med tilsyn og ilegge sanksjoner. Det er noen få institusjoner som skal underlegges direkte tilsyn fra europeiske tilsynsmyndigheter, eksempelvis kredittvurderingsbyråer, men Norge har ingen slike i dag, sier Arvidsson.

Senterpartiet har store problemer med både saksbehandlingen og selve innholdet i regjeringens og finansminister Siv Jensens løsning. Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum mener det ikke blir noen «reelle vurderinger» knyttet til beslutninger som berører Norge. Det skyldes at det er én mann som skal gjøre ESAs vurderinger, opp mot EUs system med over 600 ansatte, påpeker han

Påstand 4: Teksten til vedtakene skrives av EUs tilsynsbyråer, som i praksis blir det nye finanstilsynet også for Norge.

– Første del av setningen er presis, den andre er ikke sann. Teksten til vedtakene kan skrives av EUs tilsynsbyrå, som vil ha en rådgivende funksjon i disse sakene. Antallet ansatte hos ESA er ikke så mange, og regelverket er stort og komplekst. Man vil trenge hjelp når regelverket skal tolkes. Men det norske finanstilsynet skal fortsatt ha tilsynet i Norge.

Dette er bakgrunnen for striden om norsk tilknytning til EUs finanstilsyn: