Økonomi

SSB: Veksten i boligprisene avtar i 2018

Den eksplosive veksten i boligprisene den senere tid, vil avta i løpet av 2018, tror Statistisk sentralbyrå som la frem en fersk økonomisk analyse i dag.

Administrerende direktør i Statistisk Sentralbyrå, Christine Meyer (t.h.), Andreas Benedictow (t.v.) og Torbjørn Eika presenterer utsiktene for norsk og internasjonal økonomi fram mot 2019.
 • Sigurd Bjørnestad
  Journalist
 • Saken oppdateres

De som tenker på å kjøpe ny bolig, får godt nytt i analysen fra SSB.

Byrået spår nemlig at veksten i boligprisene vil dabbe av.

Prognosen forteller om 7,1 prosent vekst i år, men at den faller til rundt 2,5 prosent allerede i 2018 og 2019.

SSB mener at høye boliginvesteringer vil bidra til et prisfall i de nærmeste årene.

SSB spår sterk vekst i boliginvesteringene. I fjor var veksten på 1,6 prosent.

For i år og neste år mener SSB at det vil komme et skikkelig krafttak med vekst i boligbyggingen på 8 – 9 prosent i hvert av årene.

Tror rentebunnen er nådd

Styringsrenten har vært rekordlav det siste året og ble sist satt ned i mars til 0,5 prosent.

SSB tror nå at rentebunnen er nådd og at Norges Bank ikke vil endre renta før i 2019.

Boliglånsrentene har falt litt gjennom første halvår, men vil neppe endres noe særlig framover, slik at rente på rammelån med pant i bolig som årsgjennomsnitt blir 2,5 prosent i 2017 og 2018, ned fra 3,2 prosent i 2015.

Dårlig år for lønnsmottakerne

Norske lønnsmottakere vil oppleve en reallønnsnedgang på 1,1 prosent i år.

Fallet i reallønn i år skyldes ifølge SSB to forhold:

 • Fall i oljeprisen og oljeinvesteringene ga et moderat lønnsoppgjør i vår. SSB anslår en lønnsvekst på bare 2,3 prosent i år.
 • Kronekursen har svekket seg kraftig etter 2013. Det er gjør importen dyrere og norsk prisvekst høyere. SSB spår hele 3,4 prosent prisvekst i år.

Resultatet blir en reallønnsnedgang på 1,1 prosent. (Reallønnsvekst er lønnsvekst minus prisvekst, red, anm.)

Men det er bedre tider i vente. Omslaget etter oljenedturen nærmer seg.

SSB spår reallønnen øker med 0,7 prosent neste år og jevnt oppover til 1,4 prosent i 2019.

Ledigheten har nådd toppen, mener SSB

Norge kan stå foran en tid med økende fart i økonomien, mener SSB. Samtidig mener byrået at rentebunnen er nådd.

Arbeidsledigheten har nådd toppen, men vil bare gå svakt ned de neste årene, anslår SSB i sin analyse av norsk og internasjonal økonomi.

Oljeprisen har kommet klart opp fra svært lave nivåer tidlig i 2016, men de negative impulsene fra petroleumsvirksomheten er fortsatt store, mener byrået.

Oljeprisfallet startet sommeren 2014 og forsterket nedgangen i petroleumsnæringens investeringer, en nedgang som begynte alt mot slutten av 2013.

– Dermed gikk norsk økonomi inn i en konjunkturnedgang vi nå kanskje ser enden på, mener SSB.

Svakere krone, rentenedgang til lave nivåer og ekspansiv finanspolitikk har motvirket effektene av etterspørselsfallet fra norsk og internasjonal petroleumsvirksomhet.

– Våre beregninger antyder at arbeidsledigheten har nådd toppen, men at den bare vil gå svakt ned de neste årene, mener byrået.

Noe høyere vekst internasjonalt

Den økonomiske veksten avtok hos Norges handelspartnere inn i 2016, og SSB legger til grunn for prognosene at veksten framover vil ta seg litt opp slik at Norges handelspartnere samlet sett kan passere konjunkturbunnen rundt kommende årsskifte.

Til tross for kraftig bedring av den kostnadsmessige konkurranseevnen, har den tradisjonelle vareeksporten falt gjennom årets første halvår. Nedgang i etterspørselen fra petroleumsnæringen i utlandet har trolig bidratt til dette forløpet, mener SSB.

Tidsforsinkede effekter av forbedringen i kostnadsmessig konkurranseevne, forsterket av en litt høyere vekst i verdensøkonomien, trekker eksporten opp framover. Den bedrede konkurranseevnen stimulerer også aktiviteten i Norge ved å dempe importen til fordel for norsk produksjon.

 1. Les også

  Nordea: Nå går det oppover i norsk økonomi

 2. Les også

  Olsen gir gass i boligmarkedet. Finanstilsynet henger i bremsene.

Krona vil styrke seg

Målt med den importveide kursen er krona per 13. september styrket med 5 prosent siden nyttår. Den er likevel 23 prosent svakere enn toppnivået i februar 2013 og 15 prosent svakere enn gjennomsnittet i tiåret før oljeprisfallet.

Litt økende oljepris framover trekker i retning av en sterkere krone, mens relativt høy inflasjon i Norge trekker i motsatt retning. Renteforskjellen til euroområdet ventes å holde seg som den er i dag, og samlet sett gir våre beregninger en om lag uendret kronekurs framover.

Midlertidig høy prisvekst

Kronesvekkelsen har bidratt til å heve prisstigningen i lang tid. En unormal økning i elektrisitetsprisene etter februar i år har trukket opp veksten i konsumprisindeksen (KPI) ytterligere, og i august var prisveksten oppe i hele 4,0 prosent.

– Vi regner nå med at årsveksten i KPI blir på 3,4 prosent i år. Kronesvekkelsen får gradvis mindre betydning, og sammen med lav lønnsvekst vil det få den underliggende prisstigningen til å falle. Vi legger til grunn at energiprisene samlet sett vil vokse om lag som andre priser framover, og med en viss økning i miljøavgifter, regner vi med en KPI-vekst på rundt 2,0 prosent i de neste årene, skriver byrået.

Les mer om

 1. Norges Bank
 2. Statistisk sentralbyrå
 3. Siv Jensen
 4. Rente
 5. Oljepris