Økonomi

Høyt utdannede innvandrere tjener mye mindre enn nordmenn

Innvandrere starter i jobber hvor de ikke får brukt sin høye utdanning. Dermed havner de bakpå både når det gjelder karrière og lønn.

Posten forsøker å hjelpe høyt utdannede innvandrere opp og frem i konsernet gjennom programmet "Du gjør forskjellen". Vijay Prabhugaonkar fra India (t.h.) er en av deltagerne, mens Sharmin Ahmed fra Bangladesh (midten) leder programmet. Yusuf Abdirahman Ismail, fra Somalia (t.v.) begynte i produksjonen, men har i dag en ledende stilling i Posten. Foto: Signe Dons

  • Stine Barstad
  • Sigurd Bjørnestad
    Journalist

— Mange er nok i første omgang bare veldig glade for å få en relevant jobb der de får brukt utdannelsen sin og skaffet seg erfaring. Da tenker en ikke så mye på lønnen.

Ismail Abdirahman Yusuf kom til Norge fra Somalia da han hadde fullført ungdomsskolen. Han har videregående, bachelor i IT og flere år i forskjellige stillinger i Posten bak seg.

Nå har han en ledende IT-stilling i konsernet, etter at Posten bestemte seg for å løfte frem ham og andre innvandrere med god utdannelse.

Erfaringene han og hans kolleger i Posten har, stemmer godt med tallene fra en stor spørreundersøkelse Statistisk sentralbyrå gjennomførte i 2011 og 2012. Den viser at innvandrere med høyere utdanning fra utlandet ligger langt bak etniske nordmenn med samme utdanning.

I industrien er lønnen til innvandrere med høyere utdanning i gjennomsnitt drøyt to tredjedeler av lønnen til øvrige industriansatte med samme utdanning. Forskjellen tilsvarer 15.000–20.000 kroner pr. måned.

Også innen varehandel og bygg og anlegg viser tallene at innvandrere med høy utdanning har adskillig lavere lønn enn nordmenn.

Unge innvandrere

Forsker Ådne Cappelen i SSB leder Teknisk beregningsutvalg for inntektsoppgjørene (TBU), og ser flere mulige årsaker.

— Den svært høye innvandringen har skjedd de siste ti årene og innvandrerne er nok derfor gjennomgående yngre enn gjennomsnittet i de ulike næringene. Dermed har innvandrerne mindre erfaring i sin norske bedrift, og de kan på grunn av alder også ha mindre erfaring totalt sett. Av begge årsakene får de lavere lønn enn erfarne folk med samme utdannelse, sier han.

1301innvandrere.pdf

Cappelen tror også mange innvandrere har høyere utdanning som enten ikke blir godkjent i Norge, eller at de ikke blir sett på som like kvalifisert som andre uavhengig av eventuelle ordninger med godkjenning.— Dermed må de ta jobber med lavere lønn enn det som er vanlig for akademikere med tilsvarende utdanning, sier han.

- Tror du det er innslag av importert arbeidskraft som får grei lønn, men likevel lavere enn like nordmenn?

— Ja, det har vi nok. Vi har for eksempel mange professorer fra utlandet ansatt i Norge som har god lønn, men som antagelig er plassert i den nedre delen av lønnsspennet for professorer. Vi har ikke undersøkt dette, men jeg tror det er slik, sier Cappelen.

Kraftig lønnsfall

I spørreundersøkelsen fikk SSB opplysninger om utdanning fra 139.000 innvandrere som tidligere hadde stått i lønnsstatistikken med "uoppgitt" utdanning. I lønnsstatistikken kunne de nå fordeles fra "uoppgitt" utdanning til ulike typer utdanning.

I industri, bygg og anlegg, samt varehandel førte tilførselen av innvandrere inn i de ulike utdanningsgruppene til at gjennomsnittlig årslønn falt med inntil 60.000 kroner regnet for alle i de ulike gruppen e. Det store fallet skjer i gruppene med høyere utdanning, mens det er lite for gruppene med kort utdanning.

To mastergrader

Vijay Prabhugaonkar kom til Norge i 2003 med to mastergrader fra Indias beste universitet i ryggsekken. Han hadde flere års relevant erfaring innen handel, business og administrasjon.

Det hjelper lite når man ikke kan norsk. Så han tok lørdagsjobb på Posten – og spedde på med en mastergrad fra BI på toppen.

- Siden fikk jeg en jobb i produksjonen, som ikke hadde noe med min utdannelse å gjøre, sier han.

Prabhugaonkar tror nettopp dette er en av hovedgrunnene til at innvandrere i snitt tjener langt mindre enn nordmenn med tilsvarende lang utdannelse: de sliter med å få jobber der de får brukt utdannelsen sin. Og at hovedårsaken til dette igjen er at det tar tid å lære seg godt nok norsk.

— Og når man endelig kommer over i en stilling der man får brukt utdannelsen sin, har kollegene med samme utdannelse gjerne mer relevant erfaring, som gjør at de tjener mer, sier kollega Yusuf.


Innvandrere tjener 245.000 mindre

For lønnstagere i industrien med den høyeste utdanningen tyder tallene på at innvandrere tjener rundt 245. 000 kroner mindre i året.

For industrien har Statistisk sentralbyrå (SSB) tallfestet månedslønnen til 6.600 innvandrere i industrien som svarte på spørreundersøkelsen om utdanning. Disse kan så sammenlignes lønnstagere i industrien som allerede hadde opplysninger i utdanningsregisteret. Dette vil for det meste være etniske nordmenn.

Tallene for de industriansatte i undersøkelsen viser:

Innvandrere med universitet eller høyskole over fire år tjente drøyt 30 prosent mindre enn de som allerede var inne i statistikken. Forskjellen i årslønn tilsvarer rundt 245.000 kroner. Innvandrere med høyere utdanning til og med fire år på universitet/høyskole tjente knapt 30 prosent mindre enn de andre. Forskjellen er drøyt 180.000 på en årslønn. Innvandrere med videregående skole som siste utdanning tjente 20 prosent mindre enn andre med tilsvarende utdanning. Forskjellen er rundt 95.000 i årslønn.

For bygg og anlegg har ikke SSB laget tilsvarende tall, men grove anslag peker i retning av at forskjellene er like store der. I varehandelen ser de ut til å være mindre.

For ansatte i finanstjenester og offentlig sektor er det små effekter på alle utdanningsnivåer av å fordele innvandrere fra "uoppgitt utdanning" til ulike typer utdanning. Her peker med andre ord tallene i retning av at innvandrere og nordmenn får omtrent samme lønn med samme utdanning. Men antall innvandrere med "uoppgitt" utdanning var og er relativt lavt her.

sigurd.bjornestad@aftenposten.no