Lånekostnaden vil stige enda saktere mot 2020

Lånekundene får et gledens julebudskap fra Norges Bank: Økningen i de reelle lånekostnadene til 2020 blir mindre enn tidligere spådd. De har enda mindre å grue seg for.

Sentralbanksjef Øystein Olsen tok de store linjene, mens direktør Ida Wolden Bache tok detaljene i Norges Banks nye prognoser til 2020.
  • Sigurd Bjørnestad

– Vi venter at kapasitetsutnyttingen vil øke i norsk økonomi i årene fremover.

Sentralbanksjef Øystein Olsen ser lysere på utsiktene for norsk økonomi til 2020 enn han gjorde i september.

Torsdag holdt han pressekonferanse for å fortelle om styringsrenten og nye prognoser til 2020. Renten ble holdt uendret på rekordlave 0,5 prosent. Der har den vært siden mars i fjor og der blir den til kommende høst.

Norges Bank spår at veksten i Fastlands-Norge blir høyere - og ledigheten markert lavere - mot 2020 enn tidligere antatt.

Målt ved Statistisk sentralbyrås metode spår Norges Bank at ledigheten synker fra 4,2 prosent i år til 3,3 prosent i 2020. Det er et fall på over en femtedel. SSB prøver også å fange opp ledige som ikke registrerer seg hos Nav.

Les også

Norges Bank holder renten uendret

Prisveksten mest oppjustert

Fører så dette glade julebudskapet til behov for å bremse farten i økonomien slik at renteøkningen kommer raskere og sterkere?

Svaret er er litt ja, men mest nei:

  • Ja, fordi den første økningen i styringsrenten fra 0,5 prosent kommer «noe tidligere» enn i forrige prognose. Det betyr til høsten neste år. Men nivået på rundt 1,5 prosent styringsrente i 2020 er omtrent det samme. Basert på gode boliglån nå, betyr det at bankrenten på gode boliglån da vil ligge rundt 3–3,5 prosent.
  • Nei, fordi de bedre tidene bidrar til at prisveksten til 2020 blir markert høyere enn tidligere antatt, særlig neste år. Olsens oppjustering av prisveksten er større enn oppjusteringen av styringsrenten til 2020. Realrenten vil i den ferske prognosen stige saktere enn anslått i september-prognosen.
Les også

Norsk økonomi: Bryter fartsgrensen med unormalt lav rente

Dette koster lånet egentlig

Realrenten etter skatt måler den egentlige prisen på å låne penger. Den tar utgangspunkt i renten betalt til banken. Deretter er det fratrekk for rentefradraget og prisveksten.

Rentefradraget finansiererer knapt en fjerdedel av rentekostnaden i form av lavere skatt. Prisveksten spiser opp den reelle verdien av det faste lånebeløpet.

Med en god boligrente på 2–2,5 prosent i banken, er det gratis å låne penger i år, målt med realrenten etter skatt. Den ligger rundt null.

I 2020 kan den ligge rundt 0,5 prosent, gitt at prisveksten blir som spådd av Norges Bank og gitt at den økte styringsrenten forplanter seg helt ut i bankrenten.

Dette er lavere enn banken spådde i september. Lånekundene har fortsatt lite å grue seg for og enda mindre enn før.

Enda lavere i SSB

I sine prognoser fra tidlig i desember er Statistisk sentralbyrå (SSB) enda mer optimistiske på vegne av lånekundene. SSB gir et tallfestet anslag for realrenten etter skatt for et rammelån med pant i bolig.

SSB tror styringsrenten øker mindre enn Norges Bank selv spår.

Resultatet er at realrenten etter skatt ligger fast rundt null hvert i år til 2020 hos SSB. Det blir gratis å låne lenge.

  • Både hos SSB og Norges Bank bidrar økte oljeinvesteringer til økt fart i økonomien de neste årene:
Les også

Oljebølge drar økonomien oppover

Bør tenke i realrenter

Olsen har selvsagt sett at veksten i realrenten er lavere enn han spådde sist.

– Dette har sammenheng med at prisveksten er justert opp. Vi er klar over at realrenter er og bør være viktige for folk. Man bør tenke i realrenter, sier han.

Olsen sier dette er et uttrykk for at pengepolitikken er ekspansiv.

– Og det er behov for forsatt ekspansiv pengepolitikk, sier han.

Prisveksten er likevel for lav

Han forklarer den fortsatt lave renten slik:

– Rentene i utlandet er lave, kapasitetsutnyttingen i Norge er fortsatt under normalt nivå og det er utsikter til at prisveksten holder seg under 2,5 prosent, sier han.

Høy prisvekst er ofte den store faren når temperaturen er høy og økonomien presser seg over kapasitetsgrensen.

Slik fare er det ikke i Norges Banks prognoser. Prisveksten ser tvert i mot til å holde seg godt under målet til 2020. Der har den vært hvert år etter 2010, men unntak av 2016 da strømprisene steg kraftig.

Da går det an å kjøre med lav rente, selv om økonomien snart går for fullt.

Gir ekstra gass ved fartsgrensen

Dessuten er den åpne norske økonomien påvirket av rentesettingen i andre land og regioner.

– At rentene ute er lave, er hovedforklaringen på at rentene i Norge er lave og har vært lave lenge, sier Olsen.

Norges Bank er gitt selvstendighet fra Finansdepartementet i rentesttingen, men er i praksis ikke selvstendig i forhold til andre sentralbanker.

– Vi har selvstendighet i pengepolitikken, men det kan ikke være for store avvik mellom norske og utenlandske renter. Det gjelder i forhold en utvikling i valutakursen som er viktig både i forhold til priser og realøkonomi, sier Olsen.

Økt avstand nedover til rentene i utlandet kan drive opp kronekursen. Da blir importen billigere og prisveksten lavere. «Realøkonomien» består i at norske bedrifter har vanskeligere for å konkurrere med utlandet ved sterkere krone.

Finanskrisen har satt spor

Renten i utlandet er preget av at mange land ennå ikke er kommet seg helt etter finanskrisen for snart ti år siden.

– Det er ikke tvil om at den høye gjelden som preger mange aktører, både i privat og offentlig sektor, er med på å bremse en normalisering av rentenivået. Slik vil det nok være en god stund fremover, sier Olsen.

Dermed forblir også norske renter lave en god stund.