Økonomi

Utvalg kritiserer Finansdepartementet for å gi ekstra penger til egen rettssak

Finansdepartementet ga Økokrim ekstra penger til den største skattesaken i norsk rettshistorie. Et ekspertutvalg kaller pengene «ekstra uheldig» og «betenkelig».

Sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud har ledet arbeidet med å vurdere Økokrims arbeid med Transocean-saken. I går fikk riksadvokat Tor-Aksel Busch rapporten.
 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad
  Journalist

Et utvalg som har vurdert Økokrims arbeid med den såkalte Transocean-saken er sterkt kritisk til etatens arbeid.

– Det manglet ressurser og spissing under etterforskningen og under forberedelsene til hovedforhandlingene. Vi mener det burde vært en bredere sammensatt gruppe som etterforsket dette, sier sorenskriver Liv Synnøve Taraldsrud.

Hun har ledet utvalget.

Saken var i sin tid den største skattesaken i norsk rettshistorie, ifølge Økokrim. Hovedpersonen i Økokrim var førstestatsadvokat Morten Eriksen. Han fulgte saken fra begynnelse til slutt.

Riksadvokat Tor-Aksel Busch nedsatte utvalget og fikk overlevert rapporten tirsdag.

Granskingsrapporten om Økokrims håndtering av Transocean-saken ble overlevert Riksadvokaten tirsdag. Sjef for Økokrim Trond Eirik Schea i forgrunnen, Riksadvokat Tor Aksel Busch bak.

Flere får kritikk

To forhold skiller seg ut som særlig alvorlige, i tillegg til svak intern organisering i Økokrim. Disse to forholdene omfatter samspillet mellom ulike deler av statsapparatet:

 • Økokrim fikk ekstra penger fra Finansdepartementet øremerket til Transocean-saken.
 • I samarbeidet med Skatteetaten var det for dårlig skille mellom fastsettingen av ligningen for de involverte og arbeidet med den påfølgende straffesaken.

Kritisk til Finansdepartementet

Underveis i saken, i 2007, anmodet Økokrim via Politidirektoratet om ekstra penger fra Finansdepartementet til saken.

De fikk en bevilgning på 30 millioner kroner.

– Vi synes dette er litt alvorlig. Man skaffer en stor ekstrabevilgning fra Finansdepartementet, som for så vidt er å anse som en fornærmet i saken, sier Taraldsrud.

Departementet er Skatteetatens overordnede og har ansvaret for skatt og skatteregler. Bevilgningen gikk til en stor pågående skattesak.

Dette bryter med at påtalemyndigheten skal være uavhengig av partene i saken. Utvalget finner det «betenkelig» at advokatene som skulle prosedere i skattesaken ble finansiert på denne måten.

Utvalget skriver i sin liste over tiltak at det ikke må «søkes å få midler direkte fra representanter for fornærmede eller berørte instanser, som Finansdepartementet, skatteetaten osv.»

Med andre ord og satt på spissen: Det faktum at Finansdepartementet sitter på pengesekken, skal de ikke kunne bruke til å finansiere politiets arbeid i en sak der de selv en part. Etterforskernes uavhengighet kan bli påvirket.

Utvalget konkluderer med at Økokrim må få midler gjennom ordinære kanaler, dvs. fra Justisdepartementet via Politidirektoratet.

Kritisk til skatteetaten

Skatteeksperter var helt nødvendig for å drive frem saken. Utvalget er likevel sterkt kritisk til den rollen Skatteetatens folk har spilt.

Blant annet på grunnlag av beslaglagte dokumenter fattet Skatteetaten ligningsvedtak knyttet til de involverte selskapene.

Mange av de samme personene som fattet ligningsvedtakene ble med inn i arbeidet med straffesaken. Utvalget anser dette som «uheldig». Det er helt ulike krav og helt ulike regler som gjelder i vanlig ligningsarbeid og i straffesaker.

Skatteetatens folk har sine tidligere ligningsvedtak med i bagasjen i arbeidet med straffesaken. Dermed er det fare for at «objektivitetsplikten» i straffesaken blir skadelidende, mener utvalget. De er ikke uhildede lenger, slik de skal være.

Utvalget konkluderer med at «personer fra andre myndigheter som har selvstendig interesse i saken» må holdes utenfor straffesaken. Det vil si: Nye personer må inn når etterforskningen i straffesaken starter.

Krass kritikk av organiseringen

Utvalgets kritikk av de interne arbeidsprosessene i Økokrim er lang og adjektivene sterke.

Utvalget skriver at:

 • Ulike personer i ulike faser av saken «har oppfattet styringen og arbeidet på saken som ustrukturert og ad hoc-preget», arbeidet var ikke tilstrekkelig planlagt og det ble utarbeidet «få og knappe skriftlige fremdrifts- og etterforskningsplaner».
 • Utvalget har fått opplyst at førstestatsadvokat Eriksen prioriterte å samarbeide med Skatteetaten fremfor med etterforskningsgruppen i Økokrim. Utvalget anser dette «som problematisk av flere grunner».
 • Det blir oppsummert med at «manglende fremdrift og omfattende tidsbruk kan skyldes dårlig og uhensiktsmessig organisering av arbeidet, dobbeltarbeidet og mangel på skriftlighet og struktur»
 • Ledelsen hadde gitt «klar instruksjon» om hvordan anken til lagmannsretten skulle utformes. En del av anken «ble utformet i strid med ledelsens instruksjon». Oversatt til vanlig norsk skriver utvalget at dette førte til at Eriksen ble tatt av saken.

Skal forbedre seg

Økokrimsjef Trond Schea hadde en kort orientering etter at rapporten var gjennomgått.

– Vi tar til oss denne rapporten. Den er et viktig grunnlag for forbedring. Vi er enige i at det er gjort feil, og jeg har tidligere beklaget overfor de involverte, sa han.

Men han avviste at denne saken var representativ for måten Økokrim jobbet på i disse årene.

Førstestatsadvokat Morten Eriksen la på pressekonferansen frem over 14 sider med «Noen synspunkter på evalueringsutvalgets rapport».

«Det er ikke grunnlag for utvalgets påstand om manglende effektivitet og planlegging hindret effektiv fremdrift i saken», skriver han.

Han skriver også: «Etter mitt syn var tidsforbruket godt innenfor «rimelig tid».»

Finansdepartementet: Vanlig prosess

Finansdepartementet påpeker at de 30 millionene ble bevilget gjennom ordinære budsjettprosesser.

- Justisdepartementet fremmet først sak for regjeringen i den ordinære budsjettprosessen i i firbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2007, sier kommunikasjonssjef Therese Riiser Wålen.

Hun skriver i en tekstmelding: «Regjeringen foreslo tilleggsbevilgning for Stortinget på 10 mill. kr. Stortinget sluttet seg til dette. I det ordinære budsjettet for 2008 ble det foreslått av regjeringen og senere vedtatt av Stortinget at ytterligere 20 millioner skulle gå til Økokrim for behandling av en særskilt sak om skattesvik.»

Les også

 1. Hva er galt med Økokrim? | Cato Schiøtz

 2. Behold spisskompetansen i Økokrim | Trond Eirik Schea

 3. Transocean-saken: Skatt i en ny verden

Les mer om

 1. Transocean
 2. Økokrim
 3. Økonomi