Utvalg nekter kommunene å leke butikk

En offentlig arbeidsgruppe vil at Konkurransetilsynet skal overvåke driften av kommunale musikkskoler og kulturhus. Kommunene får ikke gi fordeler til egen virksomhet.

En offentlig arbeidsgruppe krever at den kommunale svømmehallen drives på «markedmessige vilkår» dersom den konkurrerer med private anlegg.

Flertallet i en offentlig arbeidsgruppe vil gi Konkurransetilsynet makt til å gripe inn overfor kommuner som driver svømmehaller, kafeer, parkeringsvirksomhet og annen virksomhet i konkurranse med private bedrifter.

Tilsynet skal kunne gripe inn hvis den kommunale virksomheten ikke driver på såkalte «markedsmessige vilkår».

Arbeidsgruppen overleverte sin rapport til Nærings- og fiskeridepartementet tirsdag. Den har vært ledet av jusprofessor Erling Hjelmeng ved Universitetet i Oslo.

– Kravet om markedsmessige vilkår betyr kort sagt at kommunene skal drive som en privat bedrift innenfor områder der de konkurrerer med private bedrifter. Kommunene skal ikke kunne støtte sin egen virksomhet i konkurransen med private bedrifter, sier Hjelmeng

Et flertall i gruppen går også inn for at kommunene kan bli pålagt å tilbakebetale ulovlig støtte til statskassen.

Et mindretall i gruppen vil ikke gi Konkurransetilsynet fullmakt til å gripe inn overfor kommunene. Mindretallet består av representantene fra LO og kommunenes interesseorganisasjon KS.

Jusprofessor Erling Hjelmeng ved Universitetet i Oslo har ledet arbeidgruppen

Skattefrihet er ulovlig

Bakgrunnen for arbeidsgruppen er produktivitetskommisjonens utredning fra 2015 og et brev EFTAs overvåkingsorgan ESA sendte til Norge i desember 2015. ESA overvåker EØS-avtalen.

En foreløpig konklusjon i brevet var at skattefritak og konkursimmunitet for offentlig virksomhet kan være ulovlig statsstøtte etter EØS-reglene.

Konkursimmunitet betyr at virksomheten ikke kan gå konkurs, noe som kan bety bedre vilkår i avtaler med banker og leverandører.

ESAs brev handler om tilfeller der kommunal og annen virksomhet konkurrerer med private bedrifter.

Arbeidsgruppen omtaler blant annet svømmehaller, kino, idrettshaller, treningssentre, kafeer i kulturhus, musikkskoler og parkeringsvirksomhet drevet i kommunal regi. Denne driften kan i noen tilfeller konkurrere med privat virksomhet.

Regnskapsplikt er løsningen

Utvalget drøfter mulige norske tiltak under forutsetning av at skattefritak og konkursimmunitet er statsstøtte til offentlig virksomhet som har en konkurranseflate til privat virksomhet.

– Gitt dette utgangspunktet konkluderer et flertall i utvalget med at ESAs krav kan imøtekommes ved at den kommunale virksomheten får regnskapsplikt og skatteplikt, sier Hjelmeng.

Tilstrekkelig tiltak

Separate regnskap vil gi grunnlag for at den kommunale virksomheten kan betale skatt og dermed konkurrere med private bedrifter under like vilkår.

Dette betyr at kommuner og andre offentlige enheter må tilordne kostnader og inntekter til den skattepliktige virksomheten. Overskuddet vil så bli skattepliktig etter vanlige regler.

– Et regnskapsmessig skille mener jeg er en fordel uansett. Det vil gi kommunene innsikt i om de driver effektivt. Skatteplikten vil gi noe mer administrasjon, sier Hjelmeng.

Flertallet mener det bør vurderes å innføre en minstegrense for denne regnskapsplikten. Denne kan for eksempel baseres på omsetning.

Heller skille ut i eget selskap

Utvalget drøfter også hvordan ESAs krav kan imøtekommes ved å gå enda lengre. Det betyr å skille de aktuelle kommunale virksomhetene ut i egne selskaper. Flertallet i utvalget anbefaler ikke dette alternativet.