Dagens tenåringer har god plass i Hønefoss. Men hvis de blir boende, kan de bli vitne til tidenes vekstspurt i kommunen. Om tretti år kan Ringerike ha dobbelt så mange innbyggere som i dag. Sentrum vil være både tettere og høyere, med over 6000 nye boliger. Den litt søvnige, alderstegne trelastbyen kan ha blitt en urban forlengelse av hovedstaden.

— Hønefoss har vært by i over 150 år. Vi har en identitet, et historisk bysentrum og masse ledig plass. Vi kan bygge en by som er urban nok for dagens ungdom og som samtidig ligger nær marka og fjellet, sier utviklingsdirektør Ellen Grønlund i Tronrud eiendom. Hun har planer for 1500 nye boliger liggende på kontorpulten og formelig verker etter å komme i gang med byggingen.

Høyhus blir det en del av bybildet i Hønefoss når byen skal vokse seg dobbelt så stor.
Ill: Superunion for NHO

Vokser overalt

Ullensaker har vokst med 61 prosent på femten år, og har vekstrekorden i Oslo-området, men alle nærkommunene til hovedstaden vokser i høyt tempo for tiden. Nå er det Hønefoss-ordfører Kjell Hansen sin tur til å planlegge skoler, barnehager, vannforsyning og avløpsrør. Han har allerede brukt mange konsulentkroner på å bedre servicen i kommunen og «sette regionen på kartet», som han kaller det. Optimismen og energien er i høyeste grad til stede – det er bare én ting som mangler: at startskuddet går for utbyggingen av Ringeriksbanen.

Halvtime til Oslo

Ringeriksbanen har vært diskutert i 150 år. Den har vært vedtatt i Stortinget også – i 1992 – men eksisterer fortsatt bare på tegnebrettet og i fremtidsplaner. Men nå er det Hønefoss sin tur, tror ordføreren. Ringeriksbanen ligger inne i Nasjonal transportplan, som en del av satsingen på InterCity-forbindelsene på Østlandet. Samferdselsministeren har til og med bedt Jernbaneverket vurdere om det er mulig å fremskynde byggestarten. De mest optimistiske, blant dem Kjell Hansen, håper på byggestart i slutten av 2018.

— Da kan vi ha de første passasjerene om bord på toget i 2024, sier han forventningsfullt. - Ringeriksbanen vil åpne regionen. Den vil ikke bare gjøre det lettere for folk som bor her, men også føre til at folk utenfra får øynene opp for potensialet vi har her på Ringerike.

Åtte ganger så stort som Bærum

I Statistisk sentralbyrås beregninger vokser Ringerike fra dagens 29 000 innbyggere til et sted mellom 35 og 40 tusen innbyggere i 2040. Men SSB regner ikke med Ringeriksbanen. De baserer seg på den veksten kommunen har hatt de siste årene og gir et av bilde av «hvor båten vil gå dersom vinden ikke endrer seg». Men Ringerike satser på økt medbør. Selv tror kommunen at antallet innbyggere kommer til å fordobles de neste tretti årene. Til sammen kan Ringerike og nabokommunen Hole telle 75.000 innbyggere i 2040. Bare toget kommer. Det er nemlig Ringeriksbanen som utgjør forskjellen mellom søvnig småby og pulserende hovedstadssatellitt for Hønefoss.

Ringerike kommune har åtte ganger så stort areal som Bærum, og bare en fjerdedel av folketallet. Kommunen ligger nær Oslo, men dårlig utbygget kommunikasjon har gjort den lite attraktiv for pendlere. De siste årene har drøyt ett tusen personer pendlet fra Ringerike til jobb i Oslo, og noen hundre til Asker og Bærum.

Med Ringeriksbanen på plass kan det bli 9000 passasjerer daglig på strekningen mellom Sandvika og Sundvollen, tror Jernbaneverket. En ny toglinje vil korte ned reisetiden til Oslo med en hel time. I dag kjører toget fra Hønefoss til Oslo via Drammen og tar halvannen time. I en mulighetsstudie Urbanet gjorde for Jernbaneverket svarte 84 prosent av respondentene på Ringerike at det er uaktuelt å reise med tog til Oslo i dag. Med Ringeriksbanen sier 64 prosent at det vil være aktuelt å reise med tog, mens bare 5 prosent mener det er uaktuelt.

— Det er i områder med en reisetid på mellom 30 og 45 minutter fra Oslo vi har sett størst vekst de siste årene, og Ringeriksbanen vil gjøre Hønefoss til et slikt område, sier forsker Jørgen Aarhaug ved Transportøkonomisk Institutt.

LES OGSÅ:

— Ubrukt potensial

En togavstand på 30 minutter til Oslo S vil gjøre Ringerike til en naturlig del av hovedstadens arbeids- og boligmarked. Toglinjen planlegges sammen med utbygging av E16 til firefelts vei, og til sammen vil den utbyggingen forandre hele området totalt.

Ringerike er det området på Østlandet – ja, kanskje i hele landet - som har størst vekstpotensial

— Ringerike er det området på Østlandet – ja, kanskje i hele landet - som har størst vekstpotensial, sier NHOs administrerende direktør Kristin Skogen Lund. - De andre tettstedene utenfor Oslo er allerede bygget ut med kollektivtransport, slik at mye av potensialet er hentet ut. Det er ikke tilfelle for Hønefoss-området. Der er det et stort, ubrukt potensial som vil åpne seg når Ringeriksbanen er ferdig utbygget.

Ordfører Kjell Hansen, utbyggingsdirektør Ellen Grønlund i Tronrud eiendom, rådgiver Christine Mathiesen i Tronrud Engineering og daglig leder Jan Erik Gjerdbakken i Ringerike Næringsforum har store planer for Hønefoss.
Ingar Storfjell

Derfor er Ringerike et av områdene som løftes frem når NHO arrangerer sin årskonferanse «#7 millioner» til uken. Temaet er befolkningsvekst og utbygging av nye bolig— og næringsområder. Ifølge Statistisk Sentralbyrås befolkningsframskrivinger kommer Norge til å passere 7 millioner innbyggere i 2065, hvis veksten blir middels høy. NHO velger å ta høyde for SSBs alternativ for høy vekst, og vil planlegge for at vi passerer 7 millioner allerede når dagens femtenåringer fyller 40.

- Tradisjon for å tenke for smått

— Vi har tradisjon for lave anslag her i Norge og for å planlegge for smått. Vi mener det er mye bedre å planlegge med litt for høy vekst, enn med for lav, sier Skogen Lund.

- Men er det NHOs oppgave å drive regional utbyggingsplanlegging?

— Vi er ikke så flinke til å se helheten her i landet. I staten er det noen som driver med transportutbygging og andre som driver med boligplanlegging. Ingen har ansvaret for å utvikle gode bolig- og arbeidsregioner. Næringslivet er helt avhengig av at arbeidstakere kommer seg på jobb og trives der de bor, derfor vil vi ha en stemme i den debatten, sier NHO-sjefen.

Vi er ikke så flinke til å se helheten her i landet.

Pendlersamfunn?

Når Europa diskuterer befolkningsvekst og boligutbygging står begreper som «smarte byer» og «fortetting» sentralt. For å bygge bærekraftige byer for fremtiden, vil man sørge for at flest mulig mennesker har kortest mulig reisevei til og fra jobb. Hvor smart er det egentlig å legge opp til at satellitter som Hønefoss, helt i utkanten av hovedstadsregionen, skal ta så stor del av veksten?

På «Øya» i Hønefoss sentrum, helt inntil fossen der de første kvernhjulene lå på 1300-tallet, planlegger Ellen Grønlund i Tronrud eiendom 70 boliger og 10 tusen kvadratmeter næringsarealer. Snøhetta har laget planene.
Illustrasjon: Superunion for NHO

— Veksten i Osloområdet kommer til å være såpass stor at det ikke er snakk om noe enten-eller, sier Bård Norheim, daglig leder i Urbanet analyse. - Hvis man skal holde markagrensen vil det etter hvert bli plassproblemer i Oslo, og da kan utbyggingen av satellitter være en gunstig strategi. Men det forutsetter at man ikke lager en ren soveby. Ringeriksbanen vil være en så tung investering at man må utnytte den til mer enn å frakte arbeidstakere fortest mulig inn til Oslo. Man må bygge et regionssenter med kulturtilbud og næringsliv. Slik at Hønefoss blir en levende, kompakt by i seg selv, og ikke bare en utvidelse av hovedstadens bolig- og arbeidsmarked.

LES OGSÅ:

Vil ikke bli soveby

Hønefoss har ingen planer om å bli soveby. – Vårt mål er at flest mulig skal både bo og jobbe her, sier

Jan Erik Gjerdbakken, daglig leder i Ringerike næringsforum. — Vi er ferdige med industridøden, og har flere tusen mål ledige næringsarealer å ta av. Vi har alle muligheter til å skape et nytt, fremtidsrettet næringsliv.

Over 6000 arbeidsplasser mener Ringerike og naboen Hole kommune det er realistisk å skape de neste tretti årene, hvis Ringeriksbanen blir en realitet. Optimisten står i stor kontrast til utviklingen i regionen de siste årene. Forsvaret har forlatt kommunen og hjørnestensbedriften Follum fabrikker har lagt ned. 3500 arbeidsplasser har blitt borte, befolkningsveksten har stått på stedet hvil og gjennomsnittsalderen har økt. De arbeidsplassene som er igjen er stort sett knyttet til handel og andre lavtlønte næringer, noe som betyr lite skattekroner i kommunekassa. Kommunen trenger sårt noen nye, unge, høytlønte innbyggere som kan hjelpe til med å finansiere det store løftet fra søvnig småby til levende satellittby i utkanten av hovedstaden.

Etter mange år i dvale har Hønefoss mulighet til å være en motor for vekst

— Etter mange år i dvale har Hønefoss mulighet til å være en motor for vekst, sier ordføreren entusiastisk. - Vi har god plass og et investeringsvillig næringsliv. Jeg garanterer at den investeringen staten legger inn i Ringeriksbanen kommer mangedoblet tilbake! Og i motsetning til mange andre tettsteder rundt Oslo ønsker vi vekst og utbygging, sier Kjell Hansen.

Sjarmerende å være småby

Cathrine Larsen triller sykkelen sin over Hønefoss bru. Hun er 18 år og vet ikke om hun kommer til å bo i her om tretti år. Hun er også usikker på om hun ønsker at byen skal vokse så mye.

— Jeg synes det er fint at byen er liten. Noen småbyer må få lov til å forbli små. Det er noe av sjarmen.

Når Nora Høistad og Cathrine Larsen blir voksne kan Hønefoss være dobbelt så stor som i dag.
Ingar Storfjell

LES OGSÅ:

Dagens turister har en langt mindre urban utsikt fra Dronningveien, mellom Sundvollen og Kleivstua.
Ingar Storfjell
Skal Oslo ese ut helt hit? Om en generasjon er vi 7 millioner innbyggere i landet. Hvor skal alle bo?