Fersk rapport: Nav-ansatte snoker på venner, familie, kjendiser og ved ansettelser

Mange ansatte i etaten henter frem svært personlige opplysninger om kjendiser og bekjente kun for å få tilfredstilt sin egen nysgjerrighet, viser ny rapport.

Søker du jobb hos Nav kan du også gå glipp av et jobbtilbud fordi informasjon som er lagret i Navs datasystemer blir lagt til på din CV.

Nav sitter på et enormt omfang av personopplysninger på en lang liste nordmenn. I fjor fikk 2,8 millioner nordmenn, altså over halvparten av befolkningen, tjenester fra etaten.

I systemene sine kan de har de blant annet lagret opplysninger om personers helse- og familieforhold, om personer har blitt knyttet til en straffbar handling, om personers økonomiske forhold og om personer har adressesperre begrunnet i fare for «skade på liv, legeme eller helse».

I en fersk rapport som er utarbeidet av revisjonsselskapet BDO og advokatfirmaet Wiersholm for Nav, pekes det på at ansatte foretar en rekke søk uten at det er tjenstlig behov.

I den ferske rapporten trekkes det fram at det snokes på kjendiser, familie, kolleger, venner – og når enkelte søker på jobb hos Nav.

Hver femte kjenner til snoking

Av 8474 ansatte, som tilsvarer ca. 40 prosent av dem som er ansatt i Nav, svarte litt over en femtedel av dem i en spørreundersøkelse i forbindelse med arbeidet av den ferske rapporten at de hadde hørt om oppslag uten tjenstlig behov. 37 prosent av disse svarte at de hadde hørt om to til fem tilfeller.

Det er oppslag på relasjoner, venner og på seg selv som ifølge rapporten skjer hyppigst:

  • Undersøkelser av datalogger viser at 12 prosent av medarbeiderne hadde gjort oppslag på seg selv i februar og april.
  • I samme periode hadde ca. 11 prosent av medarbeiderne i NAV gjort oppslag på en eller flere de er i nær familie med.
  • Ca. 11 prosent av medarbeiderne i Nav hadde gjort oppslag på en eller flere medarbeidere i april i perioden.
  • 26 prosent av dem som deltok på spørreundersøkelsen, som hadde kjennskap til uautoriserte oppslag, hadde kjennskap til at det var gjort oppslag til bekjente til medarbeidere.

Søker opp kjendiser

I tillegg avdekket spørreundersøkelsen at det snokes i saksmappene til kjendiser. 22 prosent av de spurte svarte at de hadde kjennskap til oppslag på kjente personer. Logganalyser som ble utført i arbeidet med rapporten viser at minst én person har blitt søkt opp av 108 forskjellige ansatte.

«Nysgjerrighet og egeninteresse oppgis hyppigst som årsaken til oppslag uten tjenstlige behov», går det fram av den ferske rapporten.

Samtidig går det fram av rapporten at ansatte i intervju har svart at enkelte søk er gjort i opplærings- og testøyemed og at enkelte har søkt opp mappene til bekjente fordi de selv har ønsket opplysninger om for eksempel en pågående saksbehandling i stønadssak.

Ansatte i Nav søker opp saksmapper av nysgjerrighet og egeninteresse, ifølge ny rapport.

Søkes opp ved ansettelser

Noe annet som er avdekket i intervjuer som ble gjort i arbeidet med rapporten, er tilfeller av oppslag der det har blitt søkt på ledige stillinger i Nav.

Også i spørreundersøkelsen svarte 13 prosent av medarbeiderne som kjente til uautoriserte oppslag, kjente til at dette hadde blitt gjort ved ansettelser.

«Enkelte HR-ansatte har forklart at enhetsledere har etterspurt søkelister, foretatt oppslag i Fagsystemene og deretter henvendt seg til HR med anbefaling om ikke å ansette enkelte av søkerne», heter det i rapporten.

Dette er en problematikk som skal ha blitt tatt opp med lokale enhetsledere tidligere, men likevel har problemet vært tilbakevendende, ifølge rapporten.

Får krass kritikk

Også i tidligere rapporter fra Riksrevisjonen, Datatilsynet og Navs internrevisjon har det kommet fram at etatens behandling av personopplysninger ikke er tilfredsstillende.

I rapporten fra BDO og Wiersholm får Nav sterk kritikk for at de ikke har evnet i forstå betydningen av hvordan personopplysninger skal behandles.

«NAV har flere ganger blitt gjort oppmerksom på forhold som burde foranlediget at brukernes personvern og behandling av personopplysninger ble løftet på den strategiske agenda og dermed gitt arbeidet med å ivareta brukernes personvern den nødvendige prioritet. Dette synes ikke å være gjort», heter det i rapporten.

– Det er alvorlig at et stort, offentlig organ ikke har dette på stell, sier Helge Veum, teknologidirektør i Datatilsynet til NRK.

Nav-direktør: – Det er ikke greit

I en pressemelding sier Sigrun Vågeng, arbeids- og velferdsdirektør i Nav, at det ikke er akseptabelt å gjøre oppslag som det er avdekket i rapporten.

Sigrun Vågeng, arbeids- og velferdsdirektør i Nav.

– Dette er ikke greit. Vi har mye opplysninger om folk, noe som er helt nødvendig for at vi skal kunne gjøre jobben vår. Da må våre brukere være trygge på at vi behandler informasjonen om dem på forsvarlig måte, sier Vågeng.

Hun sier at de skal iverksette tiltak.

– Vi kommer til å opprette en egen stilling som personvernombud i NAV, vi skal ha oppmerksomhet om temaet på ledernivå i etaten vi og går grundig gjennom rapporten for å se hvilke andre tiltak vi kan sette i gang raskt. I tillegg vil vi signalisere klart og tydelig internt, at det å gjøre oppslag uten tjenstlige behov ikke er greit og at det kan få følger for ansettelsesforholdet, sier hun i pressemeldingen.