Økonomi

Slik vil en Trump-seier påvirke verdensøkonomien

Full handelskrig, finansiell uro, svakere vekst i verdensøkonomien og pris- og lønnsvekst er blant teoriene.

Om bare dager vet vi om Donald Trump blir USAs neste president. Hva som vil skje med verdensøkonomien er derimot mer usikkert.
  • Lorns Bjerkan

Om bare noen dager kan Donald Trump ha blitt valgt til USAs neste president.

Mens en Hillary Clinton-seier i all hovedsak vil bety «business as usual» og relativt små endringer for næringsliv, arbeidsmarked, skatt og offentlig pengebruk, er det knyttet langt mer usikkerhet til hvordan Trump vil kaste om på politikken og hvilke konsekvenser det får.

I et notat tar sjefanalytiker Erik Bruce i Nordea Markets for seg hvilke konsekvenser USA-valget kan få for verdensøkonomien:

1. Full handelskrig?

Bruce mener Trumps handelspolitikk antagelig er området hvor han kan ramme verdensøkonomien hardest.

Trumps hovedbudskap er at handel dreper amerikanske jobber. Billig import og outsourcing har fått skylden for at mange grupper er blitt hengende etter i velstandsutviklingen.

Bruce viser til at Trump har brukt uttrykk som at han vil «rive i stykker» eksisterende handelsavtaler.

Erik Bruce, sjefanalytiker i Nordea Markets, har sett på de økonomiske konsekvensene hvis Trump skulle bli president.

Han påpeker at innenfor utenriks- og handelspolitikk har presidenten mer handlefrihet enn ellers.

– En straffetoll i den størrelsesorden Trump har nevnt, vil ramme Kina og Mexico hardt, og etter all sannsynlighet vil landene svare med straffetoll og andre handelshindre på amerikanske varer. Dermed vil også USA bli hardt rammet av tiltaket. Kina og Mexico står for en fjerdedel av USAs utenrikshandel, skriver Bruce.

Hege Medin, seniorforsker ved NUPI.

– Litt som på 1930-tallet

At det kan bli full handelskrig er også noe Hege Medin, seniorforsker ved NUPI, ser for seg som et verste fall-scenario.

Hun peker på at Trump har gått ut mot handelsavtaler – at han er mot Stillehavsavtalen (TTP) som USA har fremforhandlet, at han er skeptisk til en eventuell avtale mellom EU og USA (TTIP) og at han i verste fall har ønske om å endre Nafta-avtalen.

Nafta-avtalen er en frihandelsavtale mellom USA, Canada og Mexico.

Samtidig har han sagt at han vil øke tollsatser, blant annet mot Kina.

– Det kan føre til handelskrig hvor land bygger opp handelsbarrièrer, noe som kan få alvorlige konsekvenser for verdensøkonomien. Det blir litt som på 1930-tallet, da det var en periode med økt proteksjonisme som forverret den økonomiske situasjonen, sier hun.

  • Medier stiller spørsmål ved Trumps økonomi og gavmildhet: Hans gjeld og hvor mye han gir til veldedighet, er høyst uklart

2. Økt finansiell uro og svekket vekst i verdensøkonomien

Flere ganger har Trump foreslått kraftige skattekutt, men ut fra andre ting han har sagt, er det ikke tilsvarende kutt i offentlige utgifter, påpeker Bruce i notatet.

– Forsøk på å regne på effekten av det han har sagt tyder på en kraftig økning i offentlig underskudd de neste årene, skriver han.

Dermed vil statsgjelden øke, som vil føre til økning i styringsrenten, noe som også vil føre til større utstedelse av statsobligasjoner.

– Begge taler for en relativt kraftig oppgang i lange renter, ikke bare i USA. Stigende lange renter og økende usikkerhet om utviklingen i amerikansk statsgjeld er bærekraftig vil trolig gi økende finansiell uro og redusert risikovilje. Det vil kunne svekke veksten i verdensøkonomien, mener Bruce.

Trump er kjent som en forretningsverden, men mange mener at han som president vil være en katastrofe for verdensøkonomien.

At veksten vil bli svekket, er også noe det britiske forskningsfirmaet Oxford Economics har kommet frem til, også sett i lys av de økte tollsatsene:

Veksten i USAs økonomi vil avta til 0,3 prosent årlig, som er det verste siden finanskrisen, mener britene.

Moody’s Anaytics sjeføkonom Mark Zandi, som var økonomisk rådgiver for John McCain da han var presidentkandidat, mener at budsjettunderskuddet faktisk kan medføre resesjon i amerikansk økonomi, ifølge CNBC.

Samtidig viser forskningen fra Oxford Economics at den økonomiske veksten globalt vil gå ned til 2,2 prosent årlig hvis Trump blir president, mot dagens prognoser som er på 2,9 prosent.

3. Lønn og prisvekst

Noe som har vært et sentralt tema i valgkampen, er Trumps uttalelser om migranter. Her har han både uttalt at muslimer skal nektes å innvandre til USA og at 11 millioner illegale immigranter skal kastes ut av landet.

– I en situasjon der arbeidsledigheten i USA nærmer seg normalen vil det å kaste 11 millioner immigranter gi mangel på arbeidskraft, fallende produksjon og tiltagende lønns- og prisvekst, mener Bruce.

Han mener at denne inflasjonen også vil medføre stigende lange renter, og at dette sammen med den finansielle uroen vil gi betydelige effekter utover USAs grenser.

I en blogg i Washington Post blir det også påpekt at Trumps politikk vil gi lønns- og prisvekst. Her nevnes både tollbarrièrer og utkastelse av innvandrere som årsaker til at dette vil skje.

4. Markedets reaksjon på Trump-seier

Et siste moment Nordea Markets-analytikeren trekker frem er hvordan markedet vil reagere når Trump eventuelt blir valgt til president.

Han tror det kan bli det bli røde tall på børser.

– Men uroen trenger ikke bli langvarig. Som ved Brexit-avstemningen er det mulig situasjonen roer seg etter noen dager og markedene avventer hva Trump faktisk vil gjøre, skriver han.

Hva markedet tenker om presidentvalget, er noe som er blitt undersøkt.

Hvem av disse to som blir president har markedet ganske klare meninger om.

Under den første debatten mellom Hillary Clinton og Donald Trump for over en måned siden utløste det som ble omtalt som Clinton-seier positive utslag i flere finansmarkeder.

På markedene i USA, Storbritannia og Asia steg prisen på råolje og valutaen til USAs nærmeste handelspartnere Mexico og Canada gikk opp.

Dette viser undersøkelser gjort av Justin Wolfers, økonom ved Universitetet i Michigan og Eric Zitzewitz, økonom ved Dartmouth College.

– Dette er den enkelthendelsen i årets valgkamp som har fått størst konsekvenser, heter i artikkelen til de to økonomene.

Les mer om

  1. USA-valget 2016
  2. USA
  3. Donald Trump