Uendret rente fra Norges Bank i dag og «de neste årene»

Styringsrenten forblir uendret på rekordlave 0,5 prosent. Norges Bank sier den blir liggende omtrent der «de neste årene».

Sentralbanksjef Øystein Olsen overrasker ikke før jul. Han gjør som han varslet tidligere i høst
  • Sigurd Bjørnestad

Det gikk som økonomene spådde: Norges Bank endrer ikke styringsrenten. Den blir liggende uendret på 0,5 prosent.

Norges Banks hovedstyre offentliggjorde sin rentebeslutning klokken 10 onsdag formiddag.

– Slik vi nå vurderer utsiktene, vil styringsrenten mest sannsynlig bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen.

Olsen forteller også om sin plan for styringsrenten de neste årene:

«Analysene i rapporten innebærer en styringsrente som holder seg nær ½ prosent de neste årene. Samtidig innebærer renteprognosen at det er litt større sannsynlighet for at styringsrenten settes ned enn opp det nærmeste året», skriver banken i pressemeldingen.

Begrunner vedtaket

I pressemeldingen har Norges Bank en kort begrunnelse for rentevedtaket:

«Forventede styringsrenter hos Norges handelspartnere har steget siden september. Oljeprisen har økt og er noe høyere enn ventet, mens kronen har styrket seg mer enn lagt til grunn. Det er utsikter til at prisveksten blir lavere enn anslått og til at aktiviteten i norsk økonomi tar seg noe langsommere opp enn ventet i september.»

Taler for rentekutt

Norges Bank balanserer nesten alltid mellom ulike hensyn.

Noe trekker i retning av lavere rente:

«Endringene i utsiktene for konsumprisveksten og kapasitetsutnyttingen tilsier isolert sett en noe lavere styringsrente de nærmeste årene.»

Med andre ord: Utsikter til at prisveksten blir liggende under målet på 2,5 prosent over tid og dårlige tider med høy ledighet tilsier rentekutt.

Taler for økt rente

Men så er det forhold som drar i retning av å sette renten opp.

Dette er farene i et opphetet boligmarked der lav rente frister folk til å låne mer enn de kan bære på lang sikt:

«På den annen side har den sterke veksten i boligpriser og husholdningenes gjeld økt faren for en brå nedgang i etterspørselen fram i tid. En lavere styringsrente øker risikoen for at veksten i boligpriser og gjeld skyter ytterligere fart.»

Til slutt forener disse forholdene seg i en sentralbank som konkluderer med at den må være forsiktig:

«Faren for oppbygging av finansielle ubalanser og usikkerheten om virkningene av en lavere styringsrente taler nå for å gå varsomt fram i rentesettingen.»

Mer bekymret for bankene

Norges Bank har gitt Finansdepartementet råd om at den såkalte «motsykliske kapitalbufferen» i bankene bør økes fra 1,5 prosent til 2 prosent. Det skal skje fra 31. desember neste år.

Finansdepartementet har i dag beslyttet å følge rådet. Dette betyr at bankene må holde mer penger i kassen for et gitt nivå på sine utlån.

Dette viser at Norges Bank og departementet er mer bekymret enn før for det opphetede boligmarkedet og bankenes evne til å møte eventuelle tap.

Hadde sendt klare signaler

Før møtet hadde sjeføkonomene lagt vekt på at Olsen i september skrev at usikkerheten om virkningen av pengepolitikken øker «når styringsrenten er nær en nedre grense».

Denne endre grensen er styringsrente lik null.

Denne ekstra usikkerheten «taler for å gå mer varsomt frem i rentesettingen og reagere noe mindre på nyheter ...».

Det skal altså mer til før han endrer renten opp eller ned.

Han skrev også at «styringsrenten mest sannsynlig (vil) bli liggende på dagens nivå den nærmeste tiden», gitt utsiktene i september.

Dermed sier han nøyaktig det samme i dag som han sa i september.

  • Her kan du lese om vurderingene før rentemøtet:
Les også

Økonomer venter uendret rente fra Norges Bank torsdag

Dette er femte rentemøtet på rad med uendret styringsrente. Renten ble sist endret 16. mars i år. Den ble da satt ned fra 0,75 prosent til 0,5 prosent.

Renten opp i USA

Onsdag satte den amerikanske sentralbanken Federal Reserve opp styringsrenten for andre gang på ti år. Den ligger nå i intervallet 0,5–0,75 prosent.