Rikinger nærmer seg nullskatt uten formuesskatt

Norges rikeste har magre skattbare inntekter. Dermed blir deres personlige inntektsskatt meget lav.

Kjell Inge Røkke har Norges nest høyeste ligningsformue, men null i netto inntekt.
 • Sigurd Bjørnestad

På grunnlag av ligningen for 2012 har Aftenposten laget en liste over alle i Norge som betaler formuesskatt på over 1 million kroner. For å runde 1 million i formuesskatt var det i 2012 nødvendig med en ligningsformue på 92,4 millioner kroner.

851 personer kvalifiserer til å komme på en slik liste. Dette er Norges rikeste personer målt etter ligningsformuen. Regnet i kroner og øre vil disse få de største lettelsene hvis formuesskatten blir fjernet.

Aftenpostens beregninger viser at de 851 rikeste i gjennomsnitt betalte 4,9 millioner kroner i skatt i 2012. Gjennomsnittet fordelte seg på 3,27 millioner kroner i formuesskatt og 1,65 millioner kroner i inntektsskatt.

Les også:

Med andre ord vil to tredjedeler av personskatten for de som er på listen falle bort hvis formuesskatten blir fjernet. For mange av dem vil den personlige skatten krympe ned mot null:

 • 72 personer på listen hadde null i nettoinntekt, og formuesskatten er den eneste personskatten de betaler.
 • For drøyt hver fjerde av dem utgjør formuesskatten mer enn 90 prosent av samlet skatt.
 • For halvparten av dem utgjør formuesskatten mer enn tre fjerdedeler av samlet skatt.
 • For nesten fire av fem blant de rikeste var formuesskatten mer enn halvparten av samlet skatt i 2012.
  Nettoinntekt er i ligningen definert som alle inntekter minus alle fradrag, der særlig rentefradraget er viktig.

Les også:

De aller rikeste

For de 100 rikeste målt etter ligningsformue betyr formuesskatten enda mer på skatteregningen. Den vil i gjennomsnitt bli krympet med nesten 80 prosent for denne toppgruppen hvis formuesskatten falt bort.

I gjennomsnitt betalte disse 100 personene 17 millioner kroner i skatt i 2012. Dette fordelte seg på 13,4 millioner kroner i gjennomsnitt i formuesskatt og 3,6 millioner kroner i inntektsskatt.

Samfunnsøkonom Villeman Vinje i den liberale tankesmien Civita mener det blir for snevert bare å se på personskattene til Norge rikeste.

— Mange med høye formuer eier bedrifter helt eller delvis. Skatten på overskuddet i bedriftene er en skatt på eierne, og må regnes med. Skattelistene viser derfor ikke hele skatten de i praksis betaler, sier han.

Vinje skriver i en fersk Civita-rapport at de 100 største personlige eierne i gjennomsnitt bidro med 77 millioner kroner hver i 2010 via skatt på overskuddet i bedriftene de eier. Dette er basert på et anslag fra konsulentselskapet Menon.

Les også:

Lave inntekter

Lav skatt på inntekt har sitt motstykke i lav skattbar inntekt. De har Norges høyeste formuer i form av aksjer, eiendom, hytter, hus, bankinnskudd og verdipapirer. Men Norges rikeste har meget beskjedne inntekter til beskatning.

Tallene viser at mange av de 851 personene på listen knapt hadde skattbar nettoinntekt:

 • 72 av dem hadde null i nettoinntekt.
 • Én av tre hadde nettoinntekt under 1 million kroner.
 • Knapt halvparten hadde nettoinntekt under 2 millioner kroner.
 • 110 hadde en nettoinntekt over 10 millioner kroner.

Bor rundt Oslo

Blant de 851 personene på listen bor halvparten i Oslo og Akershus, og nesten alle av disse bor i de tre kommunene Oslo, Bærum og Asker. De tre byene Oslo, Bergen og Stavanger står for halvparten av alle på listen.

Fra de tre nordligste fylkene er det bare 25 personer på listen.


Tre om formuesskatten

1. Ville vi hatt markert høyere økonomisk vekst uten formuesskatten?

2. Er formuesskatten et godt virkemiddel hvis vi ønsker å utjevne inntektene etter skatt?

Øystein Dørum er sjeføkonom i DNB Markets

Sjeføkonom Øystein Dørum, meglerhuset DNB Markets:1. Nei, ikke hvis bortfallet av denne skatten finansieres med å kutte i offentlige utgifter eller øke andre skatter. Hvis det blir dekket ved å bruke mer oljepenger, så er svaret ja.

 1. Ja, den er et velegnet virkemiddel til å jevne ut inntektene. Men også beskatningen av de laveste inntektene er viktig for fordelingen fordi den betyr mye for deres deltagelse i arbeidsmarkedet.
<b>Professor Steinar Holden, Universitetet i Oslo:</b>-Det er grunn til reell bekymring for at den globale etterspørselen er for lav til å få ned den høye ledigheten. Summers påpeker at vi før finanskrisen hadde en lånefinansiert boble som ikke kunne vare. Likevel hadde vi ingen tilsvarende kraftig oppgang i økonomien. Det er et tegn på for lav etterspørsel. Økende inntektsforskjeller kan bidra til å dempe etterspørselen og dermed også dempe veksten, fordi de aller rikeste bruker en mindre del av inntekten sin.

Professor Steinar Holden, Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo:1. Nei, det tror jeg ikke. Det er ikke snakk om så store beløp. Den viktigste negative virkningen skyldes at den vrir investeringene over mot fast eiendom som er lavt verdsatt. Den kan fjernes ved jevnere verdsetting. For noen små bedrifter kan formuesskatten bremse investeringene ved å redusere bedriftens egenkapital.

 1. Det er ikke det viktigste virkemidlet. Men formue er en kilde til velstand, og formuesskatt treffer denne kilden bedre enn alternative virkemidler, særlig hvis ulike typer formue verdsettes mer likt enn i dag.
Sjeføkonom Elisabeth Holvik i SpareBank 1 Gruppen

Sjeføkonom Elisabeth Holvik, SpareBank1-gruppen:1. Trolig ville vi hatt noe høyere vekst. Mer av kapitalen ville blitt værende i privat sektor, og noe av dette ville blitt investert i nye bedrifter.

 1. Det fins langt mer treffsikre virkemidler, for eksempel direkte overføringer til de om har lite. Dette kan dekkes inn ved for eksempel å øke skatten på boliger.

Mange årsaker til lav inntekt

En rekke skatteregler kan gjøre nettoinntekten lav for personer med svært høy formue.

Skatteeksperter Aftenposten har snakket med nevner: Store fremførbare underskudd til fradrag, lav avkastning av formuen kombinert med høye renteutgifter og fradrag for tap ved salg av eiendom, aksjer eller verdipapirer.

For rundt ti år siden var det stor aktivitet blant aksjeeiere med konsekvenser for dagens skatt.

— I forkant av skattereformen 2006 var det nok mange som tok ekstra utbytte fra selskapene sine, og dette ble i mange tilfeller skutt igjen inn som aksjekapital i selskapet. Når innskutt kapital tas ut, så vil dette i realiteten være skattefri inntekt, sier partner Cathrine Bjerke Dalheim i revisjons- og rådgivningsselskapet KPMG.

På grunn av de nye skattereglene fra 2006 laget mange heleide, personlige aksjeselskaper og overførte aksjene sine dit. Med andre ord: Aksjene blir eid gjennom et annet aksjeselskap.

Aksjeselskaper vil i mange tilfeller kunne motta utbytter fra et annet selskap uten beskatning. Oppsamlet utbytte blir først inntektsført på eieren og skattlagt når eieren tar det ut personlig, og da bare på utbytter over et visst skattefritt nivå.