Forbrukerrådet tapte gruppesøksmål mot DNB

Forbrukerrådet vant ikke frem i saken mot DNBs fondsforvaltning. Storbanken ble frifunnet i Oslo tingrett.

Konsernsjef Rune Bjerke i DNB ble frifunnet i Oslo tingrett.
  • Sigurd Bjørnestad

DNB kom ut som vinneren i gruppesøksmålet Forbrukerrådet hadde reist.

Forbrukerrådet saksøkte DNB på vegne av om lag 180.000 kunder som hadde andeler i tre av DNBs aksjefond mellom 2010 og 2014.

Kjernen i saken var hvorvidt DNB hadde levert det kundene hadde betalt for, nemlig aktiv forvaltning med antatt smarte valg for å tjene ekstra penger for kundene.

Saken ble avsluttet i Oslo tingrett 6. desember.

Fredag formiddag kom tingrettsdommer Ingebjørg Tønnessen med sin dom: DNB blir frifunnet. Men Forbrukerrådet blir ikke dømt til å betale DNBs saksomkostninger.

DNB har levert det de skulle

Dommer Tønnessen konkluderer med at fondskundene fikk den forvaltningen de hadde betalt for:

«Etter en samlet vurdering finner retten ikke grunnlag for å konkludere med at andelseierne ikke har fått den ytelsen de har betalt for. Retten mener andelseierne har hatt krav på en grad av aktiv forvaltning som ga dem en reell mulighet for meravkastning. En slik forvaltning har de også fått. Utover dette bør ikke domstolene, etter rettens syn, oppstille noen regel om minstegrense for graden av aktiv forvaltning.»

Dommerne mener en slik eventuell regel må innføres ved at Stortinget vedtar en lovbestemmelse om det.

«Trist dag»

– En trist dag for norske fondssparere, sier Forbrukerrådet direktør Randi Flesland i en pressemelding.

Forbrukerrådet fremhever at dommeren har lagt til grunn at det er Stortinget som lovgiver som må sette grenser for gebyrer og aktivitet i aksjefond.

– Retten har langt på vei gitt Forbrukerrådet medhold i de faktiske forholdene, men kan ikke konkludere i vår favør da de mener dette er en politisk oppgave, sier forbrukerdirektør Randi Flesland.

Hun sier det er mye i dommen som taler for en anke.

– Nå vil vi gjøre en vurdering av hva vi gjør videre, sier Flesland.

Bedre stemning i DNB

– Det er bra at retten har slått fast at dette er, og har vært, et aktivt forvaltet fond og at kundene har fått reelle muligheter til meravkastning, sier informasjonsdirektør Even Westerveld i DNB.

Han mener de aktuelle fondens resultater har vist dette.

– De 180.000 kundene kan føle seg trygge på at de ikke er blitt lurt, slik Forbrukerrådet har hevdet i to år, sier han.

Han sier forskjellen mellom passiv og aktiv fondsforvaltning er en viktig debatt.

– Vi vil gjerne ha et dialog med Forbrukerrådet, bransjen og myndighetene om hvordan vi kan bedre informasjonen til kundene og tydeliggjøre hva aktiv forvaltning skal være. Vi håper Forbrukerrådet velger dialog med oss og myndighetene i stedet for å anke, seier Westerveld.

Budskap til dem som har tjent penger

Dommer Tønnessen har flere budskap til de om lag 180.000 andelseierne som står bak gruppesøksmålet:

Første budskap er til dem som faktisk har tjent ekstra penger på plassering i fondet: «Retten synes ikke det er urimelig at disse andelseierne ikke kan kreve deler av honoraret tilbakebetalt.»

Med andre ord: Det går ikke an først å få ekstra avkastning på pengene og deretter komme å kreve tilbakebetalt honoraret for forvaltningen som har gitt dette.

Budskap til dem som kanskje er forledet

Dommeren er mer bekymret for dem «som er påført tap fordi de er blitt forledet av DNB» og de «som ikke fikk god nok informasjon».

Dommerens trøst for dem er at de har et rettsvern, men at det ligger under andre paragrafer enn dem Forbrukerrådet har brukt i den aktuelle saken. Disse paragrafene er derfor dårlig egnet til bruk i gruppesøksmål, som var formen på den aktuelle saken.

Paragrafene som er aktuelle for de forledede «fordrer konkrete vurderinger av den enkelte andelseiers sak», skriver dommeren.

Med andre ord må hver enkelt av dem bringe sin sak inn for retten hvis de er misfornøyd med DNB.

Litt medhold til Forbrukerrådet

Forbrukerrådet slipper å dekke DNBs saksomkostninger fordi saken har reist prinsipielle rettslige spørsmål som ikke tidligere har vært prøvd av domstolene.

Dommeren viser til at Forbrukerrådet hadde «god grunn til å reise sak». Dommeren har også «lagt noe vekt på» at DNBs inntekter i forvaltningen «har vært svært høye».