Økonomi

Ni fradrag ekspertene sier Regjeringen bør fjerne

Ekspertene har gitt politikerne råd om å fjerne ni skattefradrag, blant annet for pendlere, boligsparing og barnepass.

Finansminister Siv Jensen (Frp) måtte brøyte seg gjennom flokken av journalister på vei fra Finansdepartementet til Stortinget da hun skulle presentere statsbudsjettet for 2015. Onsdag braker det løs igjen.
  • Karen Tjernshaugen
    Karen Tjernshaugen
    Nyhetssjef

Onsdag blir en høytidsdag for skatteinteresserte: Da legger Regjeringen frem både statsbudsjettet for 2016 og forslaget til ny skattereform.

Etter det Aftenposten erfarer blir det milliardkutt i både selskapsskatten, inntektsskatten og formuesskatten neste år.

Hvis du bryr deg om hva du skattes for, bør du få med deg denne saken:

Les også

Dette vet vi om de nye skattekuttene neste år

Men hvor skal Høyre/Frp-regjeringen hente inn inntekter?

Det regjeringsoppnevnte Scheel-utvalget kom i fjor høst med sine råd til politikerne om hvordan en ny skattereform bør se ut. Ekspertutvalget anbefalte blant annet en grundig opprydning i alle skattefradrag som i dag gis til privatpersoner.

Her er de ni fradragene utvalget foreslo å fjerne:

1. Boligsparing for ungdom (BSU)

84519414.jpg

Hva går fradraget ut på? Gjennom BSU-ordningen (boligsparing for ungdom under 34 år) gis det et fradrag i skatt tilsvarende 20 prosent av innskudd på inntil 25 000 kroner per år, maksimalt 200 000 kroner samlet. Det oppsparte beløpet kan kun benyttes ved kjøp av, eller nedbetaling av gjeld på ny bolig.

Maksimal fordel per år: 5000 kroner.

Innsparing ved å kutte: 1,170 milliarder

Scheel-utvalgets anbefaling : Fradraget oppheves.

Begrunnelse: Etter utvalgets vurdering er det liten grunn til å subsidiere sparing blant unge mennesker generelt, og heller ikke til å knytte dette til boligsparing spesielt. Ordningen treffer i liten grad de med lavest inntekt.

2. Skatteklasse 2

afp000471459.jpg

Hva går fradraget ut på : Ektefeller kan lignes samlet under skatteklasse 2 dersom dette samlet sett gir lavere skatt. Vil være en fordel for ektepar der den ene har for lav inntekt til å få utnyttet sine fradrag fullt ut.

Maksimal fordel per år : Cirka 6300 kroner.

Innsparing ved å kutte : 200 millioner

Scheel-utvalgets anbefaling : Fradraget oppheves.

Begrunnelse: Ordningen henger igjen fra en tid da ektepar i større grad ble sett på som en enhet, ikke to individer. Innebærer i praksis at ektefeller som har inntekt får lavere skatt fordi den andre ektefellen ikke har inntekt. Ordningen svekker derfor arbeidsincentivene til mange hjemmeværende, fordi skattefordelen forsvinner om de begynner å jobbe.

3. Sjømanns— og fiskerfradraget

sdds4339-1GRf9OMPcF.jpg

Hva går fradraget ut på : Sjøfolk og fiskere kan kreve et særskilt fradrag med inntil 30 pst. av inntekten, begrenset oppad til 80 000 kroner for sjøfolk og 150 000 kroner for fiskere.

Maksimal fordel per år : 21 600 kroner for sjøfolk, 40 500 kroner for fiskere.

Innsparing ved å kutte : 470 millioner kroner

Scheel-utvalgets anbefaling: Fradraget oppheves.

Begrunnelse: Det er vanskelig å se en god begrunnelse for at sjøfolk eller fiskere skal ha særskilt fradrag i inntektsbeskatningen.

  • Det er verdt å få med seg økonomiredaktør Ola Storengs gode kommentar: «Stakkars Siv. Flaksen forsvant»

4. Fradrag for gaver til frivillige organisasjoner

FS00050623.jpg

Hva går fradraget ut på : Det gis fradrag for gaver til visse frivillige organisasjoner på inntil 16 800 kroner.

Maksimal fordel per år: 4536 kroner.

Innsparing ved å kutte : 490 millioner kroner.

Scheel-utvalgets anbefaling: Fradraget oppheves .

Begrunnelse : Det er ikke det offentliges oppgave å subsidiere skatteytere som ønsker å gi gaver til frivillige organisasjoner. Eventuell offentlig støtte til organisasjoner er mer målrettet hvid den gis i form av direkte overføringer. Avgrensningsproblemer mht hvilke organisasjoner som omfattes.

5. Fradrag for fagforeningskontingent

afp000625865-o5IFlt5zYd.jpg

Hva går fradraget ut på: Lønnstakere kan kreve fradrag for kontingent inntil kroner 3850 til arbeidstakerorganisasjoner som oppfyller bestemte vilkår.

Maksimal fordel per år: 1040 kroner.

Innsparing ved å kutte : 910 millioner kroner.

Scheel-utvalgets anbefaling: Fradraget oppheves.

Begrunnelse: Fradraget innebærer en asymmetri, fordi eventuelle streikebidrag arbeidstakeren får utbetalt fra fagorganisasjonen ikke er skattepliktige. I tillegg dekker innbetalinger til fagforeninger også private forsikringer mv, noe som innebærer at det gjennom fradragsretten for fagforeningskontingenter også gis fradrag for rene private utgifter.

Nå må hun kanskje slå hull på sparegrisen:

Les også

Siv Jensen kan bli den første finansministeren som ikke setter friske penger inn i Oljefondet

6. Fradrag for daglig arbeidsreise og besøksreise til hjemmet for pendlere

afp000808982-SaFqn7H_4U.jpg

Hva går fradraget ut på: Det gis fradrag for beregnede utgifter til daglig reise mellom hjem og arbeidssted på 1,50 kroner per km inntil 50 000 km og 0,70 kroner per km for overskytende. Den nedre grensen i fradraget er 15 000 kroner.

Maksimal fordel per år: Ingen øvre grense.

Innsparing ved å kutte: 1,32 milliarder kroner.

Scheel-utvalgets anbefaling: Fradraget oppheves.

Begrunnelse : Familier som bosetter seg relativt nær arbeidsstedet, vil normalt ha høyere bokostnader enn de som bosetter seg langt unna, i hvert fall i større byer. Det er derfor vanskelig å se noen god begrunnelse for hvorfor en gjennom skattesystemet skal subsidiere de som har en lang daglig arbeidsreise.

7. Fradrag for merutgifter til kost og losji for pendlere

03032010133907_doc6a6e6fz223r1bk4l77w1-FcTxPqiK7O.jpg

Hva går fradraget ut på: Skattyter som på grunn av sitt arbeid må bo utenfor hjemmet, kan kreve fradrag for merkostnader knyttet til fraværet. Det gis fradrag for kost og losji etter nærmere fastsatte satser, eller for godtgjorte faktiske kostnader dersom disse er større. Det gis også fradrag for reisekostnader ved besøk i hjemmet.

Maksimal fordel per år: Ingen øvre grense.

Innsparing ved å kutte: 660 millioner kroner.

Scheel-utvalgets anbefaling: Fradraget oppheves.

Begrunnelse : Utvalget mener det er vanskelig å finne gode grunner til å opprettholde et eget fradrag for pendlerutgifter, særlig i tilfeller hvor arbeidsstedet er stabilt, og det derfor er et bevisst valg å bosette seg langt unna arbeidsstedet.

8. Foreldrefradrag

ta8bd6c9_doc6m2u5xv6b129zzzco12-YNMTHS3ZaJ.jpg

Hva går fradraget ut på: Det gis et fradrag for dokumenterte utgifter til pass og stell av barn på inntil 25 000 kroner per år for ett barn. Fradragsgrensen økes med 15 000 kroner for hvert barn ut over det første.

Maksimal fordel per år: Inntil 6750 kroner for barn nummer én, 4050 per barn etter dette.

Innsparing ved å kutte: 1,73 milliarder kroner.

Scheel-utvalgets anbefaling : Fradraget oppheves.

Begrunnelse : Foreldrefradraget kommer i tillegg til en rekke ande ordninger på utgiftssiden for barnefamilier, bl.a. barnetrygd, kontantstøtte og støtte til barnehager. Utgiftene til disse har økt betydelig de siste 10–15 årene.

Hva foretrekker du?

Les også

Høyre-topp: Vrak barnetrygden – gjør barnehagen gratis for alle

9. Særskilte skatteregler i Nord-Troms og Finnmark

sze30a13-mavWsqpX8W.jpg

Hva går fradraget ut på: I inntektsbeskatningen gjelder særskilte skatteregler for skattytere bosatt i Nord-Troms og Finnmark. Skattesatsen på alminnelig inntekt for personlige skattytere er 23,5 pst. mot 27 pst. i resten av landet. Det er også et særskilt inntektsfradrag på 15 000 kroner. Toppskattesatsen for trinn 1 er 2 prosentenheter lavere enn i landet for øvrig.

Maksimal fordel per år: Ingen øvre grense.

Innsparing ved å kutte: 790 millioner kroner.

Scheel-utvalgets anbefaling: Fradraget oppheves.

Begrunnelse : Utvalget kjenner ikke til analyser som skulle tilsi at det er behov for så store generelle skattereduksjoner for personer som er bosatt i akkurat disse områdene. Det er sannsynlig at andre områder kan ha tilsvarende eller større utfordringer med fraflytting.

Men tør de?

Om Regjeringen tør og vil røre disse fradragene i statsbudsjettet for 2016 er høyst usikkert. Kutt kan føre til at Regjeringen får sterke interessegrupper eller samarbeidspartiene KrF og Venstre på nakken.

I skatteforliket der målet er å sette selskapsskatten og inntektsskatten ytterligere ned kan det imidlertid bli vanskelig å komme utenom diskusjoner også om upopulære fradragskutt.

Forutsetter lavere skattesats

Beregningene for innsparing ved å kutte hvert enkelt fradrag er hentet fra fra Scheel-utvalgets innstilling. Disse baserer seg på at skattesatsen på alminnelig inntekt er satt ned til 20 prosent, slik utvalget foreslår.

Med dagens skattesats på 27 prosent vil innsparingen for staten være større ved å fjerne fradragene.

Tallene for maksimal skattefordel per år er beregnet av Aftenposten med utgangspunkt i dagens skattesats på 27 prosent.

Har du hørt Aftenpostens populære podkast? Denne ukens sending handler om statsbudsjettet:

Les også

  1. Bruksanvisning for statsbudsjettet

  2. KrF og Venstre vil ha med Ap på skattereform

  3. Internrevisjonen: Her skal det smøres etter et dårlig valg | Jan Arild Snoen