Her er budsjettlekkasjene fra det blå budsjettet

I god tradisjon har statsrådene solgt inn en rekke «budsjettlekkasjer» til pressen i forkant av den offisielle fremleggelsen av statsbudsjettet.

Finansminister Siv Jensen utenfor hjemmet sitt tidlig torsdag morgen.

Når finansminister Siv Jensen går opp på Stortingets talerstol torsdag klokken 10, legger hun frem det statsbudsjettet Høyre og Frp skal gå til valg på.

Da kommer også fasiten, men på forhånd har Regjeringen solgt inn flere «lekkasjer» til pressen.

Her er årets budsjettlekkasjer – så langt – sortert på de ulike departementene.

Denne saken oppdateres etterhvert som det kommer nye lekkasjer. Er det noe vi har gått glipp av? Send oss en mail.

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H).

*Arbeidsminister Anniken Hauglie og innvandringsminister Sylvi Listhaug vil bevilge 23 millioner kroner til tiltak for å få flyktninger raskere i jobb i Norge. Blant annet etableres et «hurtigspor» for personer med etterspurt kompetanse, ifølge VG.

*30 millioner for å gi arbeidsløse under 30 år et jobbrelatert tilbud. Oppstart i Rogaland, ifølge Stavanger Aftenblad.

*60 millioner til aktivitetsplikt for alle under 30 år som mottar sosialhjelp, melder NTB.

*Foreldre med kronisk syke barn skal få økonomisk støtte gjennom pleiepenger. Regjeringen setter av over 500 millioner i året til dette, ifølge TV 2.

*Regjeringen foreslår å bevilge 18,3 millioner kroner til å utvide retten til tolke- og ledsagerhjelp i folketrygden.

*650 millioner kroner til vestlands- og sørlandskommuner for å få ned arbeidsledigheten. I dag er summen 400 millioner. Kommunene får 56.700 kroner for hver ledige arbeidssøker over snittet på 3,1 prosent.

*4 milliarder til tiltakspakke for å motvirke arbeidsledighet, ifølge NTB.

Les også

Slik gjennomskuer du statsrådenes skryteliste

Barne- og likestillingsminister Solveig Horne (Frp).

* 4 millioner kroner til økt kompetanse i familieverntjenesten om vold, ifølge NRK.

* 7 millioner kroner til foreldrestøttende tiltak, ifølge NRK.

* 5 millioner kroner til Stine Sofie Senteret for voldsutsatte barn, ifølge NRK.

* 3 millioner kroner til informasjon til befolkningen om vold og overgrep og til følgeevaluering av planen, ifølge NRK.

* 1 million kroner til utvikling av digitalt informasjonsmateriell om vold og overgrep til bruk i barnehager og skoler, ifølge NRK.

Finansminister Siv Jensen (Frp).

*Dagens Næringsliv har fått bekreftet at budsjettimpulsen i 2017 blir på 0,4 prosent. Budsjettimpulsen er et mål på hvor mye budsjettet bidrar til veksten i norsk økonomi. 0,4 prosent er lavere enn i de tidligere budsjettene fra dagens regjering og lavere enn ekspertene ventet.

*Ifølge eksperter Dagens Næringsliv har snakket med, vil oljepengebruken øke med rundt 20 milliarder kroner, til 225 milliarder kroner. Dette erfarer også NRK torsdag morgen.

*Ifølge Dagens Næringsliv blir det samlede skatte- og avgiftslette i 2017 6446 millioner.

*Og for første gang vil ikke Regjeringen kutte i satsen på formuesskatten, ifølge NRK, som skriver at bunnfradraget for samme skatt heves moderat fra 1,4 millioner kroner til 1,48 millioner kroner.

*Personskatten reduseres fra 25 til 24 prosent, etter det TV 2 erfarer. Det betyr at 97 prosent av skattebetalerne får litt lavere skatt - eller lik skatt som i år.

*Ifølge NRK foreslår Regjeringen som ventet å senke selskapsskatten til 24 prosent i tråd med skatteforliket.

*Det vil bli «bredere omtale» av boligmarkedet i budsjettet, opplyser Siv Jensen til NTB.

*Bensinavgiften økes med 15 øre, dieselavgiften med 35 øre og mineraloljeavgiften med 20 øre pr. liter, ifølge NRK. Årsavgiften reduseres med 12 prosent, satsene i pendlerfradraget økes og avskrivningssatsene for lastebiler, varebiler og drosjer blir høyere. Totalt gir det netto skattekutt for bilister på 900 millioner.

*I budsjettet kommer også, i tråd med skatteforliket, forslaget om «finansskatt». Tanken bak er å fylle hullet på 3,5 milliarder kroner som regjeringen i fjor ville ta inn ved å innføre moms på finansielle tjenester. Svaret skal være en kombinasjon av arbeidsgiveravgift og en egen sats i selskapsskatten for finanssektoren.

Forsvarsminister Ine Eriksen Søreide (H).

*Regjeringen fremskynder byggingen av tre nye kystvaktskip. Samtidig slår de fast at de skal bygges av norske bedrifter, ifølge NRK.

*216 millioner kroner til vedlikehold, reparasjoner og oppgradering av utstyr i Hæren.

*Regjeringen foreslår 1,9 milliarder kroner i økte forsvarsbevilgninger, ifølge NTB.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H).

*4,5 millioner til fri rettshjelp for dem som blir utsatt for tvangsbehandling i psykiatrien, ifølge Nettavisen. Helårseffekt på 10 millioner. FN og Europarådet har tidligere kritisert Norge for å bruke for mye tvang i psykiatrien.

*Regjeringen setter av 50 millioner kroner til oppstart av det digitale Norsk helsearkiv på Tynset, ifølge Østlendingen.

*56,1 millioner til å etablere et nytt folkehelseprogram for å styrke kommunenes arbeid med å fremme befolkningens helse og trivsel. Barn og unge er den viktigste målgruppen, ifølge Sunnmørsposten.

*6,5 millioner kroner til bedre behandlingstilbud til overgripere, ifølge NRK.

*5 millioner kroner til økt kompetanse i helsetjenesten om vold mot barn, ifølge NRK.

*5,5 millioner kroner til å utrede forløp for voldsutsatte og overgripere, ifølge NRK.

*20 millioner kroner mer til psykologer i kommunene, ifølge NTB.

*5 millioner kroner til å følge opp forskning i opptrappingsplanen, ifølge NRK.

*50 millioner kroner av veksten i kommunesektorens frie inntekter i 2017 er begrunnet med økt satsing på skolehelsetjenester og helsestasjonene, ifølge NRK.

* 32 millioner kroner mindre i støtte til reguleringstannleger, ifølge NTB.

Justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp) og innvandrings- og integreringsminister Sylvi Listhaug (Frp).

* Nærmere 20 millioner er øremerket til etableringen av særskilte integreringsmottak i Bodø, Steinkjer, Kristiansand, Larvik og Oslo. 5,4 millioner kroner er satt av til prosjektet i år, opplyste innvandringsminister Listhaug til Aftenposten.

* Syv millioner kroner til PST for å styrke kampen mot digital spionasje, ifølge radiokanalen P4.

* Politidistriktene får 300 millioner kroner til fri disposisjon – i tillegg til de ordinære bevilgningene til politiet – ifølge Adresseavisen. Det blir opp til hver politimester i de tolv politidistriktene å bestemme hva de vil bruke pengene på.

* Regjeringen går inn for å kjøpe to nye politihelikoptre, med mulighet for å kjøpe et tredje, ifølge TV 2. Ifølge et anslag fra 2014 vil dette koste drøyt 260 millioner kroner.

* 28 millioner kroner til fulldigitalisering av domstolene, ifølge Stavanger Aftenblad. De samlede kostnadene til dette over seks år er beregnet til rundt 200 millioner kroner. Det settes i tillegg av 26 millioner kroner til bedre digital kommunikasjonen mellom domstolene, politi, påtalemyndighet og Kriminalomsorgen.

* Styrket saksbehandling ved Utlendingsdirektoratet (UDI) ved å videreføre 177 millioner, selv om antallet asylsøkere har falt sterkt i år fra i fjor, ifølge P4. I tillegg vil Regjeringen øke bevilgningen til Utlendingsnemnda (UNE) med 15,7 millioner kroner.

* Politiet får fem millioner kroner til å utstyre opptil 50 patruljebiler med et nytt verktøy for å lese kjennemerker (ANPR), skriver VG.

* Innvandringsminister Sylvi Listhaug vil gi 10 millioner til å følge opp 40 unge, aktive kriminelle på Grønland i Oslo, ifølge NTB.

* 81 millioner kroner ekstra til Politiets utlendingsenhet (PU) for å styrke kampen mot falske identitetspapirer, ifølge NTB.

* Listhaug vil bruke 105 millioner ekstra på asylreturer, ifølge VG.

* Regjeringen setter av fem millioner kroner for å styrke veiledningsarbeidet om frivillig retur på norske asylmottak, ifølge NRK.

* 19 millioner kroner til offeromsorgen, ifølge NRK.

* 15 millioner kroner til Statens barnehus, ifølge NRK.

* Regjeringen vil at langt flere skal sone med elektronisk fotlenke og vil øke denne posten i statsbudsjettet med 10 millioner kroner, melder NTB.

* 10,9 millioner kroner til dialoggrupper mot vold i asylmottak, ifølge NRK.

* 4 millioner kroner til deltagelse i EU kids online-undersøkelse, ifølge NRK.

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H).

*10 millioner ekstra på posten for forskning på havmiljøet, melder NTB. Klima- og miljødepartementet opplyser at det er et økende behov for kunnskap om hvordan klimaendringer, havforsuring, forurensning og økt bruk til fiske, havbruk og fremtidige nye næringer påvirker miljøet i havet.

*70 millioner kroner ekstra til forskning på miljøvennlig teknologi.

*Regjeringen øker omsetningskravet for biodrivstoff fra 5,5 prosent til 7 prosent. Frem mot 2020 skal andelen opp til 8,5 prosent. Veksten skal baseres på bærekraftig biodrivstoff.

Opptrappingen i 2017 og årene framover skal skje ved hjelp av såkalt avansert eller bærekraftig biodrivstoff. Det er basert på avfall eller skogsråstoff, i motsetning til konvensjonelt biodrivstoff fra for eksempel palmeolje eller rapsolje.

Ifølge regjeringen vil grepet bidra til utslippskutt på 150.000 tonn CO2 i Norge og 120.000 tonn CO2 globalt, melder NTB.

Les også

Skei Grande: - Regjeringens avgiftsopplegg for å kutte i klimagassutslippene er ikke godt nok

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

*Regjeringen foreslår å endre bostøtteordningen slik at satsene justeres i takt med prisutviklingen. Tiltaket vil koste rundt 100 millioner kroner, ifølge NTB.

*Regjeringen bevilger tilsammen 13 millioner kroner til byutvikling i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger for 2016.

*10 millioner kroner over fire år til et forskningsprogram for å følge opp handlingsplanen mot antisemittisme. Det bevilges også 3,7 millioner kroner til informasjonstiltak, hvorav ordningen med jødiske veivisere, der unge jøder besøker videregående skoler i Norge, er det viktigste, ifølge NTB.

Kulturminister Linda Hofstad Helleland (H).

*30 millioner kroner til nytt grafisk museum i Stavanger, ifølge Stavanger Aftenblad.

*Regjeringen vil bruke 70 millioner på å skape arbeidsplasser og verdiskapning i kunst- og kulturnæringen, skriver NRK. En stor del av potten vil gå til Innovasjon Norge, mens Kulturrådet får penger til å opprette kontor utenfor Oslo.

*Kode, kunstmuseene i Bergen, får 26 millioner kroner til oppussing. 16 millioner neste år, og ti millioner i 2018, skriver Bergens Tidende.

*15 millioner til ny passasjerbåt som skal frakte folk til museet på Lysøen i Os, skriver NRK. Lysøen er en del av Kode.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H).

*60 millioner kroner på å gi innvandrere med ikke-godkjent videregående skole fra hjemlandet rett til videregående skole i Norge, skriver Dagbladet. Helårseffekt fra 2019 på 235 millioner.

*23,3 millioner kroner til 50 timer undervisning for asylsøkere i norsk, kultur og samfunnskunnskap, ifølge NTB.

*1,4 milliarder over fire år, med oppstart i 2017, til å hjelpe elever som sliter på skolen tidligere, melder NTB.

*35 millioner kroner til innsats mot mobbing, ifølge NRK.

Les også

Siri (10) er en av rundt 90.000 elever Røe Isaksen mener det har vært litt «farlig» å snakke om

Landsbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp).

*Regjeringen vil bruke 26,5 millioner kroner mer til skogsbilveger og utskipningskaier for tømmer i 2017, ifølge Nationen.

Næringsminister Monica Mæland (H) og fiskeriminister Per Sandberg (Frp).

*Næringsdepartementet setter av 50 millioner kroner i oppstartsmidler til den nye Katapult-ordningen, melder Norsk industri.

Olje- og energiminister Tord Lien (Frp).

* Oljeministeren vil gi Forskningsrådet 100 millioner kroner ekstra som skal brukes til å forske på petroleumsteknologi, ifølge NTB. Ekstrabevilgningen er like stor som tillegget programmet fikk i fjor.

* 40 millioner i økte bevilgninger til flom- og skredsikring. Totalt vil regjeringen bruke 350 millioner på formålet, ifølge NTB.

* Regjeringen vil bevilge 360 millioner kroner til konseptstudier i arbeidet med å utvikle de tre CO₂-prosjektene som kan ende med fullskala anlegg, skriver E24.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp).

* 50 millioner kroner til planleggingen av Fornebubanen. Samferdselsministeren håper det skal få fortgang i reguleringsarbeidet, sier han til Aftenposten.

* 100 millioner kroner til tidligere oppstart av utbedringen av E16 over Sollihøgda i Akershus og Buskerud, ifølge NRK.

* 200 millioner til ny E18 vest for Oslo, ifølge Budstikka. Pengene øremerkes til innløsning av boliger på strekningen fra Lysaker til Ramstadsletta.

* Regjeringen foreslår nye 18 millioner for å utbedre Vestnes ferjekai på Furneset, skriver Romsdals budstikke.

Utenriksminister Børge Brende (H) og EØS- og EU-minister Elisabeth Vik Aspaker (H).

* Én prosent av bruttonasjonalinntekt (BNI) til bistand, inkludert 3,4 milliarder til global utdanning i 2017, ifølge Aftenposten. Det skal heller ikke komme kutt i frivillige organisasjoner i statsbudsjettet.

Kilder: NTB, Aftenposten, NRK, VG, Stavanger Aftenblad, Romsdals Budstikke, Budstikka, Dagbladet, Adresseavisen, Østlendingen, P4, TV 2, Nettavisen, Sunnmørsposten.