Økonomi

Utdanning viktigere for framtidens jobbsøkere

Jobbsøkere vil møte skjerpede krav til utdanning og kompetanse de kommende tiårene. I 2035 er behovet for arbeidskraft størst innen helse, pedagogikk og håndverksfag, ifølge SSB.

De næringene som benytter ansatte med lang utdanningslengde, vokser sterkest, ifølge SSB. Foto: Frank May / NTB scanpix
  • Mats Rønning

Sysselsettingen i petroleumsnæringen vil gå ned i tiden framover, og andre næringer vil vokse fram. Samtidig vil næringer som benytter personer med lang utdanning, vokse sterkest.

Det fremgår av en rapport om sysselsetting og utdanningsvalg fram mot 2035 som Statistisk sentralbyrå (SSB) presenterte tirsdag.

Mangel på lærere og sykepleiere

Konklusjonen fra SSBs forskere er at det vil være jobb å få ved slutten av så å si alle utdanningsløp, men i enkelte bransjer vil mangelen på arbeidskraft være særlig stor.

– Det gjelder ikke minst innen helse og omsorg og pedagogikk, sier en av forskerne bak rapporten, Hege Marie Gjefsen i SSB.

  • Fikk du med deg denne? Her er masterstudiene som ikke nødvendigvis gir deg jobb umiddelbart.

At betydningen av formell kompetanse og høyere utdanning vokser, er neppe godt nytt for skoletrøtte ungdommer. Innen yrkesfag er frafallsprosenten som kjent særlig høy. Men også for fagutdannede er sannsynligheten stor for å få jobb.

Behov for håndverkere

– Våre framskrivninger viser at det også vil være et stort behov også for dem med fagbrev. Det gjelder både innen helsefag på videregående og elektrofag, mekaniske fag, maskinfag samt bygg og anlegg, sier hun.

SSB anslår videre at lønnsutviklingen vil være rimelig god for alle grupper, og at sterke fagforeninger og allmenngjøring av tariffavtaler vil demme opp for det meste av lønnspresset som EØS-innvandringen representerer.

Det blir for mange ingeniører

Fysioterapeuter, barnevernspedagoger og ingeniører trekkes fram som yrkesgrupper hvor arbeidsstyrken ventes å overstige sysselsettingsbehovet i 2035. Men dette kan endre seg.

– Det er nedskaleringen av petroleumsnæringen som forklarer at behovet for ingeniører kanskje ikke vil være like stort i 2035. Men andre næringer kan jo komme til å utnytte denne kompetansen, som for eksempel helsesektoren, der den teknologiske utviklingen går veldig raskt, sier Gjefsen.

IKT-utviklingen er også mye av grunnen til at SSB regner med at tjenestenæringen vil vokse så sterkt fram mot 2035. Framskrivningen til SSB bygger for øvrig på et scenario der den samlede norske befolkningen er aldrende og barnetallene lave. Makroøkonomisk venter SSB et stabilt lavt rentenivå, fallende oljeinvesteringer og en oljepris på om lag 63 dollar fatet i siste halvdel av perioden. (NTB)

Les mer om

  1. Skole og utdanning