Økonomi

Norske kommuner tar regningen for Grimstads kraftsmell

Når Grimstad kommune mister store skatteinntekter fra krafthandler Einar Aas, vil overføringene fra staten øke kraftig. Andre kommuner må kompensere svært mye av inntektsbortfallet.

Einar Aas har drevet krafthandel fra sin villa i Grimstad. Nå er han trolig personlig konkurs. Foto: Arkivfoto

 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad

I utgangspunktet mister Grimstad kommune store skatteinntekter på grunn av den antatte milliardkonkursen for krafthandler Einas Aas.

Men sluttregningen for kommunen blir mye mindre enn bortfallet av skatteinntekter fra Aas. I praksis vil alle de andre av landets kommuner betale det meste av regningen.

Når skatteinntektene går ned for en kommune, vil den få en større andel av statsbudsjettets pott for skatteutjevning. Andre kommuner får tilsvarende mindre.

Dette blir særlig tydelig for 2016:

 • Da fikk Aas utlignet en skatt til Grimstad kommune på 76,7 mill. kroner.
 • Uten denne skatten fra sin berømte og velstående skattyter, ville kommunen fått hele 64,5 millioner kroner mer i inntektsutjevning fra staten.
 • Dermed ville Grimstad kommune i 2016 fått kompensert 85 prosent av skattebortfallet fra Aas. Netto inntektsbortfall ville blitt bare 11,3 mill. kroner.

Dette viser tall Aftenposten har fått fra Grimstad kommune. Tallene er basert på Kommunaldepartementets beregningsmodell for overføringer til kommunene.

Ellers går kommuneøkonomien på skinner i Grimstad. Hverken i 2017 eller 2018 er det spor av en Aas-effekt i skatteinngangen til kommunen.

Her kan du lese om fallet til en av Norges største spekulanter:

Kommuner over gjennomsnittet betaler

Den samme effekten av et Aas-bortfall gjelder for 2015 og 2014, men graden av kompensasjon fra de andre kommunene til Grimstad ville ikke vært like sterk.

Uten Aas ville Grimstads inntekter sunket med netto 7,4 millioner kroner i 2015 og 18,6 millioner kroner i 2014. Fallet i netto inntekter vil også i disse årene være langt lavere enn fallet i skatteinntekter fra Aas.

Inntektssystemet for kommunene omfordeler skatteinntekter mellom kommunene. Kommuner som har skatteinntekter over landsgjennomsnittet pr. innbygger betaler inn penger som blir fordelt til kommuner som ligger under gjennomsnittet.

Utjevningsordningen har vært uendret siden 2016.

Virkninger inn i 2017 og 2018

Aas har organisert sin handelsvirksomhet som selvstendig næringsdrivende. De betaler såkalt forskuddsskatt. Skatt på inntekt opptjent i 2017 skal innbetales på forskudd i løpet av 2017. Etterpå blir det et oppgjør, som for lønnstagere.

Den næringsdrivende kan melde inn begrunnede endringer i inntekten sammenlignet med året før. Skatteetaten beregner deretter den nye skatten som må innbetales i løpet av året.

Ligningen for 2017 er ennå ikke lagt frem. Men Dagens Næringsliv har skrevet at Aas’ ligningsmessige nettoinntekt i 2017 er null og at formuen har skrumpet kraftig.

Dermed vil også skatten hans til Grimstad kommune gå kraftig ned. I hvilken grad Aas faktisk har fått justert ned sine løpende skattebetalinger til Grimstad kommune gjennom 2017 i takt med at virksomheten har gått dårlig, er umulig å si.

Svært god skatteinngang i 2017

Uansett 2017 var et glimrende skatteår for Grimstad kommune:

 • I 2017-budsjettet satte kommunene opp 661,5 millioner kroner i skatteinntekter, regnet før utjevning fra departementet.
 • Den faktiske skatteinngangen ble 697,9 millioner kroner i 2017.

– Skatteinngangen i 2017 ble særlig høy og langt over budsjettet, sier seniorrådgiver Jon Eiklund i Grimstad kommune.

Om Aas-effekten ligger inne i disse tallene, vil avhenge av om Aas har fått nedjustert forskuddsskatten sin i løpet av året.

Litt over budsjett i 2018

Konkursvarselet fra Aas viser at det i 2018 er kroken på døren for hans krafthandel. Her er det all grunn til å tro at Aas har nedjustert sin forskuddsskatt fordi året før var dårlig.

I skatteinngangen for 2018 ligger derfor Aas-konkursen nesten helt sikkert inne i tallene for Grimstad kommune. Men det påvirker ikke skatteinngangen i forhold til budsjettet.

– Hittil i år ligger skatteinngangen litt over budsjettet, sier Eiklund.

Les mer om

 1. Økonomi
 2. Einar Aas
 3. Kommuneøkonomi

Relevante artikler

 1. ØKONOMI
  Publisert:

  Kraftkommuner går til kamp for 100 år gamle skatter. Risikerer å miste nesten 3,7 milliarder kroner i inntekter.

 2. ØKONOMI
  Publisert:

  En e-post fra regjeringen sparte «Norges Monaco» for 5 millioner kroner

 3. DEBATT
  Publisert:

  Får fraflyttingskommuner med et voksende antall eldre, dårlig økonomi?

 4. ØKONOMI
  Publisert:

  Utviklingsministerens formue økte med nesten 30 millioner

 5. ØKONOMI
  Publisert:

  Tankesmien Civita: Oljefondet bør regnes med i formuen til folk flest. Da er ikke fordelingen i Norge skjev.

 6. ØKONOMI
  Publisert:

  Nå er det flere nordmenn som tjener over én million, enn det er innbyggere i Stavanger.