Aftenpostens jobbeksperter svarer på spørsmål om karrière, jobb og ledelse. Still dine spørsmål til ekspertene!

Spørsmål: Har sett av personlighetstester at det å være utadvendt er omtrent et «must». Har selv 25 års erfaring i mitt yrke og mine arbeidsgivere har alltid vært fornøyd med min arbeidsinnsats selv om jeg er introvert. Men, jeg er ikke av den mest introverte typen. Får inntrykk av at dette blir tillagt for stor vekt i dagens arbeidsliv i forhold til når jeg startet. Det finnes jo tross alt alle mulige slags måter å omgås andre mennesker på og de mest utadvendte kan jo også ta for "stor plass" og være negativt for bedriften.

Helene Tronstad Moe

Jobbeksperten: Ja, jeg er helt enig med deg. Det kan virke som om mange nå er av den oppfatning at det er en fordel å ansette utadvendte personer. Jeg har også inntrykk av at mange mennesker forsøker å beskrive seg selv som utadvendte eller at de håper at de skal komme ut som «utadvendte» når de tar en personlighetstest. Det kan altså synes som om det er blitt «moderne» å være utadvendt. Jeg skal ikke spekulere for mye i hvorfor det har blitt slik, men vi lever jo i en tid hvor det å bli sett er viktig. Samtidig så er det også slik at mange rekrutterere/hodejegere selv er utadvendte, og mange av oss har en tendens til å idealisere egen personlighet. Kanskje kan dette bidra til at rekrutterere/hodejegere prefererer kandidater som er utadvendte. I tillegg så vil jo de utadvendte kandidatene ha en klar fordel i intervjusituasjonen ved at de gjerne synes det er mindre belastende å være i fokus og snakke om seg selv og sine egne styrker.

Forstyrrer kolleger

Når man skal ansette noen til en jobb er jeg imidlertid av den oppfatning at det er kravene og oppgavene som ligger i stillingen som bør danne utgangspunktet for hvilke personlige egenskaper man bør selektere ut i fra. I noen yrker vil det ofte være en fordel å være noe utadvendt, f.eks som selger, mens i andre yrker vil det kunne være en klar ulempe, f.eks som revisor eller programmerer. Det er ikke nødvendigvis bare stillingstype som gir indikasjoner på hvorvidt det er en fordel å være utadvendt eller ikke. Er det et krav at man skal jobbe svært selvstendig og uten mange kollegaer, kan en utadvendt person fort føle seg ensom og lite sett. Svært utadvendte mennesker kan også bidra til lavere produktivitet i et stort kontorlandskap ved at de går rundt og forstyrrer kolleger med prating, har på musikk høyt, snakker kontinuerlig i telefonen osv.

La derfor jobben og de mål, arbeidsoppgaver, interne og eksterne forhold som er forbundet med denne aktuelle stillingen definere hvilken personlighet den «ideelle kandidaten» bør ha. Det er ikke slik at en type personlighet er fordelaktig i alle jobber.

Med vennlig hilsen fra

Nytt spørsmål:

Rett til feriepenger for medeier?

Vi var to personer som startet et firma i 2011 hvor vi eide 50 % hver. I 2013 gikk firmaet veldig dårlig, noe som gjorde at min partner (som også var ansatt i firmaet) sluttet. Firmaet gikk i underskudd i 2013 og vi har ikke hatt noen penger i det hele tatt. Men nå krever han feriepenger for 2013. Kan han kreve dette da han var medeier i 2013, da firmaet gikk veldig dårlig?

Jobbeksperten: Ferieloven gir alle arbeidstakere rett til feriepenger beregnet av alt arbeidsvederlag som ble utbetalt forutgående år (opptjeningsåret). Dette er det ikke adgang til å avtale seg vekk fra.

For å omfattes av arbeidstakerbegrepet er det en forutsetning at vedkommende i henhold til sine arbeidsvilkår står i et avhengighetsforhold til arbeidsgiveren. I dette ligger at arbeidstakeren er underordnet arbeidsgiveren. For eiere som også jobber i firmaet foreligger ikke nødvendigvis et slikt arbeidsmessig avhengighetsforhold. Arbeidstakerbegrepet avgrenses altså mot eiere som i vesentlig grad har styring over selskapet, og dermed ikke står i noe avhengighetsforhold til arbeidsgiveren.

Rettigheter etter ferieloven

Om din partner var arbeidstaker beror altså på hvorvidt han hadde en slik innflytelse over firmaet at han ikke sto i et arbeidsmessig avhengighetsforhold. Uavhengig av om din partner rettslig sett var arbeidstaker, kan hans arbeidsavtale gi ham rett til feriepenger. Det er ikke noe i veien for å avtale bedre rettigheter enn det som følger av ferieloven.

Hvis din partner har rett til feriepenger, faller ikke denne bort ved at firmaet gikk dårlig i den aktuelle perioden. Størrelsen på feriepengekravet avhenger i så fall av hvor mye din tidligere partner fikk utbetalt i arbeidsvederlag i opptjeningsåret. Arbeidsvederlag omfatter ethvert vederlag i penger for utført arbeid.

Mvh Runar Homble

[homble@homble-olsby.no](mailto: homble@homble-olsby.no?subject=Sp%C3%B8rsm%C3%A5l%20jobbeksperten:)

59672005_doc6n90jwpxsef1ff3la9g0_doc6nah12kp6gl13zumy6xa-OLu2nN5a3u.jpg

AFP og pensjon 67 år Spørsmål: Jeg leste svaret i aftenposten 15.11 om alderspensjon og AFP og skjønte av svaret at det er stor forskjell på om man har offentlig AFP eller AFP i privat sektor. Slik jeg forstod det vil ansatte med offentlig AFP tape minimalt dersom de har minst 30 års opptjening når de går av med AFP. Hva med meg som har privat AFP? Forstod jeg ikke får pensjonsopptjening om jeg slutter, men hvor mye taper jeg på ordningen jeg har på jobben?

Jobbeksperten: Det er riktig at det er stor forskjell på om man omfattes av offentlig tjenestepensjon og offentlig AFP eller har AFP og tjenestepensjonsordning i privat sektor, slik som deg. Du skriver ikke om du har ytelsesordning eller innskuddsordningen gjennom jobben. Dersom du har innskuddsordning og velger å slutte, vil tapet ditt avhenge av hvor mye arbeidsgiver ville betalt inn i årlige innskudd og hvilken avkastning du ville fått på kapitalen din.

Hva mister du?

Har du derimot ytelsesordning er reglene i privat sektor slik at ingen pensjon er ferdig betalt før opptjeningsalder, som normalt er 67 år. Slutter du ved fylte 62 år får du følgelig 5 års færre opptjeningsår enn du ville fått om du hadde jobbet til 67 år. Hvor mye dette utgjør i årlig lavere tjenestepensjon avhenger blant annet av hvilke ytelsesordning du er omfattet av, hvor gammel du var da du ble omfattet av ordningen og – ikke minst – hvilke lønnsøkning du ville hatt dersom du hadde fortsatt i stilling. Pensjonsleverandøren har det meste av data på deg så jeg anbefaler du ber de anslå hvor mye 5 års manglende opptjening vil utgjøre for deg.

Alexandra Plahte