Dømt for å ha vasket svart

Oppdragene har vært vasking av en rekke skoler i Oslo, Asker og Bærum, men arbeid har vært utført svart. I tillegg har det vært bedrevet omfattende fiktiv fakturering for 12 millioner kroner.

En 38-åring må betale 1,5 millioner i erstatning til staten. I tillegg inndras 2,3 millioner, og mannen er dømt til tre års fengsel.

38-åringen er dømt til tre års fengsel, hvorav to år gjøres betinget. 2,3 millioner inndras, og han må betale 1,5 mill. i erstatning til staten. I tillegg idømmes han næringsforbud i fem år.

Regnskapsføreren, som også var tiltalt i saken, slapp med en bot på 10 000 kroner for overtredelse av bokføringsloven. Hverken aktor eller 38-åringens advokat har ennå tatt stilling til spørsmålet om å anke dommen i Asker og Bærum tingrett.

Forfalskning

Retten legger i dommen vekt på at det har vært brukt falske dokumenter, som har gjort det vanskelig å oppdage forholdene. Den 38-årige innehaveren av et vaskefirma er dømt for overtredelse av merverdiavgiftsloven og ligningsloven fordi det er benyttet falske dokumenter som har gitt et urettmessig fradrag på 12 millioner kroner.

I tillegg er han dømt for økonomisk utroskap, dokumentfalsk og overtredelse av regnskapslovgivningen. Dommen slår for øvrig fast at den tiltalte hadde lite å bidra med i sin forklaring: "Han hevder å ha dårlig hukommelse og husket lite. Han fremsto som lite troverdig, og retten fester i liten grad lit til hans forklaring."

Manglende vitner

Les også

Frykter storstilt svindel under London-OL

Saken dreier seg om fiktiv fakturering. Flere titall fakturaer har vært produsert fra ulike firmaer. Hver gang har et klart mønster avtegnet seg. Penger er betalt over konto, men summene er tatt ut kontant kort tid etterpå. I flere av disse firmaene har det vært umulig å få tak i den ansvarlige, til tross for at vedkommende er etterlyst av politiet. Retten sier at flertallet av dem som har vitnet "fremstår som ressurssvake og med betydelig personlige problemer".Retten peker også på at flere av fakturaene er påfallende like, og slår fast at flere fakturaer er produsert av den tiltalte 38-åringen. Tiltalte har hevdet at fakturaene gjelder betaling til underleverandører, men retten slår fast at firmaene ikke driver med vasking.

Lavt straffenivå

Aktor i saken, politiadvokat Knut Skavang, sier at han ikke har tatt stilling til ankespørsmålet.

– I det store og hele har vi fått gjennomslag hoveddelen av saken, bortsett fra de tiltalepunktene som gjelder regnskapsførerens rolle i saken. Jeg synes også straffenivået er lavt, selv om det er riktig at saken er blitt gammel. Dessuten er beløpene satt ned. Dette er forhold vi må se på i spørsmålet om anke, sier Skavang.

Tar betenkning

38-åringens advokat, Halvor Christian Francke fra Langseth Advokatfirma, sier at de tar betenkningstid i spørsmålet om anke.

– Min klient fastholder at han ikke er skyldig, men vi registrerer at dommen ligger godt under aktors påstand om fire års fengsel, sier Francke.

Regnskapsførerens advokat, Heidi Grette, er imidlertid svært fornøyd med resultatet, hvor klienten kun får en bot på 10 000 kroner.

– Min klient er glad for endelig å bli trodd på at han ikke er en del av denne saken, sier Grette.

einar.haakaas@aftenposten.no