Økonomi

Høie må leve med helseforetakene ut perioden

Sylvia Brustad var helseminister og slo sammen Helse Sør og Helse Øst. Nå ber helseminister Bent Høie henne om råd i jobben om å legge ned alle foretakene.

Selv om helseminister Bent Høie får flertallet på Stortinget med på å vedta at dagens helseforetak skal fjernes, rekker han ikke å få gjennomført det i denne stortingsperioden. Først nå setter han i gang en utredning.

 • Solveig Ruud
  Journalist
 • Tine Dommerud
  Journalist

I dag setter han ned et utvalg som skal bruke hele neste år på å finne ut hvordan Helse-Norge kan organiseres uten regionale helseforetak. Her sitter både en tidligere helseminister, legepresident, sykepleierleder og dansk departementsråd.

Dette var løftet

Utvalget skal levere sin innstilling innen 1. desember 2016. Helseministeren vil ha et prinsippvedtak om organiseringen før neste stortingsvalg. Gjennomføring kan først skje etter neste stortingsvalg.

Landets sykehus (helseforetak) tilhører hvert sitt regionale helseforetak, Sør-Øst, Vest, Midt og Nord.

Uenig om modell

H, FrP, KrF, Sp og V mener at de regionale helseforetakene skal avvikles, men ikke nødvendigvis om hvordan sykehusene skal organiseres.

— Spesialisthelsetjenesten og sykehusene er grunnleggende pilarer i vårt velferdssamfunn. Nå er det på tide å vurdere nye løsninger når det gjelder organiseringen av eierskapet til sykehusene, sier Høie.

Han mener dagens modell er tungvint og ikke til det beste for pasienten.

— Det er for mange beslutningsledd, vi vil ha mindre byråkrati og vil kvitte oss med det glavalaget som finnes i dag.

Utvalget skal vurdere om vi trenger færre sykehus, men ikke hvilke som skal legges ned. Når det skjer kommer fakkeltogene.

Tre forslag

Bent Høie ber utvalget se på tre muligheter for å organisere spesialisthelsetjenesten:

 • Avvikle de regionale helseforetakene og ha færre helseforetak enn i dag direkte underlagt departementet
 • Opprette et eget direktorat til erstatning for de regionale helseforetakene
 • Opprette et nasjonalt helseforetak til erstatning for de regionale helseforetakene
  Utvalget får også en mulighet til å komme med eventuelle «andre modeller for organisering av spesialisthelsetjenesten.»

— Dette er ikke et åpent mandat. Jeg er konkret på hvilke modeller som skal utredes, men åpner også for at det kan komme andre modeller.

Sylvia Brustad sentral rådgiver

Utvalget ledes av Stener Kvinnsland, tidligere administrerende direktør i Helse Bergen. Med i utvalget er også Aps tidligere helseminister Sylvia Brustad.

Stener Kvinnsland (TV) skal lede utvalget helse- og omsorgsminister Bent Høie oppnevner,

— Må utvalget lever en samlet anbefaling i NOU om et år?

— Nei, men det er klart at det hadde vært best, sier Høie.

Det er 14 år siden daværende helseminister Tore Tønne delte opp Helse-Norge i fem foretak. Bent Høie vil sier han vil ha en modell som står seg over tid.

— Regjeringen legger vekt på at ny organisering av sykehusene bør ha bred politisk tilslutning og ha en tidshorisont utover perioden frem til neste valg. Det er viktig at dette utredes grundig, og det er derfor et bredt sammensatt utvalg som nå skal arbeide vel et år med dette spørsmålet, sier Høie.

— Jeg vil komme til Stortinget våren 2017 med en anbefaling på ny modell uten dagens regionale helseforetak. Da kan Stortinget ta stilling til hvilken løsning vi skal gjennomføre. Avhengig av modellen som velges, vil gjennomføringen av stortingets vedtak også gå inn i neste periode, sier statsråden.

Valgkampmat i 2017

- Betyr dette at den nye reformen kommer på plass først etter neste stortingsvalg?

— Gjennomføringen vil komme etter Stortingets valg av modell. Hvis det ikke blir bred enighet om dette våren 2017, kan temaet bli en del av valgkampen i 2017.

- Du skrev har skrevet i en kronikk om blant annet sykehusreformen at:

"Helsepolitikk kjennetegnes nettopp av en avveining mellom ulike faglige anbefalinger. Konklusjonene har ofte videre konsekvenser. Dette er beslutninger som bør fattes av folkevalgte, ikke ansiktsløse byråkrater: " Hvorfor setter du ned et utvalg i stedet for å foreslå å avvikle helseforetakene?

— Dette er ikke i stedet for, men et steg i å avvikle den. Steg én er å legge frem Nasjonal helse- og sykehusplan. Det skjer om kort tid. Steg to er å utrede ny styringsmodell, og det er dette som er utvalgets oppgave.

Statsråden sier det også er en annen grunn til at utvalget kommer nå.

-For å skape pasientens helsetjeneste har Regjeringen først prioritert de pasientrettede reformene, som fritt behandlingsvalg og pakkeforløp for kreftpasienter. Nå er det på tide å vurdere nye løsninger for hvordan sykehusene skal organiseres og styres.

Les også

 1. Skeptisk til ny sykemeldingsordning

 2. Nesten halvparten av sykehusene kan bli nedbygd

Les mer om

 1. Jobb og karriere