Økonomi

Her henter Siv Jensen pengene fra

Politikk er å prioritere. Når regjeringen legger frem statsbudsjettet sitt skryter den uhemmet av alle som får mer. Det er opp til dem som rammes å skape oppmerksomhet om kuttene.

Finansminister Siv Jensen gir fra seg et budsjett med kutt for messingblåsere, trygdeytelser, skogvern og mye annet. Stein J Bjørge

 • Gunnar Kagge

Har du sett flere kutt i budsjettene? Send e-post til våre journalister.

Skattelette, avgiftskutt og nye satsinger må finansieres. Regjeringen bruker rekordmange oljekroner, men har også lett etter kuttmuligheter. Her er noen av dem, det finnes mange andre små og store kutt.

Regjeringens store sparetiltak er effektivisering i offentlig sektor. Målet er at administrasjonsutgiftene skal reduseres med 1-2 prosent i året. På sikt vil det gi innsparinger på mange milliarder, hvis det lykkes.

Men kuttene rammer også enkeltmennesker, foreninger og "gode formål". Stortingspolitikerne kan regne med en stri strøm av bekymrede organisasjonsledere som vil tale sin egen sak.

Distriktene

 • Midlene til skogvern forslås redusert med 211 millioner kroner neste år, fra 331 millioner kroner i 2014 til 120 millioner kroner neste år.
 • Ordningen med at 4H Norge, Skogselskapet, Landbruksselskapet og Hageselskapet får dekket kontorhold hos fylkesmannsembetene vil bli avviklet fra juli 2016, melder Kommunal— og moderniseringsdepartementet i framlegget av statsbudsjettet.
 • Regjeringens forslag til statsbudsjett kutter subsidiene til pels fra 23,2 millioner kroner i 2014 til 17,8 millioner kroner i 2015, men kuttet oppveies av tollfritak for råvarer til pelsdyrfôr.
 • Regjeringen kutter bredbåndstøtten i 2015 til i realiteten 1/3 av årets støttenivå. 50 millioner kroner er forslaget i Statsbudsjettet, mot nesten 160 millioner fordelt i år.
 • 28 organisasjoner får redusert støtten sin fra Landbruks- og matdepartementet med nesten fem millioner neste år. Fra 25,6 til 20,8 millioner. Blant dem som får støtten kuttet er Norges Bygdekvinnelag (-150 000), Økologisk Norge (-900 000), Norges Vel (-1 mill.) og Vitenparken (-1,25 mill.).
 • I Regjeringens forslag til statsbudsjett for 2015 er garantifondet for førstehåndsomsetning av fisk fjernet. Råfisklaget er skuffet.
 • Reiselivsstøtten til Innovasjon Norge kuttes med 40 millioner kroner i statsbudsjettet for 2015. Støtten blir på 205 millioner kroner, mot 245 millioner i år.
Les også

Her poserer Unge Høyre smilende på pelsdyrfarm - dét setter sinnene i kok

Studenter

 • Universiteter og høyskoler må ifølge forslaget klare seg med 80,5 millioner kroner mindre enn i år. Regjeringen anbefaler institusjonene å dekke inn dette ved å innføre skolepenger for internasjonale studenter fra land utenfor EU/EØS.
 • 50 000 elever i videregående mister grunnstipendet når det i budsjettforslaget legges om. De 22 000 elevene med størst behov skal nå få økt støtte, men endringen vil likevel bety en innsparing på 270 millioner.
 • Det kuttes til sammen 32 millioner kroner til folkehøyskolene. Forslaget til kutt er todelt. Den statlige støtten til folkehøyskolene reduseres med 20 millioner kroner.
 • Samtidig vil regjeringen gi studiestøtte til folkehøyskoleelevene i ni måneder, mot dagens ti. Det betyr et kutt på 12 millioner kroner.
 • Regjeringen foreslår å øke egenandelen til innenlands hjemreiser for studenter med 500 kroner. Dette vil føre til at det kun er studentene som har lengst reisevei som får reisestipend.

Samferdsel

 • Regjeringen vil ikke videreføre statlig kjøp av flyrutetjenester for strekningen Fagernes – Oslo når kontrakten utløper i mars 2016.
 • Bare totalt 531 millioner kroner er avsatt til bygging av gang— og sykkelveier. Dette er en reell nedgang fra budsjett 2014 som satte av 591 millioner. Regjeringen legger opp til å bygge 37 kilometer sykkelveier neste år. Det betyr en dramatisk svekkelse av innholdet og framdriften for sykkel i Nasjonal transportplan 2014-2023.
Les også

Samferdselsminister Solvik-Olsen innrømmer svikt for syklistene

Kultur

 • Regjeringen kutter 50 millioner i pressestøtten, og vil på sikt innføre en felles lavmoms for papir— og nettaviser på 8 prosent.
 • Regjeringen velger å gi Rock City 1,9 millioner kroner i 2015. I 2014 fikk senteret seks millioner kroner i tilskudd. I 2016 forsvinner tilskuddet helt.
 • Nasjonalbiblioteket får et kutt på på 5,6 prosent og Arkivverket får et kutt på 3,4 prosent.
 • Staten har kuttet sitt tilskudd til Det norske Blåseensemblet for 2014 med 785 000 kroner fordi Halden har fryst sin andel på 2013-nivå. Dette betyr færre konserter for blåseensemblet i år, enn det som var planlagt.
 • Landssammenslutningen av nynorskkommuner må drøfte sin egen fremtid på grunn av budsjettkuttene. Nynorsk kultursentrum har utviklet en nynorskindeks der summen av alle statlige bevilgninger til nynorsktiltak blir regnet i prosent av kulturbudsjettet. I 2010 utgjorde de 3,2 %, mot bare 2,6 % i 2015-budsjettet.
 • Kulturdepartementet foreslår å avvikle ordningen med tilskudd til minoritetsspråklige publikasjoner fra 2015. forslaget innebærer at budsjettposten, som i år er på 875.000 kroner, avvikles.
Les også

Venstre og KrF lover hard kamp om pressestøtten

Justis

 • Til neste år må Kontoret for voldsoffererstatning klare seg med 15 millioner kroner mindre. Det utgjør et kutt på en tredjedel av driftsbudsjettet. Det er varslet et ytterligere kutt på 10 millioner i 2016.
 • Politidirektoratet har fått beskjed om å kutte minst 95 millioner kroner. 35 av millionene er kutt i overtidsbruk.

Trygd og pensjon

 • Lavtlønnede syke må nå tjene 88 370 kroner i året for å få rett til sykepenger. Tidligere var kravet halvparten.
 • Bevegelseshemmede får mindre støtte til bil. Kun de som trenger det til arbeid eller studier skal få støtte til bil. Andre må betale det selv. Dette er anslått å spare staten for 65 millioner kroner.
 • To år mindre med overgangsstønad. Enslige forsørgere kan få overgangsstønad på nesten 200 000 kroner i året. I dag kan de få slik stønad i inntil tre år. Regjeringen reduserer perioden til ett år – eller til man får lovfestet barnehageplass. Endringen gjelder ikke dem som allerede mottar slik stønad, men nye tilfeller fra 1. januar 2015.
 • Arbeidsledige mister feriepenger. Det er i dag 9,5 prosent av dagpengene. For arbeidsledige betyr det et kutt i ytelsen fra omtrent 68 prosent av lønnen, til omtrent 62 prosent av tidligere lønn. Dette vil spare én milliard kroner for Siv Jensen fra 2016.
 • Færre får foreldrepenger. Foreldrepenger får man først hvis man tjener 88.370 kroner neste år – dobbelt så mye som i dag. Endringen trer i kraft fra 1. juli.
 • Kraftig redusert barnetillegg for uføre. Fra 2016 vil nye uføre med lavest trygd få inntil 28 300 kroner mindre i barnetillegg pr. barn i året. I dag gis det et behovsprøvd tillegg på ca. 35 350 kroner. Det reduseres til 27 kroner dagen fem dager i uken (7020 kroner i året). Uføre som allerede mottar dagens tillegg når omleggingen kommer, vil få det gradvis trappet ned med en fjerdedel i året fra 2016 til 2018.
 • Selv om redusert barnetillegg ikke merkes før i 2016, vil mange uføre småbarnsfamilier med gjeld rammes av hardere skattlegging av uføretrygden fra og med neste år.
 • Dyrere lån for uføre. Det foreslås at uføretrygdede med gjeld får redusert fradragsprosenten fra 55 prosent til 27 prosent.
 • Diabetesforbundet får 6,7 millioner i tilskudd for 2015. Det er 1,8 millioner mindre enn i 2014.
 • Overføringen til humanitære tiltak rettet mot EØS-borgere reduseres med over 10 millioner kroner, deriblant midlene til akuttovernatting for fattige tilreisende i Oslo.
 • Det blir dyrere ikke å møte opp på sykehuset. Dersom du ikke kommer til en avtalt konsultasjon foreslår Regjeringen at du må betale det dobbelte av i dag: Fra 320 til 640 kroner.
 • De som har lån i Statens pensjonskasse vil merke regjeringens økning i rentepåslaget med 0,25 prosentpoeng.
Les også

Foreldre på trygd taper ti-tusener på blåblå kutt

Rettelse: I en tidigere versjon av denne saken sto det at den direkte støtten til FN-organisasjonene er foreslått kuttet med mer enn 900 millioner. Dette er en budsjetteknisk endring der støtten vedvarer, men er flyttet til andre poster i budjsettet. Den eneste FN-posten som får en reell reduksjon er ifølge Utenriksdepartementet støtten til UNDP. Den kuttes med 50 millioner kroner.

 1. Les også

  «Min dag med finansministeren»

 2. Les også

  100 plasser kan forsvinne i desember: «Et brutalt forslag»

 3. Les også

  Høyre/Frp-regjeringen gjør det lett for seg selv

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Les mer om

 1. Uføretrygd

Relevante artikler

 1. POLITIKK

  KrF: Støtter kutt for Human Rights Service

 2. OSLOBY

  Fire grunner til at Oslo kommune raser mot regjeringens statsbudsjett

 3. ØKONOMI

  Siv Jensen kutter bruken av oljepenger med 4,7 milliarder kroner

 4. ØKONOMI

  Regjeringen vil redusere formuesskatten

 5. ØKONOMI

  Equinor ber om 2,5 milliarder i støtte for å bygge vindkraft på Gullfaks

 6. LEDER

  Aftenposten mener: Lettvint om frivillighet