Økonomi

Nesten 12.000 elg, hjort og rådyr påkjørt i trafikken i fjor

Påkjørsler av elg, hjort og rådyr nærmer seg 12.000, viser foreløpige tall for 2019 fra Hjorteviltregisteret. Det er færre påkjørsler av elg enn av hjort og rådyr, men elgpåkjørsler får gjerne mer oppmerksomhet på grunn av størrelsen av elgen og omfanget en slik påkjørsel kan få. Foto: Sture Johnsen / SCANPIX.

Foreløpige tall viser at 11.938 elg, hjort og rådyr er registrert påkjørt av motorkjøretøy i 2019. 62 prosent av dyrene døde i eller etter påkjørselen.

  • NTB

De foreløpige tallene fra Hjorteviltregisteret viser at andelen dyr som ble registrert død etter påkjørsler var høyest blant rådyr med 69 prosent, mens tilsvarende tall for hjort var 54 prosent og for elg 45 prosent.

– Det er viktig at alle påkjørsler registreres, også hendelser hvor dyret ikke er drept. Dette bidrar med nyttige data for å kunne kartlegge hvilke veistrekninger som er mest utsatt for ulykker, og hvor det kan vurderes å sette inn tiltak for å redusere antall sammenstøt mellom motorkjøretøy og vilt, sier forsker Christer Moe Rolandsen i Norsk institutt for naturforskning (Nina).

Ifølge en rapport fra Nina økte risikoen for at elg og hjort skal bli påkjørt jo større andel det er av skog- og jordbruksareal rundt punktet der påkjørselen skjedde, mens andelen bebygd areal er en viktigere påvirkningsfaktor for påkjørsler av rådyr, som er mer stedbundne og tenderer til å oppholde seg nærmere mennesker for å utnytte matressurser enn de andre artene gjør.