LOs moderasjon smører Siv Jensens statsbudsjett

Lønnsveksten ble overraskende lav i fjor og blir lavere enn antatt i år. Det reduserer oppreguleringen av pensjonene og bidrar sterkt til å spare Siv Jensen for 5,5 milliarder på statsbudsjettet.

Torsdag formiddag la finansminister Siv Jensen frem revidert nasjonalbudsjett 2017.
 • Sigurd Bjørnestad
  Sigurd Bjørnestad

I Revidert nasjonalbudsjett 2017 nedjusterer finansminister Siv Jensen årets utgifter i folketrygden med 5,5 milliarder kroner.

Dette er den suverent største enkeltendringen i revideringen av årets statsbudsjettet.

Denne store besparelsen kan Jensen i stor grad takke en moderat fagbevegelse for.

Hun kan kutte utgiftene i folketrygden i år særlig på grunn av den overraskende lave lønnsveksten i fjor. Den smitter nemlig over på lavere oppregulering av pensjonene.

Moderasjonen i LO la rammen for de andre organisasjonene i lønnsoppgjøret. LO-leder Gerd Kristiansen bidrar dermed til å frigjøre milliarder av kroner på statsbudsjettet for sin hovedmotstander Jensen.

Oppjusteringen av 2017-pensjonen og andre ytelser i folketrygden senere i mai vil bli bestemt både av antatt lønnsvekst i år og avviket mellom antatt og faktisk lønnsvekst i fjor.

Jensen la frem det reviderte budsjettet torsdag.

Slik er reglene

Alt dette henger sammen med regelen som kobler lønnsveksten til oppreguleringen av løpende pensjoner i folketrygden.

Tallene nå viser at lønnsveksten i fjor ble bare 1,7 prosent. Det er mye lavere enn det som ble lagt til grunn i oppjusteringen av 2016-pensjonene i mai i fjor.

Pensjonene ble dermed regulert opp for mye i fjor, regnet i forhold til det som i ettertid viste seg å bli faktisk lønnsvekst i fjor.

Reglene for å oppjustere pensjonene virker slik:

 • Det som i ettertid viser seg å bli for mye oppregulert pensjon i 2016 blir motsvart av redusert oppregulering i år.
 • Nå når tallene for 2016 er klare, kan dermed Jensen innkassere et fradrag i årets oppregulering og en nedgang utgiftene i folketrygden, regnet i forhold til det som ble lagt til grunn i det opprinnelige 2017-budsjettet.

Fagbevegelsen har gjennom sin moderasjon dempet utgiftene i Jensens statsbudsjett for 2017. I tillegg er norske arbeidsplasser styrket gjennom lav kostnadsvekst.

Står for 3,4 mrd.

Men Jensen får mer: Lønnsveksten for i år er nedjustert fra 2,7 prosent til 2,4 prosent i revidert budsjett. Også dette gir lavere oppregulering av årets pensjoner og lavere utgifter for Jensen. Alt regnet i forhold til det hun la til grunn i det opprinnelige budsjettet for 2017.

Finansdepartementet opplyser at effekten av lavere lønnsvekst en antatt i fjor og i år står for 3,4 milliarder kroner av de reduserte utgiftene folketrygden.

Det store regnestykket

Etter at Jensen har bokført 5,5, milliarder kroner lavere utgifter i folketrygden er det lett seilas videre. Hun kan levere et kraftig kutt i bruken av oljepenger, regnet i forhold til det opprinnelige 2017-budsjettet.

Likevel øker hun bruken av oljepenger med 24 milliarder kroner fra i fjor til i år.

Denne store utgiftsbesparelsen i folketrygden blir kombinert med en lang liste med andre utgiftsendringer som går opp og ned.

Dette gir følgende regnestykke:

 • Utgiftsendringen blir netto summert til 3,4 milliarder kroner lavere utgifter.
 • Deretter øker Jensen inntektene utenom skatter og avgifter med 3,4 milliarder kroner netto.
 • Dermed har hun i utgangspunktet 6,8 milliarder kroner disponibelt.
 • Men blant annet lavere vekst i pensjoner og nedjustert lønnsvekst i år betyr også lavere skatteinntekter. Sammen med en del aktive grep fra Jensen betyr dette at skattenivået synker med 2,1 milliarder kroner i året reviderte budsjett, sammenlignet med anslaget gitt i det opprinnelige budsjettet.
 • Etter at dette skatte- og avgiftsfallet har tatt sitt av de 6,8 milliardene, sitter Jensen igjen med 4,7 milliarder kroner på bordet. Disse pengene bruker hun til å sende et like stort beløp tilbake til Oljefondet. Hun trenger minde oljepenger for å få budsjettet i balanse,

Derfor: bruken av oljepenger i år blir justert ned fra 225,6 milliarder kroner til 220,9 milliarder kroner.

Her endrer Jensen på utgiftene

Jensens utgiftsendringer går begge veier på en lang rekke poster. Noen av de største er, regnet i forhold til det opprinnelige 2017-budsjettet er:

 • Lavere utgifter i folketrygden med 5,5 milliarder kroner.
 • Mer momskompensasjon til kommuner, fylker og organisasjoner øker utgiftene med 1,1 milliarder kroner.
 • Utsatte utgifter til nasjonalmuseet gir 550 millioner i lavere utgifter i år.
 • Økt bosettingstilskudd til enslige, mindreårige asylsøkere 343 millioner.
 • Kommunereformen gir 244 millioner i økte utgifter.
 • Tilsagn om tilskudd til 1300 heldøgns omsorgsplasser øker utgiftene med 108 millioner kroner.
 • Sum netto reduserte utgifter: 3,4 milliarder kroner

Skattelettelser også nå

Jensen endrer skattereglene slik at det blir 1,75 milliarder i lettelse på årsbasis.

Av dette gir hun 840 millioner kroner i skattelette til pensjonistene. Dette skal plastre såret som vil oppstå i det kommende pensjonistoppgjøret.

Gitt tallene som nå ligger på bordet og gitt de vedtatte reglene for å regulere løpende pensjoner, ligger det an til at alderspensjonistene for tredje året på rad får redusert kjøpekraft før skatt.

I tillegg blir det skattelettelser for sparing til pensjoner.

Jensens aktive lettelser, sammen andres strukturelle endringer i økonomien utenfor hennes kontroll, gjør at skattenivået synker med 2,1 milliarder kroner i år, regnet i forhold til det opprinnelige budsjettet.

Les også

Pensjonistene får lavere kjøpekraft tredje året på rad

Her justerer hun inntektene

Noen inntektsposter på budsjettet ender seg. De store postene er

 • Økt utbytte fra statsselskapene med 2,3 milliarder kroner. Av dette står Statkraft for 1,8 milliarder kroner
 • Andre forslag til økte inntekter gir 839 milliarder kroner

Sum netto økte inntekter: seg til 3,4 milliarder kroner.

Slik justerer hun prognosene

Regjeringen gjør en rekke justeringer i prognosen for norsk økonomi i 2017.

Nå tror Jensen at norsk økonomi vil utvikle seg slik i 2017 (anslagene i det opprinnelige budsjettet lagt frem i fjor høst står i parentes):

 • 1,6 prosent vekst i Fastlands-Norges produksjon (1,7 prosent).
 • 4,3 prosent ledighet, målt ved Statistisk sentralbyrå sin metode, som også prøver å fange opp dem som ikke registrerer seg hos Nav (4,6 prosent)
 • 2,8 prosent ledighet, målt ved antall ledige som har registrert seg hos Nav (3,1 prosent)
 • 2,4 prosent vekst i gjennomsnittlig årslønn (2,7 prosent)
 • Med den antatte prisveksten gir dette n vekst i reallønnen på 0,5 prosent (0,7 prosent)
 • 2,1 prosent vekst i privat forbruk (2,3 prosent).