Her er kartet som viser at de mest lovende oljeområdene i Lofoten ligger utenfor Aps oljefrie sone

I store deler av Aps «petroleumsfrie» Lofoten-sone har det aldri vært aktuelt å lete etter olje og gass. – Som å verne Oslofjorden mot boring, sier Naturvernforbundet.

Ap vil opprette nasjonalpark og vernesone i havet fem mil rundt Lofotodden. Den påvirker oljebransjen i liten grad, ifølge Aftenpostens kart (se lenger ned i artikkelen). Bildet viser Reinefjorden på Moskenesøya, i området der Ap vil opprette nasjonalparken.

Aps sentralstyre vedtok mandag kveld et kompromiss i striden rundt konsekvensutredning eller vern av de attraktive oljeområdene utenfor Lofoten, Vesterålen og Senja.

Dette ble kompromisset:

  • Konsekvensutredning startes for Nordland 6.
  • Konsekvensutredning av de mer landnære områdene Nordland 7 og Troms 2 utsettes til etter neste stortingsperiode.
  • Det opprettes en nasjonalpark på Lofotodden. En sone på 5 mil i havet rundt parken, pluss hele Vestfjorden, erklæres som «petroleumsfri sone».

– I Vestfjorden er det aldri planlagt oljeaktivitet. Å erklære det som «petroleumsfri sone» blir som å verne Oslofjorden, sier leder i Naturvernforbundet, Silje Ask Lundberg.

Også Oljedirektoratet bekrefter overfor Aftenposten at det aldri noensinne har vært aktuelt å åpne for oljeaktivitet i Vestfjorden.

Aftenposten har plottet vernesonen på 5 mil inn på et kart som også viser petroleumsområdene og Oljedirektoratets oversikt over hvor de kjente olje- og gassprospektene i området ligger.

Kartet viser at alle de kjente olje- og gassprospektene i området (merket i svart) ligger utenfor Aps foreslåtte vernesone (grønn).

(Artikkelen fortsetter under kartet)

  • En liten del lengst øst på området Nordland 6, som ligger nærmest Røst, vil bli omfattet av sonen.
  • Også de mest sørøstlige og landnære delene av Nordland 7, langs vestkysten av Lofoten, blir uaktuelle for oljevirksomhet om Aps kompromiss blir gjeldende politikk.
  • Havområdene rundt Vesterålen og Senja, altså de nordlige delene av Nordland 7 og hele Troms 2, blir ikke omfattet, og kan bli åpnet for konsekvensutredning når neste stortingsperiode er over.

Ifølge Oljedirektoratet venter man at det finnes om lag 200 millioner standard kubikkmeter oljeekvivalenter i hele området. Dette tilsvarer rundt 1270 millioner fat olje med en samlet verdi på 600 milliarder kroner med dagens oljepris (55 dollar pr. fat) og dollarkurs (8,5 kroner pr. dollar).

– 43 prosent av dette venter vi å finne på Nordland 6, mens vi venter å finne omtrent like mye i de to andre områdene tilsammen, sier letedirektør Sissel Eriksen i Oljedirektoratet til Aftenposten.

– Tilfeldig

Terje Lien Aasland sitter i sentralstyret og energi- og miljøkomiteen for Arbeiderpartiet. Han sier det er tilfeldig at alle de mest lovende olje- og gassprospektene i området faller utenfor Aps foreslåtte petroleumsfrie sone.

– Vi mener at fem mil er en god buffersone, sier han.

Han sier sentralstyret ut over dette ikke har noen vitenskapelig begrunnelse for hvorfor sonen er satt til akkurat fem mil.

Han sier han er «forundret over forundringen» rundt at partiet erklærer Vestfjorden petroleumsfri.

– I arbeid med tidligere forvaltningsplaner har også området på innsiden av Lofoten vært diskutert. Derfor synes jeg det er naturlig å si at heller ikke Vestfjorden skal være berørt av oljeaktivitet, sier han.

– Vil ta hensyn til fisk

Arbeiderpartiet understreker at hensynet til fiskeriene har veid tungt i vedtaket. Om Norland 6, som skal åpnes for konsekvensutredning, skriver partiet at «dette området ligger lengst fra Lofoten-området. (...). Her er også kontinentalsokkelen bredere og mulige konflikter mellom fiskerinæringen og olje- og gassvirksomhet også færre».

Norges Fiskarlag reagerer på at Røstbanken, som ifølge Havforskningsinstituttet er et av de aller viktigste skreifiskeområdene, ligger delvis utenfor den petroleumsfrie sonen.

– Det er vi nødt til å ta hensyn til når vi diskuterer spørsmålet videre. Hvis det skulle åpnes for petroleumsaktivitet, er det ikke mest sannsynlig at det er akkurat disse skreibankene som blir åpnet, sier Aasland.

Havforskningsinstituttet: – Konflikt med økosystemet

Programleder Frode Vikebø ved Havforskningsinstituttet sier konsekvensutredning av Nordland 6, slik Ap foreslår, er mindre problematisk enn områdene lenger nord.

– Det kan stemme at det kanskje blir mindre arealkonflikt med fiskeriene, men hvis vi snakker om konflikt med økosystemet, blir det mer problematisk, sier programleder Frode Vikebø ved Havforskningsinstituttet til Aftenposten.

Han peker på at 70 prosent av de kommersielt viktige artene vi høster nordover i og mot Barentshavet driver gjennom dette området i sine mest sårbare stadier som egg, larver og tidlig yngel.

– Vi snakker ikke bare om torsk, men også en rekke andre viktige fiskebestander, som uer, sei og sild, sier han.

– Disse ville selvfølgelig blitt enda mer utsatt hvis man også hadde åpnet opp Nordland 7 og Troms 2, men dette er ikke uproblematisk, dette heller, sier han.

Det er Havforskningsinstituttet som har definert de viktige skreifiskeområdene i Aftenpostens kart, basert på den beste fangsten i 2016.