Nesten ingen kontroll med private barnehager

Kommunene har etter 2013 hatt tilsyn med bruken av offentlige tilskudd i bare 1 prosent av de private barnehagene.

Konsernet Trygge Barnehager AS er ett av de aller største på private barnehager i Norge. Barnehagene blir drevet under merkenavnet FUS (illustrajonsfoto).
 • Sigurd Bjørnestad

– Kommunene har kontrollert økonomien i en svært liten andel av de private barnehagene, sier samfunnsviter Bjørn Brox.

Han var medforfatter i en rapport konsulentselskapet Agenda Kaupang la frem i fjor høst. Temaet var kommunenes kontroll med de private barnehagenes bruk av offentlige tilskudd.

Datainnsamlingen ble gjort i fjor vår. Undersøkelsen omfatter tilsyn etter at dagens regler ble innført i 2013.

Les sakene Aftenposten har publisert om barnehagekonsernet Trygge Barnehager AS:

Rapporten viser at kommunene sliter med barnehageloven.

– Reglene for bruk av kommunale tilskudd oppfattes som så uklare og vanskelige å praktisere at kommunen vegrer seg for å gå i gang med dette, sier Brox.

Bare «rimelige» overskudd

Private barnehager skal få de samme tilskuddene som kommunale barnehager. Barnehageloven sier at årsresultatet skal være «rimelig».

Dette «rimelige» overskuddet er tillatt hvis:

 • Barnehagen bare er belastet kostnader som «direkte vedrører godkjent drift»
 • Barnehagen ikke betaler overpris for varer og tjenester som eierne eller nærstående leverer. Prisene skal være slik de «ville vært fastsatt mellom uavhengige parter»
 • Lønnen til de ansatte kan ikke være «vesentlig lavere» enn det som er vanlig i kommunale barnehager.

Med andre ord: Reglene baserer seg på formuleringer som «rimelig», «direkte vedrører», «ville vært» og «vesentlig lavere».

– Det ser ikke ut til at staten har ønsket å presisere disse formuleringene, sier Brox.

Prosjekt i to deler

Prosjektet til Agenda Kaupang besto av to deler:

 • En spørreundersøkelse blant de 278 kommunene som har private barnehager. 227 kommuner svarte.
 • Intervjuer med åtte utvalgte kommuner. Intervjuene er gjort med de åtte største og mest aktive kommunene med private barnehager.

Tilsyn i 17 kommuner

Spørreundersøkelsen viser:

 • Bare 17 av de 227 kommunene som svarte har avsluttet tilsyn med de private barnehagene.
 • Blant disse var det 11 kommuner som hadde avdekket brudd på reglene om bruk av offentlig tilskudd.
 • Av disse igjen var det åtte kommuner som krevde tilbakebetaling av tilskudd. Én kommune hadde mottatt tilbakebetaling da undersøkelsen ble gjennomført.
 • I seks av kommunene med tilsyn ble det ikke avdekket brudd.

Åtte kommuner under lupen

I prosjektet har Agenda Kaupang gjennom intervjuer sett nærmere på åtte kommuner med i alt 615 private barnehager.

De mottok i alt 3,6 milliarder kroner i kommunale tilskudd i 2016 og utgjør er en femtedel av de private barnehagene i Norge.

Oslo, Kristiansand, Skedsmo og Ski er blant de åtte kommunene.

Kontroll med 1 prosent

I rapporten står det at de åtte kommunene omfatter «storparten av de aktive kommunene» når det gjelder kontroll.

I disse åtte kommunene har det vært tilsyn i rundt 4 prosent av de private barnehagene.

Gitt at nesten alle kontrollene skjer i de åtte kommunene og overført til hele landet betyr dette ifølge rapporten at omtrent 1 prosent av de private barnehagene har hatt tilsyn etter 2013.

Barnehagene klager

For de åtte kommunene viser undersøkelsen:

 • Det er krevd tilbakebetaling av tilskudd i 26 barnehager.
 • Åtte av dem har akseptert dette.
 • 13 av sakene var i september i fjor klaget inn til fylkesmannen.
 • Frem til september i fjor hadde én kommune fått medhold i en klagesak til fylkesmannen.

– Vi må kunne konkludere med at de åtte kommunene har hatt få tilsyn med små resultater, sier han.

Lønn er vanskelig

Blant de åtte kommunene som er nærmere undersøkt er det «vesentlig lavere lønnskostnader» som har gitt krav om tilbakebetaling i flest kommuner og for flest barnehager

I alt har det vært det 15 saker i fire kommuner med krav om tilbakebetaling på grunn av «vesentlig lavere lønnskostnader».

I ti av disse sakene har barnehageeierne klaget til Fylkesmannen. De har fått medhold i alle.

I rapporten står det at «det finnes ingen norm for hvor mye som er «vesentlig lavere lønnskostnader» i barnehagene».

Private barnehager er kontroversielle i det politiske miljøet. Her er tre saker om det som skjer på Stortinget: