Økonomi

Uendret rente fra Norges Bank til 2022

Norges Bank holder styringsrenten uendret på 1,50 prosent. Banken gjentar sin prognose om uendret rente de tre neste årene.

Sentralbanksjef Øystein Olsen og hans hovedstyre har besluttet å holde styringsrenten uendret.
  • Sigurd Bjørnestad
    Sigurd Bjørnestad
    Journalist

Hovedstyret i Norges Bank har besluttet å holde styringsrenten uendret. Det melder banken i en pressemelding torsdag formiddag.

Banken legger også frem nye prognoser for norsk økonomi til 2022 og oppdaterte planer for egen rentesetting, gitt mange forutsetninger om den økonomiske utviklingen.

– Slik vi nå vurderer utsiktene og risikobildet, vil styringsrenten mest sannsynlig bli værende på dagens nivå den nærmeste tiden, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.

Den forrige renteøkningen kom i midten av september. Da ble styringsrenten satt til 1,50 prosent. Da hadde det hadde gått ett år med fire renteøkninger siden september 2018.

«Hovedstyrets vurdering er at utsiktene og risikobildet samlet sett tilsier at renten holdes nær dagens nivå fremover», skriver banken i pressemeldingen.

Uendret rente i tre år

Torsdag la banken også frem nye prognoser for norsk økonomi til 2022 og en prognose for sine egen rentesetting, en såkalt «rentebane», gitt en rekke forutsetninger.

«Prognosen for styringsrenten er om lag uendret fra forrige rapport», skriver banken. Det vil si at uendret styringsrente de tre neste årene er mest sannsynlig.

Deretter er det litt på den ene siden og litt på den andre siden om rentebanen.

«En svakere krone enn anslått tilsier isolert sett en høyere rentebane. På den annen side ser oppgangen i norsk økonomi ut til å være litt mer moderat enn tidligere lagt til grunn. Det tilsier isolert sett en litt lavere rentebane», skriver banken.

Les også

SSB spår gode lønnsoppgjør og høy stemning på kjøpesenteret

Fornøyd mot jul

Norges Bank oppsummerer den økonomiske utviklingen siden renteøkningene startet i september i fjor: «Siden september i fjor er styringsrenten hevet gradvis. Pengepolitikken er blitt mindre ekspansiv.»

Deretter vurderer banken dagens situasjon og de nære utsiktene: «Prisveksten er nær inflasjonsmålet, og kapasitetsutnyttingen er noe over et normalt nivå. Svekkelsen av kronen vil trolig bidra til noe høyere prisvekst. Lønnsveksten ser likevel ut til å holde seg moderat fremover. Veksten i fastlandsøkonomien er i ferd med å avta.»

Norges Bank konkluderer inn mot julehøytiden: «Med en rente nær dagens nivå er det utsikter til at inflasjonen vil holde seg nær inflasjonsmålet og at kapasitetsutnyttingen vil avta mot et normalt nivå.»

Bankens oppdrag og mål er å holde den årlige prisveksten nær 2 prosent over tid. Med prismålet i sikte og normalt trykk i norsk økonomi kan sentralbankfolkene si seg tilfreds og for en stund rette blikket mot Betlehem.

Internasjonal økonomi blir ikke nevnt med et ord i pressemeldingen.

Venter vekst reallønnen

En nærmer blikk på Norges Banks tall for norsk økonomi til 2022 viser gjennomgående svært små endringer i forhold til forrige prognose fra september.

Prognoser blir gitt i vekstrater fra ett år til det neste. For de viktigste vekstratene er endringene gjennomgående 0,1 eller 0,2 prosentenheter i forhold til prognosen fra september.

Ett unntak er veksten i samlet etterspørsel i Fastlands-Norge. Den er nedjustert fra 1,8 til 1,4 prosent for neste år. Det skyldes at veksten i bedriftenes investeringer kraftig nedjuster til nesten null. I motsatt retning trekker en stor oppjustering i veksten i offentlig etterspørsel.

Norges Bank spår en vekst i reallønnen på 1 prosent hvert år de neste tre årene. Styringsrenten er helt flat i 2020–2022.

Veksten i oljeinvesteringene neste år er oppjustert.

Svenskene hever renten

Torsdag hevet den svenske sentralbanken sin styringsrente fra – 0,25 prosent til 0 prosent. Det er første gang på nesten fem år at renten ikke er i minus.

Rentehevingen var varslet på forhånd. I en pressemelding skriver den svenske sentralbanken at styringsrenten ifølge bankens egen prognose blir liggende uendret fremover, melder NTB.

Boliglånet koster mer

Styringsrenten går gjennom mange ledd i kapitalmarkedet før den blir en boliglånsrente. Ingen får lån til styringsrenten på 1,5 prosent.

Finansportalen.no er de beste rentene for et typisk boliglån i banken nå rundt 3 prosent.

Les mer om

  1. Økonomi
  2. Rentemøte
  3. Norges Bank