Starter kampen for å holde pensjonsnivået i staten

Offentlig ansatte ble i stor grad vernet fra pensjonsreformen. Nå starter Akademikerne kampen for å beholde det de har.

Akademikernes leder Kari Sollien vil at fremtidens offentlige ansatte skal ha minst like gode pensjoner som dagens.
  • Sigurd Bjørnestad
    Sigurd Bjørnestad

Onsdag denne uken starter forhandlingene om nye regler for tjenestepensjoner til offentlig ansatte.

Ifølge arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) og partene i arbeidslivet er målet at de skal bli enige om et anbefalt forslag innen 1. mars.

Utgangspunktet er en rapport fra en arbeidsgruppe i Hauglies departement. Den kom i desember 2015. Rapporten er ikke et konkret forslag, «men beskriver et mulighetsrom» for å lage en ny ordning.

Må bli minst like god

Kari Sollien leder fagorganisasjonen Akademikerne og er blant dem som skal delta i forhandlingene. Derfor har hun fått konsulentselskapet Actecan til å beregne konsekvensen av arbeidsgruppens «mulighetsrom».

– Vi er mest opptatt av dem som skal tjene opp hele pensjonen etter de nye reglene. Beregningene viser at disse vil komme dårligere ut med departementets skisse enn ved en videreføring av dagens regler, sier hun.

Sollien sier at opptjeningsreglene for den nye offentlige tjenestepensjonen må bli bedre enn i arbeidsgruppens skisse, slik at de som starte opptjeningen nå kommer minst like godt ut som etter gjeldende regler.

Offentlige pensjoner i utakt

Viktige sider ved offentlig tjenestepensjoner ble ikke endret i pensjonsreformen i 2011. Disse pensjonene er derfor i utakt med folketrygden og tjenestepensjonene i privat sektor.

Hvis resultatet av forhandlingene blir nær arbeidsgruppens skisse, blir offentlige tjenestepensjoner mye mer lik resten av pensjonssystemet.

– Høyt utdannede kommer dårligere ut

Actecans rapport ser på forskjellen mellom å videreføre dagens tjenestepensjon og de nye modellen arbeidsgruppen har utredet.

Gitt en rekke forutsetninger viser beregningene for to ulike årskull

  • at 1963-kullet vil øke sin samlede pensjon ved avgang 67 år, målt som andel av sluttlønnen, med 2–4 prosentenheter med den nye ordningen. Endringen avhenger av nivået på sluttlønnen.
  • at 1993- kullet vil få en nedgang i sin samlede pensjon, målt på samme måten med 2–6 prosentenheter. Nedgangen er minst i alternativet med den laveste sluttlønnen.

Sollien er bekymret for skissens virkning på pensjonene til dem som har lang utdanning.

– Vår medlemmer starter ofte sent i yrkeslivet og de har en stigende lønnsprofil. Departementets skisse gir særlig stort fall i samlet pensjon for slike arbeidstagere, sammenlignet med å videreføre dagens regler, sier hun.

Lønner seg mer å jobbe lenge

Et av siktemålene ved arbeidsgruppens skisse er å øke lønnsomheten av å jobbe noen år ekstra.

Forlaget til ny ordning vil forsterke pensjonsgevinsten ved å utsette avgangen noen år. Effekten er sterkest for 1993-kullet.

– Det er bra at skissen gjør det mer lønnsomt å jobbe lenger, sier Sollien.

LO har sagt at deres klare mål er at alle offentlig ansatte fortsatt skal ha krav på to-tredjedeler av lønnen ved fylte 67 år.