Oslo

Prisen for Lambda-avtalen: Minst 6,2 milliarder

Et grovt og foreløpig anslag sier at Munch-avtalen vil koste godt over seks milliarder kroner. Men det er flere usikkerhetsmomenter i kompromisset mellom SV og byrådspartiene.

Lambda skal stå ferdig i 2017/2018. Foto: MIR/HERREROS ARQUITECTOS

 • Hanne Mellingsæter
  Journalist

Svært få ante noe som helst før SV, Høyre, Venstre og KrF presenterte et

Les også

Politisk enighet om at Lambda skal bygges

. Samme kveld samlet folk seg til et

Les også

Tøyen-beboere om hestehandelen: «Fint. Hvis det blir noe av.»

, hvor tonen ble langt mer positiv enn antatt. Men her har folk sett fine planer før. Så hva skjer egentlig nå? Blir dette noe av? Og til hvilken pris?

«Ikke avskrekkende»

- Vi har ikke regnet nøyaktig på hvor mye dette koster, men mye av dette er tiltak Oslo kommune fra før hadde planlagt å gjøre, men som ikke var planlagt på Tøyen, sier Eirik Lae Solberg, gruppeleder for Høyre og leder av finanskomiteen.

- Ekstrakostnadene er ikke avskrekkende og vi mener kostnadene knyttet til avtalen er håndterbare.

Vi har gått igjennom punktene i avtalen for å se hva den kan komme til å koste. I og med at flere av forslagene også kom brått på fagetatene, har det vært vanskelig å få svar. Men et meget grovt anslag sender totalregningen opp i 6,2 milliarder. Da har vi tatt med det svært usikre tallet for nytt Teknisk museum, hvor kommunen i utgangspunktet kun ønsker å bidra med tomt.

Les også

Teknisk museum vil ikke til Tøyen

På den annen side er to andre usikkerhetsmomenter, Vitensenter og mulig grøntlokk over Finnmarkgata, holdt utenfor. Må lokket bygges, vil millionene rulle. Ifølge Rådgivende ingeniørers forening kan det fort bli 800.000 pr. løpemeter for en kombinasjon lokk/senking.

Ikke kontroll på alt

Lae Solberg erkjenner at både Vitensenteret og Finnmarkgata er usikre punkter fordi kommunen er avhengig av andre.

- Jeg mener det er naturlig å prøve å få til et samarbeid med store aktører i næringslivet, sier han om det ønskede Vitensenteret.

- Hva er du mest usikker på i denne avtalen?

Les også

«Jeg kan ikke ofre mitt barns skolegang for å være politisk korrekt»

- Noen av tiltakene kan kommunen styre helt selv. Andre deler av avtalen har vi ikke full kontroll på, men det kommer også klart frem. — Kan du garantere at alt blir gjennomført?

- Ja, jeg kan garantere at vi kommer til å følge opp denne avtalen med SV, og at vi både får bygget nytt Munch-museum og gjennomført det løftet for Tøyen som står beskrevet i avtalen.

- Hva skjer hvis man ikke får til alt, kan SV da bryte avtalen?

- Det som står i avtalen er noe byrådspartiene og SV i fellesskap ønsker å gjennomføre. Det står også at vi skal være løpende enige om hvordan avtalepunktene følges opp, og skulle det oppstå utfordringer knyttet til gjennomføring av enkelte av punktene så skal vi sette oss ned og diskutere løsninger.

Aftenposten lykkes ikke med å få en kommentar fra Marianne Borgen (SV) i går.

Avtalen - punkt for punkt

1. Lambda

Hva: Museumsbygg for Munchs kunst i Bjørvika.

Når: Åpning i 2017/2018.

Pris: 1,65 milliarder kroner - uten inventar.

2. Områdesatsing Tøyen

Hva: Levekårssatsing etter modell fra Groruddalen og Søndre Nordstrand. Oslo kommune forplikter seg til å gi 25 millioner i perioden 2014–2019. Gamle Oslo bydelsutvalg forvalter midlene. Oslo ber staten bidra med samme beløp.

Når: Fra 1. januar 2014.

Pris: 125 millioner.

3. Tøyen senter oppgraderes

Tøyen senter skal rustes opp. Planene er klare. Foto: JARMUND VIGSNÆS AS ARKITEKTER MNAL

Hva: I avtalen står det at kommunen skal medvirke til at senteret oppgraderes i tråd med planer som allerede foreligger. Når: Oppstart så raskt som mulig, senest i 2014.

Pris: Kommunens bidrag blir 15 millioner.

4. T-banestasjonen rustes opp

Hva: Toghallen og inngangene rustes opp, inkluderer skilting og belysning.

Når: Oppstart i 2014.

Pris: Minst 50 millioner.

Rambøll gjorde et kostnadsoverslag i 2008. Da var prisen 40 mill. I et notat fra 2012 står det at prisene må økes med minst 25 pst. Her står det også at å ruste opp toghallen vil koste vesentlig mer.

5. Nytt badeland

Et badeland ala Drammensbadet og Risenga (bildet) skal bygges på Tøyen. Foto: Øhman Rolf

Hva: Kommunalt bad med flere basseng etter modell fra Drammen og Risenga i Asker. Når: Planarbeidet skal starte umiddelbart. Målet er å få det ferdig samtidig med Lambda i 2017/2018.

Pris: 350 millioner.

Asplan Viak har nylig utredet dette. Skal anlegget stå klart i 2017/2018 må arbeidet starte umiddelbart.

6. Finnmarkgata

Skal Finnmarkgata stenges, eller skal det bygges lokk? Og hva koster det? Foto: Furulund, Svein E.

Hva: Det tas initiativ til å stenge gaten for trafikk. I avtalen står det også at dersom dette ikke lar seg gjøre, så etableres et grøntlokk over samme område. I påvente av dette skal Oslo høre med staten om de kan gjøre et forsøk med å stenge Finnmarkgata slik at bare busser kan passere. Når: Usikkert.

Pris: Usikkert.

Statens vegvesen gjør det klart at dette er en kommunal vei og vil ikke si noe som saken. Bymiljøetaten har ikke utredet dette tidligere. Aftenposten har forhørt seg med Rådgivende ingeniørers forening, som anslår at en kombinasjon av lokk og senking kan komme på opptil 800.000 kroner pr. løpemeter vei.

7. Vitensenter

Hva: Populærvitenskapelig opplevelses— og læringssenter innen matematikk, naturvitenskap og teknologi- Når: Arbeidet igangsettes umiddelbart.

Pris: Usikkert.

8. Teknisk museum

Teknisk museum holder i dag til på Kjelsås og vil egentlig ikke til Tøyen. Foto: Øhman Rolf

Hva: Oslo kommune sjekker om det er mulig å samlokalisere et Vitensenter og det planlagte Veksthuset med Teknisk museum som i dag ligger på Kjelsås. Tanken er å bygge stasjonsby på Frysja og bruke gevinsten på dette prosjektet. Når: Usikkert. Vil ta minst 5 år å bygge nytt museum (se egen sak).

Pris: 2 milliarder

Prisen er et grovt anslag fra Teknisk museums ledelse for et nytt konsept slik de ønsker det. Blir trolig finansiert gjennom et spleiselag. Usikkert hvor mye kommunen må ut med.

9. Tøyen skole

Tøyen skole skal være åpen på kveldstid. Foto: Rolf Øhman

Hva: Skolen skal være en kultur— og miljøskole og et kultursenter for bydelen. Utvidet åpningstid fra høsten. Det etableres aktiviteter i samarbeid med nærmiljø og organisasjoner. Alle elevene får gratis kjernetid i aktivitetsskolen og halv pris på badebillett på Tøyenbadet. Dette finansieres gjennom områdeløftet (punkt 1). Når: Fra høsten.

Pris: Usikkert.

Utdanningsetaten vil ikke si annet enn at de forholder seg til bystyrets vedtak og oppdrag etaten får deres byråd i denne saken.

10. Kulturstasjon

Hva: Oslo musikk- og kulturskole får 700 nye plasser blant annet gjennom ny kulturstasjon på Tøyen skole.

Når: 2014/2015.

Pris: Ca. 7 millioner.

Administrative utgifter og tilrettelegging av lokaler er ikke tatt med. Prisen er avhengig av elevbetaling, ifølge Oslo musikk- og kulturskole.

11. Friluftsscene

Hva: Det skal bygges en friluftsscene i Tøyenparken.

Når: Usikkert.

Pris: Usikkert.

Bymiljøetaten sier det er femti år siden sist de bygget en slik scene og at det er altfor tidlig å si noe om pris og fremdrift.

12. Kommunale boliger

Hva: Hagegata 30 blir studentboliger, Hagegata 31 selges. Pengene brukes på å kjøpe sosialboliger andre steder enn i indre Oslo øst. Oslo kommune kjøper minst 600 nye kommunal leiligheter.

Når: Innen 2017.

Pris: Grovt anslag – 2 milliarder.

Byrådsavdeling for kultur og næring vil komme tilbake til dette i budsjettprosessen. For å gi en idé om hva det kan komme til å koste har vi brukt byrådets siste kjøpsforslag som eksempel. I denne saken koster 43 leiligheter 143,5 millioner. Til samme pris ville da 600 leiligheter landet på i overkant av 2 milliarder.

13. Bemanningsnorm i barnehagene

Hva: Bemanningsnormen som ble sagt opp i fjor gjeninnføres ved avtale med de ansattes organisasjoner.

Når: 1. januar 2014.

Pris: Usikkert.

Byrådsavdeling for kunnskap og utdanning har ikke besvart dette spørsmålet.

14. Dette skal utredes

Rus og psykiatri. Det gjennomføres en kartlegging av omfanget av rus- og psykiatritilbudet i Tøyen-området for å vurdere om noen av tilbudene skal flyttes til andre deler av byen.

Fritt brukervalg. Det settes i gang et arbeid for å innføre fritt brukervalg på dagsenter-, bo- og omsorgstilbud for utviklingshemmede og andre hjelpetrengende fra høsten 2014.

Mindre byråkrati. Et forsynings- og omstillingsprosjekt hvor kommunen ser etter muligheter for enklere rapporteringsrutiner.

Tomme bygg. Byrådet skal gå igjennom tomme kommunale bygg for å se om noen av disse kan brukes til kunstneratelier, verksteder for kunsthåndverkere med mer.

 1. Les også

  - Vi burde vært del av Munch-avtalen

 2. Les også

  Politikerne om Tøyen: - Vi holder hva vi lover

 3. Les også

  Lambda-avtalen vil fordele sosial nød utover byen

 4. Les også

  Frp vil ikke samarbeide med Oslo-byrådet om neste års budsjett