Oslo yngre enn antatt

Dateringen av Oslos grunnleggelse er trolig feil. Dermed kan byen ha feiret tusenårsjubileet 50 år for tidlig.

I spissen for feiringen av tusenårsjubileet i 2000 - jubileumsdirektør Gro Balas og ordfører Per Ditlev-Simonsen. Nå kan det bli nødvendig med en ny fest.

Dataene som var foranledningen til tusenårsfeiringen i 2000, bygget på radiokarbondateringer fra 1972 av kirkegårdsområdet til Clemenskirken i Gamlebyen. Nå gir nye måle— og analysemetoder grunn til å sette spørsmålstegn ved påliteligheten til de gamle dateringene. Tidligere konkluderte man med at byen ble grunnlagt før kirkegårdsområdet rundt kirken ble anlagt. De nye forskningsresultatene antyder nå at byen og kirkegården ble anlagt samtidig, eller at kirkegården sogar kom før byen.- Trolig ble kirkegården anlagt i første halvdel av 1000-tallet. Selv om den ikke gir noe entydig holdepunkt for å fastslå når Oslo ble grunnlagt, finnes det pr. dags dato intet bevis for at byen ble etablert før midten av 1000-tallet, opplyser forsker Sæbjørg Walaker Nordeide ved Senter for middelalderstudier, Universitetet i Bergen. Sammen med forsker Steinar Gulliksen ved NTNU i Trondheim har hun tolket de nye målingene.

- Undersøkte graver.

Funnet åpner dermed muligheten for et nytt tusenårsjubileum rundt år 2050, skulle Oslo kommune ønske det. Forskningsresultatet understøtter også det Snorre skrev på 1200-tallet, nemlig at Oslo ble grunnlagt av Harald Hardråde i 1050.- Kirkegårdsområdet er klart eldre enn selve Clemenskirken, men ble ifølge dateringene fra 1972, tidfestet til 900- eller 1000-tallet, opplyser Nordeide. - Dette gjorde de eldste gravene i området også til de eldste kristne graver i Norge. Nå mener vi å kunne eliminere 900-tallet, det vil si at skjelettmaterialet er yngre og i hovedsak kan dateres til første halvdel av 1000-tallet. Arkeolog Ole Egil Eide som undersøkte 152 av gravene ved i hovedsak å grave inni ruinen av den senere kirken, konkluderte også med at gravene som lå parallelt med gaten utenfor, ble justert etter gatemønsteret, og derfor anlagt etter at den bymessige bebyggelsen kom. I dag tror vi imidlertid det var omvendt: Gravene kom først, deretter gateløpene.

Snudde.

Eides konklusjoner i 1970-årene ble likevel støttet av byarkeologen Erik Schia så sent som i 1991. Schia mente Oslo også kunne ha vært grunnlagt av danskekongen Harald Blåtann (940- 985) helt på slutten av 900-tallet. Sammen med annen argumentasjon banet dette veien for Oslos tusenårsfeiring i 2000, på et tidspunkt da Eide allerede hadde revurdert sine konklusjoner og endret syn. Han argumenterte således så sent som i 1996 imot at feiringen skulle legges til år 2000. Schia døde selv i 1993, og fikk aldri anledning til å endre sin teori.- Grunnleggelse av en by var et viktig element i utøvelsen av kongemakt, og kirken ble ofte brukt som instrument i denne sammenheng. Vi vet at de som først ble gravlagt på kirkegården til Clemenskirken, var et representativt utvalg av befolkningen, ikke bare overklasse eller for eksempel bare menn. Vi har for øvrig mange eksempler på tilstedeværelsen av en kristen kirkegård uten kirke, både i Norge og for eksempel på De britiske øyer, opplyser Sæbjørg Walaker Nordeide.

Ruinen av Clemenskirken i Gamlebyen i Oslo. Det er nye måle-og analysemetoder av radiokarbondateringer herfra som sår tvil om byens alder.