Oslo

Lagmannsretten: Billettkontrollører er ikke offentlige tjenestemenn

Ja, mente Oslo tingrett. Nei, konkluderte Borgarting lagmannsrett.

En Securitas-vekter ble utsatt for vold mens hun jobbet som billettkontrollør på Ruters busser. I Oslo tingrett ble de tiltalte dømt for vold mot offentlig tjenesteperson. Sakene ble anket til lagmannretten som konkluderte med at dette var feil, at innleide Securitas-kontrollører ikke kan anses som offentlige tjenestepersoner.
  • Henrik Arneberg

En kvinnelig billettkontrollør, ansatt i Securitas og innleid for Ruter, ble to ganger utsatt for vold på jobb. Episodene ble anmeldt som vold mot offentlig tjenesteperson.

Hendelsene skjedde på Ruters busser i april og september 2013, og ble behandlet i Oslo tingrett i januar i fjor. Der endte det med ubetinget dom for begge de tiltalte.

Anket saken, utfallet endret seg

Utfallet endret seg fullstendig da saken nylig var oppe i Borgarting lagmannsrett.

La oss først kort forklare hendelsesforløpet:

«På buss 54, dyttet tiltalte, samt grep med en/begge hendene på/ved halsen til, billettkontrollør NN, står det forklart om den første episoden.

Deretter: «I Oslo skallet og/eller slo tiltalte billettkontrollør for å unndra seg eller vanskeliggjøre billettkontroll med den følgen at NN ble påført smerte og falt .

I begge rettsinstanser er de tiltalte snikerne dømt for å ha utøvd vold mot den kvinnelige billettkontrolløren, med mål om å komme seg av bussen for å slippe bot.

Les også:Ruter vil tette smutthull for snikere

Uenige i paragrafbruk

Stridens kjerne, som førte til anke i begge sakene, er at tiltaltes forsvarere mener det ble brukt feil lovanvendelse. Oslo tingrett valgte nemlig å dømme begge for overtredelse av straffeloven § 127, vold mot offentlig tjenesteperson.

I tingrettens vurdering av skyldspørsmålene står det blant annet at de tiltalte var klar over, eller må ha forstått at det var overveiende sannsynlig, at voldsanvendelsen var rettet mot offentlig tjenestemann.

De tiltaltes forsvarere anførte at billettkontrolløren var ansatt i Securitas Norge AS, som er innleid av Ruter, og derfor ikke kan anses som offentlig tjenestemann, noe retten ikke var enig i.

«Ruter benytter egne ansatte som billettkontrollører på trikk og t-bane, mens de benytter innleide vektere fra Securitas Norge AS som billettkontrollører på buss og båt. Retten kan ikke se at Ruters organisering av arbeidet kan være avgjørende. Kontrolløren har de samme arbeidsoppgavene som billettkontrollørene i Ruter og ivaretar det offentliges interesser. Etter en helhetsvurdering finner retten at billettkontrolløren er en offentlig tjenestemann» , står det i tingrettsdommene.

De tiltalte ble dømt til henholdsvis 21 og 24 dagers ubetinget fengsel.

Les også: Parkeringsvakt: «Ikke alle tåler å bli truet på livet»

Slapp fengsel

Det ble inngitt en samkjørt anke. Tiltaltes forsvarere mente fortsatt at Securitas-vekteren ikke kunne anses som offentlig tjenesteperson, og viste blant annet til at innleide kontrollører på busser faller utenfor § 127, tredje ledd som kun gjelder trikk og tog (se faktaboks **).

Anken ble av først nektet fremmet fordi lagmannsretten mente billettkontrollører, også i Securitas, etter fast praksis anses som offentlige tjenestemenn. Beslutningen ble påanket til Høyesterett og førte frem.

I dommen konkluderer lagmannsretten med at de tiltalte ikke kan dømmes for overtredelse av § 127. Lagmannsretten skriver også at Ruters virksomhet må anses å ha et «rent privatrettslig preg», og at «Ruters billettkontroll har et privatrettslig grunnlag i transportavtalen med den reisende».

Påtalemyndigheten viste til at Ruters transportvedtektene er godkjent av Samferdselsdepartementet, men lagmannsretten kunne ikke se hvordan dette ga karakter av offentlig myndighetsutøvelse.

«Selv om utøvelsen av tilbakeholdsretten har et preg av myndighetsutøvelse, kan det forhold at det foreligger nødvendig lovhjemmel som gjør tilbakehold etter transportvedtektene lovlig, ikke medføre at billettkontrolløren anses å utøve offentlig myndighet i relasjon til straffeloven § 127», står det i dommen.

Konklusjonen er at kontrolløren ikke utøvde offentlig myndighet ved billettkontrollen, og at hun derfor faller utenfor det særlig rettsvernet som den aktuelle paragrafen gir.

Dommene ble endret til betinget fengsel med prøvetid på to år.

Les også: Ruter-sjåfører har fått en halv million i mobil-bøter

Forskjell på politi og vekter

Trond Erik Aansløkken var advokat for en av de to tiltalte. Han er fornøyd, men ikke overrasket over utfallet.

— Dette er en prinsipiell sak som handler om hvorvidt vektere og offentlige tjenestemenn skal ha samme særskilte vern. Det handler om at Ruter velger å outsource kontrollfunksjoner til et privat vekterselskap, noe som skjer oftere og oftere i samfunnet. Dommen gir et klart signal om at vektere generelt ikke omfattes av et slikt særskilt beskyttelsesbehov, sier Aansløkken.

Ruter opplyser at de tar dommen til etterretning, men understreker samtidig at de ser svært alvorlig på all vold som utøves mot operatører som jobber for selskapet.

— Vi oppfordrer i våre instrukser til å politianmelde alle tilfeller av vold mot enten kontrollører eller annet personell. Denne dommen omhandler en prinsipiell problemstilling så det blir opp til påtalemyndighetene å vurdere om den bør ankes, sier pressevakt Trond Brekke.

Ankefristen går ut 27. november. Det er foreløpig ikke tatt stilling til om sakene vil kunne ende i høyesterett.

Les også

  1. Ruter vil tette smutthull for snikere

  2. - Passasjer tok kvelertak på vekter under billettkontroll

  3. Hadde ikke billett på T-banen, havnet på glattcelle

Les mer om

  1. Kollektivtransport
  2. Ruter