EMD avviste saken til voldsutsatt Oslo-lærer

Den voldsutsatte Oslo-læreren Clemens Saers har fått saken sin mot Norge avslått av Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) i Strasbourg.

Advokat John Christian Elden er forsvareren til den voldsutsatte lektoren Clemens Saers.

Saers fikk livsvarige skader da han ble angrepet av en 18 år gammel elev som forsøkte å ta seg inn i klasserommet hans på Oslo handelsgymnasium i mai 2014.

Etter å ha tapt i to rettsinstanser anket han saken til Høyesterett. Anken ble avvist i mars i år.

Clemens Saers, lærer

Lektoren valgte deretter å klage Norge inn for EMD. Klagen gjaldt statens positive forpliktelser etter Den europeiske menneskerettskonvensjon (EMK) for å sikre ham mot angrep da han var på jobb som lærer.

Domstolen i Strasbourg besluttet nylig å avslå saken. Avslaget ble begrunnet med at EMD bare kan behandle saker etter at alle nasjonale rettsmidler er uttømt og innen seks måneder etter at siste avgjørelse ble tatt.

– Dessverre ville ikke EMD ta opp saken til behandling, så læreres rettsvern har klare mangler også i Norge, skriver hans advokat John Christian Elden i en tekstmelding til NTB.

Sears påberopte seg brudd på EMK artikkel 3 som forbyr tortur umenneskelig og nedverdigende behandling. Subsidiært ble brudd på artikkel 8 om rett til privatliv påberopt.