Oslo

Dette er Oslos klimabudsjett - enkelt forklart

Å fjerne «fossile energikilder til spisslast i fjernvarme» er et av tiltakene i klimabudsjettet. Her er en litt enklere oversikt over hva det betyr.

  • Olav Eggesvik
    Journalist

For første gang i Oslos historie legger et byråd frem et eget budsjett for å kutte i klimagassutslipp. Ifølge byrådet er hensikten at alle byrådene og alle deler av kommunen blir ansvarlige for å ta sin del.

Budsjettet viser også hvilke tiltak som må gjennomføres og om det er bevilget ekstra penger utover det som ligger i det vanlige budsjettet.

Allerede nå er det klart at budsjettet neppe vil gå opp i 2020. For å gjennomføre det største enkelttiltaket, karbonfangst på Klemetsrud, må Oslo få støtte fra staten.

Olje- og energiminister Tord Lien har varslet at et renseanlegg ikke vil være på plass før 2022.

  • Vil du fordype deg i klimabudsjettet? Du finner hele budsjettet på Oslo kommunes hjemmesider

Totalt sett ser budsjettet slik ut:

De ulike postene tar utgangspunkt i byrådets Klima- og energistrategi, som ble presentert i februar i år.

Det brukes fortsatt oljefyrer i noen kommunale bygg. Dette skal fases ut innen 2020.

Det bevilges 25 millioner kroner for for at private og næringsdrivende faser ut fossil oppvarming av bygninger.

I tillegg er det varslet et forbud mot fossil oppvarming av bygg i 2020.

Det meste av fjernvarmen i Oslo kommer fra brenning av søppel, ifølge tall fra Hafslund.

I perioder hvor det er veldig kaldt, hender det at man bruker fossile energikilder for å produsere fjernvarmen. I 2015 sto fossile energikilder for 1,3 prosent av Oslos fjernvarmeproduksjon, en nedgang fra året før.

Innen 2020 skal det være slutt på dette.

Det ligger noen tiltak i budsjettet som ikke direkte vil kutte i Oslos klimautslipp. Noen av dem er en egen energisystemplan og et pilotprosjekt for et mikroenergisystem på Furuset.

Det settes også av 75 millioner kroner til energieffektivisering og andre klimatiltak i kommunale bygg.

Byrådet har satset på at staten skal velge forbrenningsanlegget på Klemetsrud, der mye av fjernvarmen i Oslo produseres, skal få et fangstanlegg for CO2, som så skal lagres.

I byrådserklæringen står det at det er en forutsetning at staten velger Klemetsrud som en del av pilotprosjektet. Målet er at det skal være på plass innen 2020. Om det kommer på plass, har byrådet budsjettert med 165.000 tonn reduksjon i Oslos klimagassutslipp.

Men Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) har varslet at et anlegg ikke vil være på plass før 2022. Leverandørene mener det vil ta mellom tre og tre og et halvt år å bygge et anlegg.

I byrådets klimabudsjett er det budsjettert med at det skal være på plass innen 2020.

Videre jobbes det med et deponigassanlegg fra den nedlagte søppelfyllingen på Grønmo, som skal redusere utslippene med 8.000 tonn.

Vann- og avløpsetaten jobber med et prosjekt for å forbedre rensingen av avløpsvann. Det er beregnet et kutt i utslippene på 27.000 tonn fra dette.

Transport står for 63 prosent av utslippene i Oslo. Av dette står personbiler for det meste av forurensingen.

Derfor er den største delen av budsjettet viet det som kalles «mobilitet». Det skal kuttes 352.000 tonn utslipp i denne sektoren.

Kollektivtransport

Ruter har i lengre tid jobbet med å gjøre bussparken i Oslo utslippsfri.

Trikken og T-banen går på strøm, dermed gjenstår busser og ferger som ifølge budsjettet skal være fossilfrie innen 2020. Dette skal redusere utslippene med 30.000 tonn.

Det jobbes også med å gjøre drosjene i Oslo utslippsfrie. Det skal blant annet komme et krav om at tilrettelagt transport (TT) skal skje med utslippsfrie kjøretøy, det jobbes med nytt løyvereglement og egne ladestasjoner for el-drosjer. Et prosjekt skal også se på ladestasjoner for drosjebiler som går på hydrogen.

Personbiltrafikk

Dette er punktet med flest tiltak.

Blant tiltakene er noen restriktive for å få ned den totale trafikken, mens andre skal legge til rette for at det skal bli enklere å bruke utslippsfrie biler.

Blant de mest restriktive, som å jobbe for økte avgifter og drivstoffavgifter og parkeringsrestriksjoner, er behørig omtalt tidligere.

I budsjettposten for redusert biltrafikk, ligger det også tiltak for andre måter å reise på enn å kjøre bil.

Flere ladestasjoner for el- og hydrogenbiler, sykkelprosjektet og knutepunktsutvikling, at det bygges ut rundt områder med god kollektivdekning, er eksempler på dette.

Mange av tiltakene skal også forbedre luftkvaliteten i Oslo, som har overskredet grenseverdiene enkelte dager om vinteren.

Her er en oversikt: Hva kommunen kan og ikke kan gjøre for bedre byluft

Byrådet har budsjettert med 152.000 tonn kutt i utslipp fra dette. Totalt er det lagt inn 181,5 millioner kroner ekstra til disse tiltakene. Det inkluderer også en reell økning på 79,5 millioner kroner i driftsbudsjettet til Ruter.

Vare- og godstransport

De to postene skal samlet redusere Oslos utslipp med 96.000 tonn innen 2020.

For varetransporten er det foreslått å etablere laste- og losseplasser og stille utslippskrav når Oslo kommune kjøper inn tjenester.

For godstransporten skal det etableres en samlastingssentral for «mer effektiv levering av varer» (får en økning på to millioner kroner), etablere en «energistasjon» for fornybart drivstoff på Alnabru (økning på 5 millioner kroner) og å øke produksjonen av biogass. Det sistnevnte kan brukes som drivstoff i godstransporten.

Bygg og anlegg

Det finnes elektriske anleggsmaskiner i dag. Målet er at det kun skal finnes slike i fremtiden.

Blant annet skal det stilles innkjøpskrav for det som omtales som «grønne anleggsmaskiner» og omlegging til «grønn anleggsdrift».

I tillegg skal det bygges ut infrastruktur for «nullutslippsenergi» i havneområdet. Dette får en økning på fem millioner kroner.

Mer fra Oslo-budsjettet:

Les mer om

  1. Oslopolitikken
  2. Oslobudsjettet 2017
  3. Klima
  4. Klimautslipp