Oslo

NAVs spådom for 2017: Ledigheten synker i Oslo

NAV er langt mer positive enn ifjor, og tror på lavere arbeidsledighet i Oslo i 2017. Bygg- og anlegg har størst mangel på arbeidskraft.

Bygg- og anleggsvirksomheten i Oslo går på høygir og bidrar til økt sysselsetting i 2017, ifølge ferske NAV-prognoser.
 • Hilde Bjørhovde
  Hilde Bjørhovde
  Journalist

– Vi er veldig glad for at det ser så pass positivt ut for Oslo, sier fylkesdirektør Hege Farnes Hildrum i NAV.

Dette sier NAVs prognoser over sysselsetting og arbeidsledighet i Oslo for 2016 og 2017:

 • Oslo vil få blir 7500 flere sysselsatt i løpet av året, og ledigheten vil synke fra drøyt 11 900 i 2016 til 11000 i 2017.
 • Forventet økning er 7500 flere sysselsatte i løpet av 2017.
 • Ledigheten vil synke fra drøyt 11 900 i 2016 til 11 000 i 2017.
 • Oslo har et generelt godt arbeidsmarked der etterspørselen etter arbeidskraft er stor. NAV har sett økning i sysselsettingen og nedgang i arbeidsledigheten i året som har gått.
 • Anslått økning i sysselsettingen i 2016 er på 1,1 prosent eller omtrent 5000 personer.

– Vi har lagt bak oss et år hvor prognosene våre var for pessimistiske. Arbeidsledigheten i 2016 var mye lavere enn forventet, sier hun.

– I desember var ledigheten i Oslo for første gang på lenge på samme nivå som landsgjennomsnittet. Dette er et uttrykk for at det er mange ting i arbeids og næringslivet i Oslo som går veldig bra, og at næringslivet etterspør arbeidskraft, sier hun.

Fylkesdirektør i NAV, Hege Farnes Hildrum, gleder seg over positive prognoser for sysselsettingen i Oslo. Flere får jobb, og arbeidsledigheten går ned i 2017.

Bygg og anlegg er en motor i veksten

– Hvordan ser NAV for seg utviklingen innenfor bygg- og anlegg i Oslo? Kommer den til å være avhengig av fortsatt stigende boligpriser?

– For 2016 har vi ikke tall foreløpig, men vi tror veksten var på 4 prosent i 2016. Prognosen for 2017 er vekst på 5,5 prosent. Årsakene er at det nå er stor fart i boligbyggingen i Oslo. Det gjøres også ganske store offentlige investeringer i bygninger og anlegg, noe som driver opp behovet for arbeidskraft, sier Farnes Hildrum.

Mange boligprosjekter iverksettes

Hun tror ikke stigende boligpriser er en forutsetning for at sysselsettingen innen næringen øker, men at det kan forsterke tendensen. Fortsetter boligprisene å stige, kan det gjøre det tryggere for utbyggerne å sette i gang med enda flere prosjekter.

Kværnerbyen er et av de store utbyggingsprosjektene i Oslo.

Stort behov for faglært arbeidskraft

Farnes Hildrum sier at det er stort behov for faglært arbeidskraft innen bygg- og anlegg, og at behovet for arbeidskraft innen serverings- og overnattingsvirksomhet også øker. Det er også disse næringene NAV Oslo forventer vil få den prosentvis største sysselsettingsveksten.

– Vi forventer sysselsettingsvekst både i offentlig og privat sektor, sier fylkesdirektøren.

Den relativt lave kronekursen gjør det billigere for oss som får lønn i norske kroner å bruke pengene her hjemme. Samtidig blir det billigere for folk fra andre land å komme hit, noe som merkes godt innen serverings- og overnattingsnæringene.

Behov for arbeidskraft innen serverings- og overnattingsvirksomhet øker i Oslo.

God utdannelse gir jobb i Oslo

Oslos arbeidsmarked er kompetanseintensivt.

– Det betyr gode muligheter for dem som har utdanning. Mangler man utdanning, er det tilsvarende vanskelig å få innpass i arbeidsmarkedet, sier hun.

Les også

Innen den høykompetente delen av arbeidsmarkedet er det kamp om hodene:

Helse- og sosialtjenester er den næringen som i objektive antall vil ha den nest største veksten etter bygg og anlegg.

– Men fordi så mange arbeider innen helse- og sosialtjenester, er veksten prosentvis mindre enn innen servering- og overnatting, sier hun.

Ser man på objektive tall, er eiendomsdrift, teknisk og faglig tjenesteyting den sektoren som vil ha den tredje største veksten i Oslo. Her inngår blant annet vikarbyråer og konsulentvirksomhet.

Over 100 000 pendler inn til Oslo

Innpendlingen til Oslo var i 2016 106 000. I 2017 forventer NAV at den øker til 106 500.

– Den store driveren er at arbeidsgivere i Oslo trenger arbeidskraft. Det må være en jobb i bunnen for pendlingen, sier hun.

Boligpriser og bygging trekker i begge retninger og kan både redusere og øke behovet for innpendling. Dyrere boliger i Oslo kan gjøre at flere vurderer å flytte ut. Bedre kollektivtransport gjør pendling enklere.

Variert arbeidsmarked

Årsaken til at hovedstaden kommer heldigere ut enn mange andre steder i landet, er Oslos varierte arbeidsmarked, ifølge fylkesdirektøren i NAV.

– Oslo har i lavere grad enn landet for øvrig sysselsetting i de næringene som har vært påvirket av nedgangskonjunktur i fall i oljeprisene. Oslo har lite tradisjonell industri, men mye av alt annet.

Stor forskjell mellom bydelene

– Er det noen bydeler i Oslo som faller utenfor og kommer til å ha høyere arbeidsledighet enn gjennomsnittet?

– Det er store variasjoner mellom bydeler, både når det gjelder sysselsetting og hvor høy arbeidsledigheten er. Dette henger sammen med mange forhold, primært utdanningsnivå, kompetanse og norskferdighetene til de som bor i de bydelene og ikke har jobb. Bydelene med høyest ledighet har større innslag av levekårsutfordringer og lavt utdanningsnivå.

Søndre Nordstrand høyest ledighet

Søndre Nordstrand hadde høyest arbeidsledighet med 4,4 prosent i desember 2016. Så følger Gamle Oslo, der ledigheten er 4,1 prosent. Etter dem følger de fire bydelene i Groruddalen. Alna, Stovner, Grorud og Bjerke.

Lavest ledighet i Nordre Aker

Bydelen med lavets ledighet er Nordre Aker. Der var bare 1,4 prosent arbeidsledige i desember, noe som er 18 prosent lavere enn på samme tid i 2015.

I bydel Nordre Aker har mange høy utdanning og har gode muligheter i arbeidsmarked, sier Farnes Hildrum.

Bare en bydel hadde økning i ledighet i 2016. Vestre Aker gikk opp to prosent, noe som tilsvarer åtte personer.

NAV-toppen gleder seg over den positive utviklingen i Oslo.

– I bydel Stovner har ledigheten gått ned 15 prosent i 2016 i forhold til 2015.

– Hva ønsker NAV å gjøre med at ledighetstallene er høyere i enkelte bydeler?

– Vi ser at det er knyttet til kompetansenivå, norskferdigheter og utdanning. Derfor må vi bruke virkemidler som utdanning som arbeidsmarkedstiltak. Vi samhandler i større grad med utdanningsetaten og voksenopplæringen for å bidra til å gi folk den kompetansen de mangler. Slik gir vi folk bedre muligheter både til å skaffe og beholde jobb, fastslår NAVs fylkesdirektør Hege Farnes Hildrum.

Les også

 1. Innvandrerkvinne - bruk kompetansen din! | Shakila Ashraf Nabi

Les mer om

 1. Nav
 2. Arbeidsmarkedet
 3. Arbeidsledighet
 4. Næringsliv
 5. Skole og utdanning