Søppelskandalen: Arbeidstilsynet undersøker Oslo kommunes rolle da Veireno brøt arbeidsmiljøloven

Hvilke krav stilte Oslo kommune til lønns- og arbeidsvilkår hos Veireno? Det er ett av flere spørsmål Arbeidstilsynet nå vil ha svar på.

Fra og med mandag overtok kommunen søppelhåndteringen i hovedstaden.

Etter at Arbeidstilsynet i Østfold og Akershus avdekket mange og grove brudd på arbeidsmiljøloven, ble selskapet Veireno politianmeldt.

Nå skal Oslo-avdelingen til Arbeidstilsynet se nærmere på om Oslo kommune som oppdragsgiver har gjort nok for å sikre de Veireno-ansattes lønns- og arbeidsvilkår.

Fredag, få dager før kommunen sa opp kontrakten, sendte Arbeidstilynset et brev til byrådsavdeling for finans. Her ber de om en redegjørelse.

– Det Arbeidstilsynet har avdekket, og det som er kommet frem i mediene, anser vi som så alvorlig at vi prioriterer å følge det opp med oppdragsgiver, sier regiondirektør Ørnulf Halmrast.

Hvor langt strekker oppdragsgivers ansvar seg?

Han er svært forsiktig med å forskuttere sakens utfall, men slår fast at oppdragsgiver har et ansvar for at forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter følges.

– Lønns- og arbeidsvilkår skal være endel av kontrakten og oppdragsgiver skal føre tilstrekkelig kontroll med at vilkårene overholdes. Vi vil nå høre hva Oslo kommune har gjort før vi tar stilling til om det de har gjort er tilstrekkelig.

Arbeidstilsynet ber Oslo kommune svare på følgende:

  • Hvilke krav har Oslo kommune stilt til lønns- og arbeidsvilkår hos Veireno?
  • Hvilke krav til dokumentasjon har Oslo kommune stilt for å kunne kontrollere lønns- og arbeidsvilkår hos Veireno?
  • Hvilke sanksjoner har Oslo kommune forbeholdt seg retten til å gjennomføre dersom Veireno ikke etterlever kravene til kontraktsklausul om lønns- og arbeidsvilkår?
  • Hvilken kontroll har Oslo kommune gjennomført for å sikre at kravene til lønns- og arbeidsvilkår overholdes (hvordan kontroll er gjennomført, hva som er kontrollert, hvilke arbeidstagergrupper som er kontrollert og hva som var resultatet av kontrollen)?

– Dersom vi finner at kommunen har brutt regelverket, kan kommunen gis pålegg om å sikre at forholdene blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte fremover. Dersom kommunen ikke etterkommer eventuelle pålegg kan det gis tvangsmulkt. Det kan også gis overtredelsesgebyr dersom vi konkluderer med at lovbruddene er alvorlige, sier Halmrast.

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) og samferdsels- og miljøbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) slapp søndag nyheten om at Veireno ikke har råd til å betale lønn til sine ansatte. Kommunen rykker inn og overtar driften.

Vil be om vurderinger rundt kontraktsinngåelsen

Han vil ikke anslå hvor stort et slikt gebyr kan bli, men viser til at det i andre saker er gitt gebyrer 300.000 kroner for brudd på arbeidstidsbestemmelsene.

– Endrer det noe at kontrakten nå er sagt opp?

– Vi vil være interessert i hvorfor dette skjedde og hvordan kommunen sikrer at det ikke skjer igjen, svarer Halmrast.

– Er det etatens eller politisk ledelses ansvar å sikre arbeidsvilkårene?

– Det vil være umulig å si uten at vi vet mer om hvordan dette er fulgt opp. Det er derfor vi skal ha dette møtet.

– Vil dere også se nærmere på hva som skjedde da kontrakten ble inngått?

– Vi vil først og fremst være interessert i å sikre at disse bestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår blir ivaretatt tilfredsstillende fremover. Men vi vil også spørre om denne kontrakten og hvilke vurderinger kommunen gjorde da den ble inngått.

Avventer kommunens redegjørelse

Regiondirektøren vil ikke konkludere med at Oslo kommune har gjort en for dårlig jobb som oppdragsgiver i denne saken.

– Vi vet at Oslo kommune jobber bra på mange plan for å sikre at disse bestemmelsene overholdes.

– Men denne saken viser vel at de ikke jobber bra nok?

– De alvorlige bruddene som er avdekket i tilsynet med Veireno og opplysninger fremkommet i media, gjør at vi mener at saken er alvorlig. Om og eventuelt i hvilken grad Oslo kommune har brutt bestemmelsene må vi avvente til vi har hørt kommunens redegjørelse.

Aftenposten kontaktet mandag byrådsavdelingen for finans i Oslo kommune for kommentar, men ble henvist videre til Renovasjonsetaten. De har foreløpig ikke hatt anledning til å besvare Aftenpostens spørsmål.