Vil spise av kolonihage for å lage bredere gang- og sykkelvei

Statens vegvesen skal lage ny gang- og sykkelvei på deler av Ring 3. Sogn Hagekoloni liker ikke at dyrket mark asfalteres.

Gang- og sykkelveien langs Ring 3, sett fra Gaustadsiden. Sogn Hagekoloni ligger til høyre på illustrasjonen. Ring 3 til venstre for gang- og sykkelveien.
  • Astrid Løken
    Astrid Løken

Statens vegvesen oppgraderer ny gang- og sykkelvei langs Ring 3 for å få flere til å bruke sykkel til og fra jobb, skole, butikken og studier. Det skal bli en såkalt ekspressykkelvei.

Neste strekning som står for tur er Gaustad, forbi Ullevål, hvor det også bygges ny bro, og videre til Tåsenlokket-avkjørselen. Planen er en 4 meter bred toveis sykkeltrasé og et 2 meter bredt fortau.

Saken ble lagt ut på høring denne uken. Du kan si din mening frem til 6. mai til Plan- og bygningsetaten.

Styret i Sogn Hagekoloni, som blir kraftig berørt av trasévalget, har uttalt seg allerede. Statens vegvesen trenger nemlig 3,25 meter ekstra for å få til den bredden de vil bygge.

– Tar dyrket jord

Området Statens vegvesen ønsker å ta over er en kjørevei for brann- og redningsbiler ytterst mot dagens sykkelvei. Denne må være 3,5 meter bred, mener Brynjar Bjerkem i Sogn Hagekoloni.

– Forslaget går også på bekostning av dyrket mark. Vi driver med urbant landbruk. Det er jo kjempevanskelig å være negativ til en gang- og sykkelvei, men vi hadde håpet på et kompromiss. Gang- og sykkelveien er jo også en ytterligere tilførsel av asfaltert grunn i Oslo. Gang- og sykkelveien er bred, og den tar jord som nå brukes til dyrking. På den delen som vil gå med er det i dag epletrær, blomsterbed, brann- og redningsvei, sier Bjerkem.

Statens vegvesen har foreslått en innsnevring for å få til traseen ved Bergbanen/Tåsenlokket, altså lenger bort på strekningen, hvor det ikke er bredt nok.

– Vi har derfor bedt om er en form for innsnevring også på den delen som går langs kolonihagen vår, sier Bjerkem.

Gang- og sykkelveien langs Ring 3 ved Ullevaal stadion, retning Tåsenlokket.

Statens vegvesen: Har gått ned på bredden

Ifølge planleggingsleder Siri Malene Torgeirson i Statens vegvesen skal en sykkelvei med fortau egentlig ha 2,5 meter fortausbredde og 4 meter sykkelfeltbredde.

– Vi ønsker ikke å fravike mye fra dette ved regulering av nytt sykkelanlegg og nytt fortau langs det som skal være en hovedtrasé for sykling i Oslo, sier Torgeirson.

– Dere foreslår smalere gang- og sykkelvei ved Bergbanen, litt lenger bort på strekningen. Hvorfor ikke snevre inn langs hagekolonien også?

– I dette planforslaget er breddene noe redusert fra standarden. En ytterligere reduksjon av breddene vil gå på bekostning av standarden og dermed også trafikksikkerheten og fremkommeligheten. Redusert sikkerhet og fremkommelighet vil gjøre sykkeltraseen mindre attraktiv, sier Torgeirson.

– Sogn Hagekoloni foreslår fortau på 1 meter og kun ett sykkelfelt. Det er ikke trafikksikkert, og vil medføre farlige situasjoner for både syklister og fotgjengere, sier fortsetter hun.

I 2016 ferdigstilte veivesenet gang- og sykkelvei fra Vinderen til Gaustad på samme strekning. Her er sykkelfeltet 3 meter bredt og fortauet 2 meter bredt.

– Denne strekningen er bygget etter eldre reguleringsplaner som ikke er i henhold til nyere standarder, påpeker Torgeirson.

Gang- og sykkelveien langs Ring 3, sett fra Gaustadsiden. Sogn Hagekoloni ligger til høyre på illustrasjonen. Ring 3 til venstre for gang- og sykkelveien.

PBE: Flere skal gå og sykle

Ifølge avdelingsdirektør Harald Øvland fra Plan- og bygningsetaten (PBE) har de foreløpig anbefalt planforslaget. Hensikten er sikkerhet, og at flere skal gå og sykle.

– Dette er i tråd med sykkelsatsingen i Oslo. Strekningen skal ifølge Plan for sykkelveinettet bli en sykkelekspressrute, slik at syklistene kommer seg raskt frem. En slik løsning krever mer areal enn man har i dag, noe som dessverre betyr at veivesenet må ta noe areal fra Sogn Hagekoloni for å få gjennomført sykkelveien, sier Øvland.