Oslo

- Vi må ta tak i tabukulturen sammen

  • Lene Skogstrøm
    Lene Skogstrøm
    Journalist
- Folk endrer seg ikke av å få en pekefinger. Det må mer samarbeide til rundt utsatte familier, sier byråd Inga Marte Thorkildsen.
  • Nesten ingen barn og ungdom bringes inn i debatten om minoritetsforeldre som bruker vold - den foregår stort sett på de voksnes premisser, sier byråd Inga Marte Thorkildsen.

— Bør minoritetsforeldre som bruker «oppdragervold"»overfor barna straffes, eller bør de i større grad tilbys hjelp til å slutte å slå?

— Hvor går grensen mellom oppdragervold og annen vold? Det er minst to fallgruver her: Den ene er at vi kan krisemaksimere og hasteflytte unger og fengsle foreldre når det kunne ha latt seg løse uten så voldsomme inngrep. Den andre er at vi lar det gå altfor langt, eller prøver med ulike kurs som egentlig ikke går til kjernen av problemene. Jo mindre vi involverer barna selv, og jo mer vi lar voksne sette premissene for diskusjonene og forme den virkeligheten hjelpeapparatet står i, desto større sannsynlighet er det for at vi bommer, sier Inga Marte Thorkildsen.

- Hvordan mener du samfunnet bør gå frem for å løse dette?

— Jeg er bekymret for at en del av denne volden bagatelliseres. Det er viktig å spørre minoritetsbarna selv om hvordan de opplever «fysisk grensesetting», å bli slått av sine foreldre. Og hva tror de hjelper? Barn og unge skal være de viktigste kvalitetssikrerne våre, og de viktigste samarbeidspartnerne når vi utvikler hjelpesystemene, inkludert barnevernet.

Advokat tok til orde for foreldrekurs istedenfor fengsel:

Les også

- Ikke alltid til barnas beste at foreldre fengsles for oppdragervold

— Barnevernet må ut der barn befinner seg

- Hva mener du bør gjøres for at innvandrere i Oslo skal få større tillit til barnevernet?

— Barnevernet får mye negativ oppmerksomhet. De må ut der barna befinner seg, i barnehager, skoler og på fritidsarenaer. Vi må ha ærlige prater med voksne og være villige til å endre oss. Jeg brenner for at vi må klare å rekruttere flere med minoritetsbakgrunn til barnevernet.

- Hva bør innvandrerne selv gjøre for å komme oppdragervold til livs?

— Min erfaring er at dette temaet er enda mer tabu i mange minoritetsmiljøer enn i etnisk norske. Vi må ta tak i tabukulturen sammen. Ingen barn tåler mer vold enn andre, og jeg tror dessverre mange innvandrermiljøer ikke tar dette problemet alvorlig nok. Derfor er det viktig at ressurspersoner i innvandrermiljøene kan snakke med andre foreldre om hvor katastrofalt det er når de bruker vold mot barn, eller skaper sterk utrygghet og frykt hos barna. Vi må bruke likemenn og -kvinner i introduksjonsprogrammer, i oppsøkende arbeid og i veiledning.

Minoritetsforeldre forteller om når «systemet angriper»:

Les også

Da de ble fratatt de fem barna, gikk det somaliske paret på kurs for å få dem tilbake.

— Alt trenger ikke bli en barnevernssak

- Hvordan kan vold mot barn i minoritetsmiljøer i Oslo forebygges?

— Vi skal ha hjemmebesøksprogrammer i alle bydeler, hvis jeg får det som jeg vil. Dette er det beste forebyggende og helsefremmende tiltaket vi kan ty til. Vi må starte oppfølgingen av foreldrene allerede fra svangerskapet av, og gi langvarig hjelp til de som sliter. Vi må jobbe mer helhetlig mot fattigdom og dårlige levekår. Det er for mange som lever i håpløshet, og da hjelper det lite med kursing.

- Hvor svikter det i dag?

— Vi må se hele familien i miljøet de lever i. Ikke dele dem opp i «enkeltproblemer» der ingen ser helheten. Det er på tide at instansene samarbeider på nye måter, og vi må få et felles kunnskapsgrunnlag på tvers av tjenestene. Alle må vite at det er deres ansvar å hjelpe barn utsatt for omsorgssvikt, vold og seksuelle overgrep. Lederne skal gå foran. Alt trenger ikke å bli en barnevernssak, men det fordrer at alle gjør jobben sin og bidrar med det de kan.


Interessert i temaet? Da kan disse sakene være interessante for deg.

Nesten ni av ti dømte for vold mot barn ved Oslo tingrett har bakgrunn fra Asia eller Afrika:

Les også

  1. I 15 år var hverdagen til søstrene preget av vold og trusler. Gjerningsmannen var deres egen far.

  2. Horne og Tajik: Åpner for å kartlegge vold basert på etnisitet

Nesten ingen dømmes for ren psykisk vold:

Les også

Utsatt for trusler, trakassering og kontroll - men saken ble henlagt

Les mer om

  1. Vold mot barn