Oslo

Politikere vil granske Plan- og bygningsetaten

Høyres Pia Farstad von Hall og Hermann Kopp vil be om granskning av Plan- og bygningsetaten.

Oslo-politikere har registrert at det mange steder er sterk misnøye med Plan- og bygningsetatens avgjørelser, og vil starte granskning.
  • Stein Erik Kirkebøen

Forslaget ble fremmet på siste møte i byutviklingskomiteen, men ble ikke tatt opp til votering. Men det spiller liten rolle.

– Vi er ikke avhengig av noe vedtak, vi kan selv ta initiativ til en gransking, sier leder for kontrollutvalget, Ola Kvisgaard (H) som var til stede under møtet i byutviklingskomiteen.

Han svarte slik på om utvalget vil pålegge kommunerevisjonen å foreta en slik gransking.

  • Borgenbeboer: – Strøket er allerede ødelagt

– Jeg skal ikke forskuttere noe, men jeg finner det ikke unaturlig.

Leder for kontrollutvalget, Ola Kvisgaard (H)

– Vi må ta reaksjonene på alvor

– Hvorfor vurderer dere å granske Plan- og bygningsetaten?

Fordi etaten har gitt så mange dispensasjoner som kan fortone seg underlige, og fordi naboer mange steder i byen har kommet med så mange påstander og så mye tilsynelatende god dokumentasjon av avvik, at vi bør ta det på alvor, sier Kvisgaard.

– Hva kan komme ut av en slik gransking?

– Det er umulig for meg å si noe om på forhånd. Kommunerevisjonen må begynne med å gå gjennom det som finnes av dokumentasjon, og så må alt tas videre avhengig av hva den finner. Det kan ende opp med en kort og grei rapport etter at det ikke er funnet noe kritikkverdig, eller kommunerevisjonen kan finne at det er grunnlag for å sette i gang en grundig gjennomgang.

– Kan det bli politisk strid om en slik gransking?

– Det tror jeg ikke. Det er kommet frem så mange enkeltsaker så mange steder i byen at jeg tror alle er interessert i å gjøre en eller annen form for kartlegging, sier Kvisgaard.

Stor frustrasjon mange steder

I mange nabolag er det nå så sterk frustrasjon over det mange oppfatter som underlige avgjørelser og tildelte dispensasjoner til fordel for utbyggere at folk spør seg om PBE gjør jobben sin.

– Og det er et godt spørsmål, synes bystyremedlem Pia Farstad von Hall (H).

– Vi får mange henvendelser fra fortvilte naboer som opplever at Plan- og bygningsetaten ikke tar deres bemerkninger på alvor, mens utbyggers opplysninger og tolkninger tillegges stor vekt. Etaten gjør ikke en selvstendig vurdering av om byggesøknader er korrekte og om de oppfyller kravene. De stoler på utbyggere, eller som de selv skriver: «Når det gjelder de opplysninger som legges til grunn i en byggesøknad er det tiltakshaver/ansvarlig søker som er ansvarlig for å gi korrekte opplysninger».

Bukken får passe havresekken?

– Det kan bli slik, og vi har fått presentert mange eksempler fra naboer på at utbygger bryter vedtak bystyret har gjort, uten at det har fått nødvendige konsekvenser.

Pia Farstad von Hall

Naboer må følge med

– Vi har mange eksempler på at utbygger presser – og kanskje også bryter – lover og regler uten at PBE påtaler det. Det blir opp til våkne naboer å passe på at reglene overholdes. Og, kanskje enda verre, når våkne naboer påpeker brudd på lover og regler eller feilaktige opplysninger i søknader, så reagerer ikke PBE, sier Farstad von Hall.

Hun har også eksempler på at etaten i løpet av behandlingen av en søknad har endret syn fra å kreve omarbeidelse til plutselig å gi igangsettingstillatelse.

Og det er ikke greit?

– Nei, ikke når ingenting er endret i søknaden og det ikke blir gitt begrunnelse for etatens nye syn. Jeg synes det er rart, så rart at jeg mener dette er noe vi må oversende til bystyrets kontrollutvalg for nærmere gransking.

Byråden: – Ingen indikasjoner på ulovligheter

Plan- og bygningsetaten vil ikke kommentere ønsket om å granske den, og henviser til byråd Hanna Marcussen: – Det er viktig å ta tilbakemeldinger fra innbyggere på alvor, sier hun.

– Men jeg har ingen indikasjoner på at det har foregått noe ulovlig i saksbehandlingen. Samtlige av disse sakene er påklaget til fylkesmannen, og lovligheten i dem vil også bli vurdert der.

Les mer om

  1. Byutvikling