Oslo

Transportforsker: – Urealistisk å nå målet om 20 prosent sykkelandel i Oslo i 2023

I dag sykler bare drøyt 7 prosent på hverdager. Byrådet i Oslo holder likevel fast på et mål 25 prosent sylister innen 2025.

I dag er det bare 7 prosent av persontransporten i Oslo som foregår på sykkel. Foto: Stein J. Bjørge

 • Astrid Løken
  Astrid Løken
  journalist

I Nasjonal transportplan, som gjelder fra 2018–2029, er målet at 20 prosent av alle reiser i byene skal foregå med sykkel innen 2023.

Det rødgrønne byrådet i Oslo er enda mer ambisiøse: 25 prosent av alle reiser skal være med sykkel i 2025, mener de.

Forskere fra Transportøkonomisk institutt (TØI) har på oppdrag fra Statens vegvesen sett på ulike scenarioer for å nå disse målene. Det ser ut til å bli svært vanskelig.

– Det er urealistisk å få til 20 prosent sykkelandel i Oslo og andre store byer innen 2023, sier Erik Bjørnson Lunke, forsker ved TØI.

Målet om at 20 prosent av andelen reiser skal foregå på sykkel i 2023, ser ut til å være umulig å nå. Foto: Stein J. Bjørge

Sammen med forskerkollega Berit Grue har han laget rapporten «Sykling og sykkelmål, analyser av sykkelandeler og ulike målsetninger for Nasjonal Transportplan».

Den siste tilgjengelige nasjonale reisevaneundersøkelsen er fra 2013/2014. Andelene fordelte seg slik i Oslo og Akershus:

 • sykkel: 5 prosent
 • til fots: 27 prosent
 • kollektiv: 20 prosent
 • bil: 48 prosent

Byrådet i Oslo understreker at sykkeltallene har steget noe, og at drøyt 7 prosent av hverdagsreisene nå foregår på sykkel. Det er likevel svært langt igjen til målet.

– Dersom vi forutsetter nullvekst i biltrafikken og lik kollektiv- og
fotgjengerandel som i dag, vil sykkelandelen øke til 14 prosent i Oslo-området i 2030. Vi er altså ganske langt unna en sykkelandel på 20 prosent i Oslo og Akershus, sier Lunke.

Erik Bjørnson Lunke, forsker ved TØI Foto: Sigmund Aarhaug/TØI

Må firedoble antallet sykkelreiser

– Hvis man skal få til en andel på 20 prosent sykkelreiser i Oslo og Akershus, må antallet reiser firedobles sammenlignet med dagens nivå, sier Lunke.

Han påpeker også at det er forskjell på sommer og vinter. I sommerhalvåret har Oslo og Akershus 7 prosent sykkelandel.

– Men fra oktober til mars er det bare 2 prosent, sier Lunke.

Og skal man for eksempel nå målet i Bergen, som har 3 prosent sykkelandel i dag, kreves det at det blir åtte ganger så mange sykkelreiser som i dag.

– Da skal det mye til for at de får 20 prosent i 2023, sier Marit Espeland, nasjonal sykkelkoordinator i Statens vegvesen.

Vil ikke nå målet, heller ikke i 2030

Under kan du se hvor mange som sykler, går eller kjører i Oslo og Akershus ifølge den siste nasjonale reisevaneundersøkelsen (2013/2014).

TØI har beregnet tre ulike scenarioer de mener er sannsynlige i 2030. Disse har som utgangspunkt at bilbruken ikke øker, selv om befolkningen øker og transportbehovet går opp. Ingen av scenariene er i nærheten av målet om at 20 prosent av alle reiser skal foregå med sykkel:

Marit Espeland, nasjonal sykkelkoordinator i Statens vegvesen. Foto: Statens vegvesen

Mange må endre reisevaner

Statens vegvesen jobber nå med forslag til transportplan for 2022–2033.

– Vil dere fortsatt jobbe for å få til 20 prosent sykkelandel i byene i den kommende transportplanen og hvordan?

– Ja, sykkel er en viktig del av å nå målet om nullvekst i biltrafikken i de største byområdene og bidrar til god helse og godt bymiljø, sier Espeland.

– Men veldig mange må endre reisevanene sine om man skal nå 20 prosent i byene, som er målet i inneværende transportplan, sier Espeland.

Kristiansandsregionen har høyest sykkelandel i dag (se fakta). Espeland mener byene som har høy sykkelandel, kan klare målet innen 2033 hvis innsatsen styrkes og det jobbes med både god tilrettelegging og å få folk til å endre reisevaner.

Sykkelandelen er høyest på skole- og arbeidsreiser.

– Oslo kommune er godt organisert på sykkelområdet og jobber målrettet og systematisk for at flere skal velge å sykle. Vi ser at resultatene kommer. Sykkelbruken i Oslo har økt, men de har også en stor andel som går og reiser kollektivt, sier hun.

– Det kan hende flere i Oslo og Bergen må sykle i stedet for å gå, kjøre buss og bane hvis 20 prosent sykkelandel skal være en realitet i 2033, sier Espeland.

Hun mener noen av de mindre og mellomstore byene som har høy sykkelandel i dag, er de som med størst sannsynlighet kan nå målet.

Lan Marie Berg (MDG), byråd for miljø og samferdsel i Oslo. Foto: Larsen, Håkon Mosvold / NTB scanpix

Byrådet fastholder sitt mål

Det rødgrønne byrådet i Oslo har satt seg et svært ambisiøst mål. De har sagt at andelen sykkelreiser skal ligge på 25 prosent i 2025.

Ifølge byråd for miljø- og samferdsel, Lan Marie Berg, viser Oslos egen reisevaneundersøkelse fra 2017 7,3 prosent sykkelandel på antall hverdagsreiser.

– Det er langt fra 7,3 prosent til 25 prosent?

– Det viktigste vi kan gjøre for å nå målet, er å bygge god sykkelinfrastruktur i et høyt tempo og å drifte den godt hele året, påpeker Berg.

– Står dere fortsatt på at 25 prosent, eller hver fjerde reise, skal foregå på sykkel i 2025?

– Ja, det er byrådets mål. Men det vil kreve en enda større innsats for å gjøre det tryggere og mer attraktivt å sykle fremover, understreker Berg.

Hun viser til at de har satt opp takten kraftig i sykkelveiutbyggingen, at de brøyter mer enn tidligere, og at det har vært en kraftig vekst i sykkeltrafikken.

Les mer om

 1. Trafikktall
 2. Sykkel
 3. Bysykkel
 4. Befolkningsvekst
 5. Statens vegvesen
 6. Kollektivtransport
 7. Sykkelvei