Transportforsker: – Urealistisk å nå målet om 20 prosent sykkelandel i Oslo i 2023

I dag sykler bare drøyt 7 prosent på hverdager. Byrådet i Oslo holder likevel fast på et mål 25 prosent sylister innen 2025.

I dag er det bare 7 prosent av persontransporten i Oslo som foregår på sykkel.
  • Astrid Løken
    Astrid Løken

I Nasjonal transportplan, som gjelder fra 2018–2029, er målet at 20 prosent av alle reiser i byene skal foregå med sykkel innen 2023.

Det rødgrønne byrådet i Oslo er enda mer ambisiøse: 25 prosent av alle reiser skal være med sykkel i 2025, mener de.

Forskere fra Transportøkonomisk institutt (TØI) har på oppdrag fra Statens vegvesen sett på ulike scenarioer for å nå disse målene. Det ser ut til å bli svært vanskelig.

– Det er urealistisk å få til 20 prosent sykkelandel i Oslo og andre store byer innen 2023, sier Erik Bjørnson Lunke, forsker ved TØI.

Målet om at 20 prosent av andelen reiser skal foregå på sykkel i 2023, ser ut til å være umulig å nå.

Sammen med forskerkollega Berit Grue har han laget rapporten «Sykling og sykkelmål, analyser av sykkelandeler og ulike målsetninger for Nasjonal Transportplan».

Den siste tilgjengelige nasjonale reisevaneundersøkelsen er fra 2013/2014. Andelene fordelte seg slik i Oslo og Akershus:

  • sykkel: 5 prosent
  • til fots: 27 prosent
  • kollektiv: 20 prosent
  • bil: 48 prosent

Byrådet i Oslo understreker at sykkeltallene har steget noe, og at drøyt 7 prosent av hverdagsreisene nå foregår på sykkel. Det er likevel svært langt igjen til målet.

– Dersom vi forutsetter nullvekst i biltrafikken og lik kollektiv- og
fotgjengerandel som i dag, vil sykkelandelen øke til 14 prosent i Oslo-området i 2030. Vi er altså ganske langt unna en sykkelandel på 20 prosent i Oslo og Akershus, sier Lunke.

Erik Bjørnson Lunke, forsker ved TØI

Må firedoble antallet sykkelreiser

– Hvis man skal få til en andel på 20 prosent sykkelreiser i Oslo og Akershus, må antallet reiser firedobles sammenlignet med dagens nivå, sier Lunke.

Han påpeker også at det er forskjell på sommer og vinter. I sommerhalvåret har Oslo og Akershus 7 prosent sykkelandel.

– Men fra oktober til mars er det bare 2 prosent, sier Lunke.

Og skal man for eksempel nå målet i Bergen, som har 3 prosent sykkelandel i dag, kreves det at det blir åtte ganger så mange sykkelreiser som i dag.

– Da skal det mye til for at de får 20 prosent i 2023, sier Marit Espeland, nasjonal sykkelkoordinator i Statens vegvesen.

Vil ikke nå målet, heller ikke i 2030

Under kan du se hvor mange som sykler, går eller kjører i Oslo og Akershus ifølge den siste nasjonale reisevaneundersøkelsen (2013/2014).

TØI har beregnet tre ulike scenarioer de mener er sannsynlige i 2030. Disse har som utgangspunkt at bilbruken ikke øker, selv om befolkningen øker og transportbehovet går opp. Ingen av scenariene er i nærheten av målet om at 20 prosent av alle reiser skal foregå med sykkel:

Marit Espeland, nasjonal sykkelkoordinator i Statens vegvesen.

Mange må endre reisevaner

Statens vegvesen jobber nå med forslag til transportplan for 2022–2033.

– Vil dere fortsatt jobbe for å få til 20 prosent sykkelandel i byene i den kommende transportplanen og hvordan?

– Ja, sykkel er en viktig del av å nå målet om nullvekst i biltrafikken i de største byområdene og bidrar til god helse og godt bymiljø, sier Espeland.

– Men veldig mange må endre reisevanene sine om man skal nå 20 prosent i byene, som er målet i inneværende transportplan, sier Espeland.

Kristiansandsregionen har høyest sykkelandel i dag (se fakta). Espeland mener byene som har høy sykkelandel, kan klare målet innen 2033 hvis innsatsen styrkes og det jobbes med både god tilrettelegging og å få folk til å endre reisevaner.

Sykkelandelen er høyest på skole- og arbeidsreiser.

– Oslo kommune er godt organisert på sykkelområdet og jobber målrettet og systematisk for at flere skal velge å sykle. Vi ser at resultatene kommer. Sykkelbruken i Oslo har økt, men de har også en stor andel som går og reiser kollektivt, sier hun.

– Det kan hende flere i Oslo og Bergen må sykle i stedet for å gå, kjøre buss og bane hvis 20 prosent sykkelandel skal være en realitet i 2033, sier Espeland.

Hun mener noen av de mindre og mellomstore byene som har høy sykkelandel i dag, er de som med størst sannsynlighet kan nå målet.

Lan Marie Berg (MDG), byråd for miljø og samferdsel i Oslo.

Byrådet fastholder sitt mål

Det rødgrønne byrådet i Oslo har satt seg et svært ambisiøst mål. De har sagt at andelen sykkelreiser skal ligge på 25 prosent i 2025.

Ifølge byråd for miljø- og samferdsel, Lan Marie Berg, viser Oslos egen reisevaneundersøkelse fra 2017 7,3 prosent sykkelandel på antall hverdagsreiser.

– Det er langt fra 7,3 prosent til 25 prosent?

– Det viktigste vi kan gjøre for å nå målet, er å bygge god sykkelinfrastruktur i et høyt tempo og å drifte den godt hele året, påpeker Berg.

– Står dere fortsatt på at 25 prosent, eller hver fjerde reise, skal foregå på sykkel i 2025?

– Ja, det er byrådets mål. Men det vil kreve en enda større innsats for å gjøre det tryggere og mer attraktivt å sykle fremover, understreker Berg.

Hun viser til at de har satt opp takten kraftig i sykkelveiutbyggingen, at de brøyter mer enn tidligere, og at det har vært en kraftig vekst i sykkeltrafikken.