Oslo

Stort sprik mellom «snille» og «strenge» Oslo-skoler

Tallene tyder på at Oslo katedralskole er blant de strengere skolene på karakterfronten.
  • Jørgen Svarstad
  • Hanne Mellingsæter
    Journalist
  • Hanne Brønmo
    Journalist
  • Det er ikke lett å være streng lærer i dag, sier lektortopp.

Enkelte skoler har gjerne rykte på seg for å være snille med karakterene, andre går for å være strenge.

Det trenger ikke å være ubegrunnet, skal vi tro en rapport fra Kommunerevisjonen i Oslo.

De har gjennomgått standpunktkarakterene ved de offentlige videregående skolene Oslo i norsk, matematikk og engelsk for skoleårene 2006/2007 til 2011/2012 og sammenlignet dem med eksamenskarakterene.

Her kan du lese hele rapporten.

Forskjell på 5-er elevene

Det er vanlig at norske elever går ned i karakter når de tar eksamen. Men Kommunerevisjonen fant at noen skoler hadde større forskjeller mellom standpunkt— og eksamenskarakterer enn andre, og at forskjellene var systematiske over tid.

Flere skoler ga altså gjennom flere år trolig for gode eller dårlige standpunktkarakter.

Les også

Standpunkt: 4,1 i snitt Eksamen: 2,8 i snitt

— Noen av disse skolene fremstår som «snillere» enn gjennomsnittet i sin karaktersetting, andre som «strengere», skriver Kommunerevisjonen i en foreløpige rapport, og videre: - Etter Kommunerevisjonens mening tyder undersøkelsen på at flere skoler hadde en vurderingspraksis som førte til at elever ikke fikk samme standpunktkarakter som elever med samme kompetanse ved andre skoler. Disse elevene ble dermed ikke likebehandlet.

Stort sprik

I snitt går Oslo-elevene ned en halv karakter på eksamen. Men undersøkelsen viser at seks skoler lå 25 prosent eller høyere over dette snittet i hele seksårsperioden i alle de tre fagene. Det tilsvarer et gjennomsnittlig avvik på mer enn 0,64.

Etterstad skole skiller seg mest ut. Her var forskjellen mellom standpunkt- og eksamenskarakter i alle tre fag over 50 prosent høyere enn ved de andre Oslo-skolene (0,76).

Tilsvarende tyder tallene på at Oslo katedralskole og Hartvig Nissen er strengere med karakterene enn andre (se tabell til høyre).

Les også

Frykter urettferdige sensorer ved eksamen

Også Hellerud ser her ut til å ha en strengere praksis enn snittet, men Kommunerevisjonen forklarer i rapporten at dette kan skyldes andre forhold. Skolen har for eksempel mange elever med norsk som annetspråk.Finstuderer man tallmaterialet, kan man for eksempel se at Bredtvet-elevene som fikk karakteren 5 gikk ned 1,64 karakterpoeng i snitt til eksamen, mens elevene som fikk 5 på Katta kun gikk ned 0,4 karakterpoeng.

Vil ikke kommentere

Ingen av rektorene Osloby har vært i kontakt med vil kommentere rapporten før den endelige versjonen foreligger. Men leder i Norsk Lektorlag, Gro Elisabeth Paulsen, sier hun ikke er overrasket over funnene. Hun skylder blant annet på vage læreplaner som vanskeliggjør en felles karakterstandard og mener mange lærere tilpasser karakterene til nivået på skolen.

— Lærere føler seg også presset til å sette litt snillere karakterer på grunn av denne sterke oppmerksomheten mot å hindre frafall, sier hun og viser til en undersøkelse Lektorlaget gjennomførte i fjor.

38 prosent av de spurte lærerne sa de hadde følt seg presset til å sette standpunktkarakterer, selv om de mente de ikke hadde grunnlag for å sette karakter på grunn av stort fravær hos eleven.

Paulsen slår et slag for den strenge læreren.

— Det er ikke lett å være streng lærer i dag. Lenge har strenge lærere blitt sett på som elevfiendtlige. Jeg har hørt mange lærere si at «jeg vil ikke at mine elever skal straffes for at jeg er streng, når jeg ser at kollegene mine ikke er det». Det blir som når noen reiser seg på tribunen for å se bedre. Da må alle reise seg opp, sier hun.

Dette er ikke første gang det dokumenteres systematiske forskjeller i karakterpraksis mellom skoler. I 2009 fant Kommunerevisjonen slike forskjeller mellom grunnskoler i Oslo. 2011 viste en rapport fra Statistisk sentralbyrå at små skoler ser ut til å overvurdere og store skoler undervurdere elevenes nivå. Aftenposten viste tidligere i år at private videregående skoler, kontrollert for eksamenskarakteren, ga bedre standpunktkarakterer enn offentlige skoler.

- Uakseptabelt

Elevorganisasjonen i Oslo mener elevene skal få dekarakterene de har rett på, uavhengig av skolen.

På Oslo katedralskole har noen av elevene fritime førrumpeldunkspill står på timeplanen. I kantinen sitter førsteklassing BalderBryn Morsund, som leder Elevorganisasjonen i Oslo. Han er ikke overrasket overfunnene.

- For de fleste er det nok ikke noe nytt at skoler med høyekarakterkrav også er strenge på karakterene. Denne rapporten viser at det ersystematiske forskjeller mellom snille og strenge skoler, sier Morsund (16).

Rapporten viser at skoler med høye opptakskrav er meststrenge på karakterene. Som Katta-elev har Morsund selv merket at han må jobbefor å oppnå gode karakterer.

- Går man i klasse med mange skoleflinke elever, blir detgenerelt vanskeligere å få gode karakterer, sier han.

- Hvorfor mener du forskjellene er alvorlige?

- Karakterer er fremtiden din og det som avgjør hvilkeutdanninger du kommer inn på. Elevene bør få de karakterene de fortjener,uavhengig av hvilken skole de går på, sier Morsund.

Elevorganisasjonen mener dagens praksis for fastsetting avstandpunktkarakterer ikke vurderer elevenes faktiske kompetanse innenfor faget,og at skolene kan ha ulike praksiser på dette. De tror et ledd i dette kan væreå prøve ut anonyme rettinger mellom skolene i Oslo.

- Vi tror det kan være en god måte å jevne ut forskjellene iOslo-skolen på, og samtidig forhindre at lærerne blir farget av elevensbakgrunn, sier han.

- Følger resultatutviklingen nøye

Utdanningsetaten har besvart Aftenpostens spørsmål påe-post.

- Er etaten enig i at rapporten forteller om systematiskforskjellsbehandling over tid?

- Rapporten viser at det er forskjeller mellom skoler nårdet gjelder avvik mellom standpunkt- og eksamenskarakterer. Det er noen fåskoler der forskjellen er av en viss størrelse. Utdanningsetaten er klar overdette og har derfor iverksatt flere tiltak over tid for å støtte skolene oglærerne i deres arbeid med vurdering. Elevvurdering har høy prioritet iOsloskolen, skriver kommunikasjonsdirektør Trine Melgård.

- Får dette noen konsekvenser for de skolene som skiller segut med over tid å ha gitt «for gode» standpunktkarakterer til sine elever?

- Utdanningsetaten har over flere år gjennomført tiltak forå støtte skolene og lærerne i deres arbeid med vurdering. Vi følgerresultatutviklingen ved skolene nøye, svarer Melgård.

Hun viser til en artikkel på etatens nettside. Her omtalesrapporten sammen med tiltak som felles heldagsprøver med felles sensurering ogskolering i vurdering.

- Hvor stort avvik mellom standpunkt- og eksamenskarakter erakseptabelt?

- Dette var ikke gjenstand for undersøkelsen og Kommunerevisjonenhar heller ikke uttalt seg om dette. Det foreligger ingen nasjonal norm for hvaavvik skal være mellom standpunkt- og eksamenskarakterer.

- Skoler med lavt og høyt snitt skiller seg ut i hver sinende som «snille» og «strenge». Hvorfor er det slik?

- Utdanningsetaten kan ikke se at det er en slik entydigsammenheng. Vi kan se av rapportens tabeller at skoler med yrkesfagligeutdanningsprogram kan se ut til å ha noe større avvik enn skoler medstudieforberedende utdanningsprogram.

- Hvilke konsekvenser får resultatene av rapporten?

- Funn i rapporten brukes som grunnlag for videre arbeid medtiltak som beskrevet i nettsak fredag 15. november 2013.

Kommunerevisjonen har ikke besvart gjentatte henvendelser fra Aftenposten.